Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Coordonatele conceptuale ale sistemului național de pregătire a conducătorilor de autovehicule


Autor: Buimestru Lilia
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Lilia Pogolşa
doctor habilitat, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea de Stat din Tiraspol

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 aprilie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 4 octombrie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document0.66 Mb / în română
Adobe PDF document0.99 Mb / în engleză

Teza

CZU 378.091:656.13.052(043.3)

Adobe PDF document 3.65 Mb / în română
224 pagini


Cuvinte Cheie

învățare pe tot parcursul vieții, conducător de autovehicul, formare profesională, program de recalificare, curriculum, competență psihopedagogică

Adnotare

Data susținerii: 27.04.2021, orele 10.00 în regim on-line.
Link-ul pentru trasmisiunea in regim online:
meet.google.com/ogs-tfro-zoq

Volumul și structura tezei: Teza include: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, text de bază – 122 pagini, bibliografie – 238 titluri, 22 tabele, 36 de figuri, 7 anexe. Rezultatele obținute sunt publicate în peste 22 lucrări științifice.

Scopul lucrării constă în stabilirea coordonatelor conceptuale și metodologice ale sistemului național de formare profesională a conducătorilor de autovehicule, conceptualizarea sistemului și validarea experimentală a modelului pedagogic de formare profesională a cadrelor didactice pentru acest sistem.

Obiectivele cercetării vizează: 1) elucidarea reperelor conceptuale ale sistemului național de formare a conducătorilor de autovehicule din perspectiva învățării pe tot parcursul vieții; 2) analiza racordării cadrului legislativ naţional de formare a conducătorilor de autovehicule la cadrul legislativ european; 3) conceptualizarea sistemului național de formare profesională a conducătorilor de autovehicule și elaborarea Modelului teoretic al sistemului național de formare profesională a conducătorilor de autovehicule; 4) elaborarea Metodologiei de formare profesională a cadrelor didactice din sistemul național de formare profesională a conducătorilor de autovehicule; 5) elaborarea și validarea Modelului pedagogic de formare profesională a cadrelor didactice din sistemul național de formare profesională a conducătorilor de autovehicule.

Noutatea și originalitatea științifică constă în: 1) fundamentarea coordonatelor conceptuale ale sistemului de formare a conducătorilor de autovehicule din perspectiva învățării pe tot parcursul vieții și elaborarea Modelului teoretic al sistemului național de formare profesională a conducătorilor de autovehicule; 2) elaborarea Concepției formării profesionale a conducătorilor de autovehicule în Republica Moldova; 3) elaborarea Metodologiei de formare profesională a cadrelor didactice din sistemul național de formare profesională a conducătorilor de autovehicule; 4) elaborarea Modelului pedagogic de formare profesională a cadrelor didactice din sistemul național de formare profesională a conducătorilor de autovehicule; 5) elaborarea și validarea prin experiment a Programului de recalificare profesională, specialitatea Psihopedagogie, ca parte componentă a modelului.

Problema științifică soluționată în cercetare este fundamentarea teoretică și metodologică a coordonatelor conceptuale ale sistemului de formare a conducătorilor de autovehicule și funcționalitatea Modelului pedagogic de formare profesională a cadrelor didactice din sistemul național de formare profesională a conducătorilor de autovehicule, în vederea eficientizării serviciilor educaționale/ofertelor de formare în cadul sistemului.

Semnificația teoretică a cercetării este susținută de: 1) Modelul teoretic al sistemului naţional de formare profesională a conducătorilor de autovehicule, în viziune postmodernă, integralist, bazat pe dimensiuni epistemice, legislative, psihopedagogice relevante domeniului de referință; 2) Concepția formăriii profesionale a conducătorilor de autovehicule în Republica Moldova; 3) Metodologia și Modelul pedagogic de formare profesională a cadrelor didactice din sistemul național de formare profesională a conducătorilor de autovehicule.

Valoarea aplicativă constă în: 1) configurarea sistemului naţional de formare profesională a conducătorilor de autovehicule ca suport în eficientizarea serviciilor educaționale/ofertelor de formare în cadul sistemului; 2) elaborarea și implementarea Metodologiei de formare a cadrelor didactice pentru sistemul național de formare profesională a conducătorilor de autovehicule; 3) elaborarea și implementarea Programului de recalificare profesională, specialitatea Psihopedagogie a cadrelor didactice din sistemul național de formare profesională a conducătorilor de autovehicule, ca parte componentă a modelului pedagogic.

Implementarea rezultatelor științifice: rezultatele cercetării au fost implementate în cadrul Institutului de Științe ale Educației, în cadrul conferințelor internaționale și naționale, prin intermediul publicațiilor științifice în reviste naționale de specialitate.

Cuprins


1.REPERE CONCEPTUALE ALE FORMĂRII CONDUCĂTORILOR DE AUTOVEHICULE
 • 1.1 Abordarea conceptuala a sistemului național de formare a conducătorilor de autovehicule din perspectiva învățării pe tot parcursul vieții
 • 1.2 Relevanța cadrului legislativ în formarea conducătorilor de autovehicule
 • 1.3 Conceptualizarea sistemului național de formare a conducătorilor de autovehicule și elaborarea Modelului teoretic .
 • Concluzii la capitolul 1

2.METODOLOGIA FORMĂRII PROFESIONALE A CONDUCĂTORILOR DE AUTOVEHICULE
 • 2.1 Formarea profesională a conducătorilor de autivehicule - condiție a formării profesionale a cadrelor didactice din sistemului naţional de formare profesională a conducătorilor de autovehicule
 • 2.2 Elaborarea Modelului pedagogic de formare profesională a cadrelor didactice din sistemul naţional de formare a conducătorilor de autovehicule
 • 2.3 Dimensiunea metodologică a Modelului pedagogic – Programul de recalificare profesională
 • 2.4 Concluzii la capitolul 2

3. DEMERSUL EXPERIMENTAL ÎN FORMAREA CADRELOR DIDACTICE DIN SISTEMUL NAȚIONAL DE FORMARE POFESIONALĂ A CONDUCĂTORILOR DE AUTOVEHICULE
 • 3.1 Constatarea nivelului de formare a competenței psihopedagogice a cadrelor didactice
 • 3.2 Formarea competenței psihopedagogice a cadrelor didactice
 • 3.3 Validarea formării competenței psihopedagogice a cadrelor didactice
 • 3.4 Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
CURRICULUM VITAE