Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Fundamente pedagogice ale învăţării limbilor străine în educaţia timpurie


Autor: Straistari-Lungu Cristina
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Stela Cemortan
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Consultant ştiinţific: Maria Hadârca
doctor, conferenţiar cercetător, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Instituţia: Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 octombrie 2020 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document0.87 Mb / în română

Teza

CZU 373.2.016 (043.3)

Adobe PDF document 2.24 Mb / în română
201 pagini


Cuvinte Cheie

educaţie timpurie, limbi străine, vârstă optimă de învăţare, diversitate lingvistică, educație multilingvă, activități de învățare, conceptualizare, condiţii educaţionale, proiectare şi realizare, instituţie de educaţie timpurie. Domeniul de studiu: Cercetarea se încadrează în teoria generală a educaţiei şi abordează problema învăţării limbilor străine în educaţia timpurie

Adnotare

Structura tezei: Teza este constituită din introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 195 de surse, 11 anexe,142 pagini de text de bază, 22 figuri, 23 tabele.

Rezultatele obținute în această cercetare sunt publicate în 20 de lucrări științifice.

Scopul cercetării a vizat determinarea fundamentelor teoretice şi praxiologice pentru ÎLSET, concretizate în Modelul pedagogic de învăţare a unei limbi străine în educaţia timpurie, Concepția ÎLSET, Curriculumul opţional la limba străină pentru IET (la vârsta de 6-7 ani) Standardele de performanță ale ÎLSET, și validarea experimentală a acestora la nivelul practicii educaţionale.

Obiectivele cercetării: examinarea politicilor şi practicilor educaţionale naţionale şi internaţionale privind învăţarea limbilor străine la treapta educaţiei timpurii; analiza abordărilor teoretice şi metodologice privind ÎLSET, evidențierea aspectelor psihopedagogice privind vârsta optimă de învăţare a limbilor străine; determinarea fundamentelor teoretice şi praxiologice privind ÎLSET, cu stabilirea condiţiilor pedagogice necesare acestui scop; elaborarea Modelului ÎLSET, a Concepţiei ÎLSET, a Curriculumului opțional la limba străină pentru IET şi a instrumentelor pedagogice necesare pentru implementarea curriculară a ÎLSET; validarea prin experimentul pedagogic a Curriculumului opțional la limba străină pentru IET şi a instrumentelor aferente elaborate; analiza și interpretarea datelor obţinute din experimentul pedagogic, formularea concluziilor generale și a recomandărilor practice privind ÎLSET.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor cercetării sunt obiectivate de următoarele valori ale cercetării: determinarea reperelor teoretice și praxiologice ale învăţării unei limbi străine de către copiii de 6-7 ani; examinarea aspectelor psihopedagogice privind vârsta optimă de învăţare a limbilor străine; stabilirea condiţiilor educaţionale necesare pentru învăţarea unei limbi străine la vârsta de 6-7 ani; elaborarea Modelului pedagogic, a Concepţiei privind ÎLSET și a metodologiei ÎLSET; elaborarea standardelor și a indicatorilor de performanță a ÎLSET; a Curriculumului ca instrument de implementare a învățării unei limbi străine în educaţia timpurie; valorificarea experimentală a strategiilor didactice de învăţare a limbilor străine în educaţia timpurie.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în cercetare constă în determinarea fundamentelor pedagogice privind proiectarea și realizarea ÎLSET concretizate în Modelul pedagogic de învăţare a unei limbi străine în educaţia timpurie, Concepția ÎLSET, Curriculumul opţional la limba străină pentru instituţiile de educaţie timpurie (la vârsta de 6-7 ani) și demonstrată de funcţionalitatea metodologiei de implementare a acestora.

Semnificația teoretică a cercetării constă în: examinarea politicilor şi practicilor educaţionale naţionale şi internaţionale privind învăţarea limbilor străine în educaţia timpurie; determinarea aspectelor psihopedagogice privind vârsta optimă de învăţare a limbilor străine; elaborarea fundamentelor teoretice și praxiologice privind învățarea unei limbi străine în educația timpurie; argumentarea necesității învățării unei limbi străine începând cu vârsta preşcolară în învăţământul din Republica Moldova; stabilirea condițiilor necesare pentru învățarea unei limbi străine în educația timpurie; elaborarea Concepţiei privind ÎLSET, Modelului pedagogic ÎLSET; dezvoltarea curriculumului naţional prin elaborarea unui COLSET Valoarea aplicativă a cercetării rezidă în elaborarea şi validarea Modelului ÎLSET; Curriculumului opțional de învățare a limbilor străine valorificat în treapta preşcolară, a Programului privind învățarea limbii franceze pentru copiii de 6-7 ani; aplicarea unui Sistem de activităţi de ÎLS pentru copiii de 6-7 ani; elaborarea unor sugestii pentru conceptorii de curriculum privind debutul învăţării unei LS la etapa educaţiei timpurii; recomandările practice de valorificare a rezultatelor investigaționale în formarea inițială a cadrelor didactice din educația timpurie.

Implementarea rezultatelor cercetării. Rezultatele cercetării au fost reflectate prin intermediul conferințelor naționale și internaționale, precum și prin proiecte instituționale realizate în cadrul Institutului de Științe ale Educației, și în cadrul activităților de formare la ITP „Andrieş” din Oniţcani, Criuleni și IET nr. 130 din Chișinău

Cuprins


1. CADRUL ANALITIC PRIVIND ÎNVĂŢAREA LIMBILOR STRĂINE ÎN EDUCAŢIA TIMPURIE
 • 1.1. Politici şi practici educaţionale naţionale şi internaţionale privind învăţarea limbilor străine în educaţia timpur
 • 1.2. Abordări teoretice și metodologice privind învăţarea limbilor străine de către copiii de 6-7
 • 1.3. Considerații psihopedagogice privind vârsta optimă de debut în învăţarea limbilor străine
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. REPERE CONCEPTUALE ȘI METODOLOGICE PRIVIND ÎNVĂŢAREA UNEI LIMBI STRĂINE LA VÂRSTA DE 6-7 ANI
 • 2.1. Modelul pedagogic de învăţare a unei limbi străine în educaţia timpurie
 • 2.2. Concepția auctorială privind învăţarea unei limbi străine la vârsta de 6-7 ani
 • 2.3. Condiţii pedagogice pentru învăţarea unei limbi străine la vârsta de 6-7 ani
 • 2.4. Curriculumul opțional la limba străină pentru instituţiile de educaţie timpurie (la vârsta de 6-7 ani)
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. VALORI EXPERIMENTALE ALE ÎNVĂŢĂRII UNEI LIMBI STRĂINE LA VÂRSTA DE 6-7 ANI
 • 3.1. Designul cercetării experimentale. Constatarea necesităţii introducerii învăţării limbilor străine în educaţia timpurie
 • 3.2. Strategii de formare a competenţelor lingvistice ale copiilor de 6-7 ani la nivelul Pre A1
 • 3.3. Valorile experimentului de formare a competenţelor lingvistice la nivelul Pre A1
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI PRACTICE
BIBLIOGRAFI
ANEXE
DECLARAŢIE PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-UL AUTORULUI