Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Formarea și dezvoltarea competenţelor digitale la studenţii din domeniul socio-juridic prin utilizarea tehnologiilor interactive


Autor: Popov Lidia
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Liubomir Chiriac
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
Instituţia: Universitatea de Stat din Tiraspol

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 ianuarie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 februarie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document1.20 Mb / în română

Teza

CZU 378.091:004(043.3)

Adobe PDF document 7.30 Mb / în română
0 pagini


Cuvinte Cheie

acţiune, competențe digitale, interactivitate, competențe profesionale, model pedagogic, proces didactic, resursă, situaţie didactică, situaţie, tablă interactivă, tehnologii interactive, tehnologii informaţionale şi comunicaţionale

Adnotare

Structura tezei: Adnotare (română, rusă, engleză), lista abrevierilor, introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 234 de titluri, 25 de anexe, 148 de pagini de text de bază, 59 de figuri, 28 de tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 30 de lucrări științifice.

Domeniul de studii: Pedagogie. Didactica şcolară (pe trepte şi discipline de învăţământ) (Informatica).

Scopul cercetării constă în fundamentarea teoretică, elaborarea şi validarea pe cale experimentală a modelului pedagogic de formare şi/sau dezvoltare a competențelor digitale la viitorii specialişti din domeniul socio-juridic prin tehnologiile interactive.

Obiectivele cercetării: (1) identificarea reperelor psihopedagogice ale formării și/sau dezvoltării competențelor digitale la studenţii din domeniul socio-juridic prin tehnologiile interactive; (2) precizarea conceptelor fundamentale teoretice referitoare la modul de definire, de formare și/sau dezvoltare a competențelor digitale la studenții din domeniul socio-juridic prin tehnologiile interactive; (3) determinarea fundamentelor teoretico-metodologice și elaborarea modelului pedagogic de formare şi/sau dezvoltare, la studenți, a competențelor digitale prin intermediul tehnologiilor interactive; (4) stabilirea și fundamentarea didactică a metodologiei de formare și/sau dezvoltare, la studenţi, a competențelor digitale prin exploatarea tehnologiilor interactive; (5) validarea experimentală a eficienței modelului pedagogic și a metodologiei elaborate.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în fundamentarea conceptuală a modelului pedagogic și a metodologiei de formare și/sau dezvoltare a competențelor digitale la studenții din domeniul socio-juridic prin intermediul tehnologiilor informaționale interactive.

Problema științifică importantă soluționată în cercetare constă în fundamentarea științifică a eficienței rolului tehnologiilor informaționale interactive în procesul de formare și/sau dezvoltare a competențelor digitale, fapt ce a condus la elaborarea unei metodologii de instruire universitară, axată pe tehnologiile interactive, în vederea formării și/sau dezvoltării competențelor digitale la studenţii din domeniul socio-juridic.

Semnificația teoretică a lucrării constă în cercetarea și valorificarea tehnologiilor interactive în procesul de formare și/sau dezvoltare a competențelor digitale la studenții din domeniul sociojuridic din perspectiva modelului pedagogic elaborat.

Valoarea aplicativă a lucrării este determinată de implementarea eficientă a modelului pedagogic elaborat și utilizarea metodologiei de instruire dezvoltate în procesul de studiu al cursului universitar„Tehnologii informaționale și comunicaționale” pentru studenții din domeniul socio-juridic prin aplicarea tehnologiilor interactive în scopul formării și dezvoltării competențelor digitale.

Implementarea rezultatelor științifice: metodologia elaborată este utilizată în predarea cursului universitar „Tehnologii informaționale și comunicaționale” în cadrul facultății de Drept și Științe Sociale din Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAȚIEI PRIVIND STUDIEREA TIC ÎN PREGĂTIREA SPECIALIȘTILOR DIN DOMENIUL SOCIO-JURIDIC PRIN INTERMEDIUL TEHNOLOGIILOR INTERACTIVE
 • 1.1. Evoluţia noţiunii de interactivitate în educație
 • 1.2. Noile tendințe și paradigme dictate de piața muncii în procesul de pregătire a viitorilor specialiști din domeniul socio-juridic în raport cu utilizarea TIC
 • 1.3. Aspecte didactice privind procesul de predare-învățare-evaluare a cursului universitar „Tehnologii informaționale și comunicaționale” în cadrul specialităților socio-juridice în Republica Moldova și peste hotare. Studiu comparativ
 • 1.4. Necesitatea implementării tehnologiilor interactive în studierea cursului „Tehnologii informaționale și comunicaționale” de către studenții din domeniul socio-juridic
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1
2. MODELUL ȘI METODOLOGIA FORMĂRII ȘI DEZVOLTĂRII COMPETENȚELOR DIGITALE LA STUDENȚII DIN DOMENIUL SOCIO-JURIDC PRIN TEHNOLOGIILE INTERACTIVE
 • 2.1. Competenţe digitale formate și/sau dezvoltate la studenţii din domeniul socio-juridic în cadrul cursului universitar „Tehnologii informaționale și comunicaționale”
 • 2.2. Elaborarea modelului pedagogic de formare şi/sau dezvoltare, la studenți, a competențelor digitale prin utilizarea tehnologiilor interactive
 • 2.3. Metodologia implementării modelului pedagogic de formare şi/sau dezvoltare a competențelor digitale la studenţi prin utilizarea tehnologiilor interactive
 • 2.4. Aspecte metodologice privind predarea-învăţarea-evaluarea în cadrul cursului universitar „Tehnologii informaționale și comunicaționale” prin utilizarea tablei interactive
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. ARGUMENTAREA EXPERIMENTALĂ A EFICIENŢEI MODELULUI ȘI A METODOLOGIEI ELABORATE
 • 3.1. Proiectarea și desfășurarea experimentului pedagogic
 • 3.1.1. Experimentul de constatare
 • 3.1.2. Experimentul de explorare
 • 3.1.3. Experimentul de formare
 • 3.1.4. Experimentul de control. Analiza statistică a rezultatelor experimentale
 • 3.2. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE