Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Fundamente pedagogice ale formării eficienței personale la membrii adulți ai familiei


Autor: Pereu Tatiana
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Larisa Cuzneţov
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 noiembrie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 februarie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document0.72 Mb / în română
Adobe PDF document0.60 Mb / în engleză

Teza

CZU 7.018(043.3)

Adobe PDF document 1.54 Mb / în română
160 pagini


Cuvinte Cheie

eficiență personală, familie,adult, mamă, tată, copil, competență parentală, fundamente pedagogice, consiliere, conflicte, condiții psihopedagogice, relații interpersonale

Adnotare

Volumul și structura tezei. Teza conține: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie (175 de surse), 11 anexe. În total conține: 123 de pagini text de bază, 20 de figuri și 5 tabele. Rezultatele cercetării au fost publicate în 11 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: se referă la teoria generală a educației și abordarea necesității elaborării fundamentelor pedagogice ale formării eficienței personale la membrii adulți ai familiei.

Scopul cercetării constă în conceptualizarea, elaborarea și validarea fundamentelor pedagogice ale formării eficienței personale la membrii adulți ai familiei în ipostaza de părinți, prin intermediul consilierii psihopedagogice.

Obiectivele cercetării: examinarea și interpretarea epistemologică a evoluției conceptului și fenomenului de eficiență personală; determinarea caracteristicilor definitorii ale eficienței personale; identificarea condițiilor psihopedagogice de formare și promovare a eficienței personale a adulților în cadrul familiei; stabilirea criteriilor și a indicatorilor eficienței personale a membrilor adulți ai familiei; elaborarea fundamentelor teoretico-aplicative și structurarea lor în Modelul pedagogic de formare a eficienței personale la membrii adulți ai familiei; elaborarea Programului de consiliere parentală pentru dezvoltarea EP; experimentarea Modelului pedagogic de formare a eficienței personale la membrii adulți ai familiei.

Noutatea și originalitatea științifică a cercetării constă în oferirea posibilității de conștientizare și valorificare creativă din punct de vedere pedagogic a Teoriei eficienței personale/self-efficacy theory (A.Bandura) și a elaborării fundamentelor pedagogice ale formării eficienței personale la membrii adulți ai familiei; examinarea și descrierea evoluției conceptului și fenomenului de eficiență personală; determinarea caracteristicilor definitorii ale eficienței personale în contextul vieții familiale și a educației copiilor, identificarea condițiilor psihopedagogice de formare și promovare a eficienței personale în cadrul familiei; elaborarea Modelului pedagogic de formare a eficienței personale la membrii adulți ai familiei.

Rezultatele științifice obținute în cercetare rezidă în determinarea și elaborarea fundamentelor pedagogice ale formării eficienței personale la membrii adulți ai familiei, structurate în modelul pedagogic vizat, experimentat și validat în instituția publica de învățământ, ceea ce a contribuit la sporirea adaptabilității familiei și a calității vieții familiei.

Valoarea teoretică a cercetării constă în analiza evoluției conceptului de eficiență personală, determinarea aspectelor eficienței personale a adulților în familie, stabilirea căilor de formare a competențelor parentale și conceptualizarea, fundamentarea teoretică a Modelului pedagogic de formare a eficienței personale la membrii adulți ai familiei.

Valoarea aplicativă a cercetării rezidă în determinarea, elaborarea și validarea fundamentelor pedagogice ale formării eficienței personale, structurate în Modelul pedagogic de formare a eficienței personale la membrii adulți ai familiei, care poate fi valorificat în practica de educație și consiliere a părinților și a copiilor. Elaborarea și validarea Programului de consiliere parentală pentru dezvoltarea EP contribuie la completarea practicilor de formare și educație a persoanei pe parcursul vieții.

Implementarea rezultatelor științifice s-a realizat în cadrul experimentului pedagogic prin aplicarea Modelului pedagogic de formare a eficienței personale la membrii adulți ai familiei și valorificare a programului și strategiilor de consiliere a familiei. Implementarea rezultatelor s-a realizat prin intermediul seminarelor metodologice, consiliilor profesorale, comunicărilor la conferințele naționale și internaționale, a publicațiilor științifice și a activităților practice cu elevii și cu părinții acestora.

Cuprins


1. REPERE EPISTEMOLOGICE PRIVIND EFICIENȚA PERSONALĂ LA MEMBRII ADULȚI AI FAMILIEI
 • 1.1. Eficiența personală: delimitări conceptuale
 • 1.2. Excurs istoric în apariția și dezvoltarea conceptului de eficiență personală
 • 1.3. Abordări și orientări teoretico-aplicative ale eficienței personale
 • 1.4. Specificul eficienței personale a adulților în cadrul familiei
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. CONDIȚII PSIHOPEDAGOGICE DE FORMARE ȘI PROMOVARE A EFICIEN-ȚEI PERSONALE A ADULȚILOR ÎN CADRUL FAMILIEI
 • 2.1. Întemeierea, dezvoltarea și funcționarea eficientă a familiei
 • 2.2. Specificul relațiilor familiale în contextul eficienței personale a adulților
 • 2.3. Eficiența personală a părinților în cadrul educației familiale
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. COORDONATA PRAXIOLOGICĂ DE FORMARE A EFICIENȚEI PERSONALE LA MEMBRII ADULȚI AI FAMILIEI
 • 3.1. Manifestarea eficienței personale a adulților în cadrul familiei
 • 3.2. Modelul pedagogic de formare a eficienței personale a membrilor adulți ai familiei
 • 3.3. Consilierea familiei – componenta de bază a formării eficienței personale a adulților
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV – UL AUTORULUI