Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2021 / mai /

Dezvoltarea competenței de comunicare în limba engleză prin intermediul textului literar


Autor: Petriciuc Lilia
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Galina Grădinari
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 mai 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 4 octombrie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document1.33 Mb / în română

Teza

CZU 378.016:[811.111+821.111.09](043.3)

Adobe PDF document 3.21 Mb / în română
225 pagini


Cuvinte Cheie

competență, dezvoltarea competenței de comunicare, didactica limbii engleze, eficientizare, gândire critică, metodologie eclectică, model tehnologic, text literar

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie constând din 265 titluri, 147 pagini text de bază, 14 figuri, 27 tabele, 27 anexe. Numărul de publicații la tema tezei: rezultatele obținute prin cercetare au fost publicate în 20 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: didactica limbii engleze.

Scopul cercetării: stabilirea fundamentelor teoretice și praxiologice de eficientizare a dezvoltării competenței de comunicare concretizate în Modelului tehnologic de dezvoltare a competenței de comunicare în limba engleză prin intermediul textului literar și a Curriculum-lui integrat pentru cursul universitar Limba engleză și comunicare.

Obiectivele cercetării: 1.Sintetizarea evoluției constructului competență de comunicare cu clarificarea repercusiunilor sale în didactica limbii engleze; 2. Stabilirea parametrilor intervenției pedagogice în valorificarea potențialului formativ al textului literar la orele de limba engleză din perspectiva dezvoltării competenței de comunicare; 3.Clarficiarea premiselor pedagogice și identificarea principiilor metodologice ce fundamentează dezvoltarea competenței de comunicare prin intermediul textului literar; 4. Identificarea oportunităților metodologice de valorificare a TL din perspectiva dezvoltării CC la studenții pedagogi; 5. Elaborarea indicatorilor și descriptorilor de competență; 6. Elaborarea, implementarea și validarea experimentală a Modelului tehnologic de dezvoltare a competenței de comunicare prin intermediul textului literar și a curriculumuului integrat; 7. Analiza rezultatelor obținute pe cale experimentală, emiterea concluziilor și a recomandărilor precum și identificarea de noi piste de cercetare.

Noutatea și originalitatea științifică a cercetării constau în: 1. Clarificarea conceptului de competență de comunicare cu actualizarea definiției acestuia. 2. Investigarea potențialului formativ al textului literar cu ajustarea definiției acestuia din perspectiva explorării sale în calitate de material didactic pentru dezvoltarea holistică a competenței de comunicare la limba engleză în interdependență cu abilitățile de gândire critică prin integrarea competențelor comunicative, a abilităților lingvistice (audiție, citire, scriere, vorbire) și a celor 5 C (cunoștințe, conținuturi, cultură, comunicare, comunitate); 3. Configurarea bazei teoretice- idei, principii, parametri, privind optimizarea dezvoltării competenței de comunicare și a gândirii critice în cadrul formal prin intermediul textului literar, concretizate în Modelul tehnologic; 4. Valorificarea abordării în bază de metodologie eclectică în explorarea TL. Metodologia eclectică, deși pe larg teoretizată în didactica limbii engleze este insuficient abordată empiric și nu există studii ample care să confirme/infirme eficiența acesteia în dezvoltarea calitativă a competenței de comunicare pe toate componentele sale și practic lipsesc studiile de acest gen cu referire la explorarea TL ca resursă didactică la orele de LES în care să se respecte parametrii accesibilității, al posibilității și al relevanței.

Problema științifică soluționată prin cercetare consistă în: elaborarea, implementarea și validarea eficienței Modelului tehnologic de dezvoltare a CC prin intermediul textului literar la studenții pedagogi, ca rezultat al stabilirii premiselor pedagogice de optimizare a dezvoltării holistice a competenței de comunicare în limba engleză în cadrul formal, cu considerarea parametrilor intervenției pedagogice, a principiilor metodologice și valorificarea sistemului de activități didactice de explorare a TL.

Semnificația teoretică a cercetării este argumentată de:-stabilirea aspectelor teoretice a conceptului de competență de comunicare și necesitatea operaționalizării sale eficiente în cadrul formal;-fundamentarea teoretică a perspectivelor metodologice și a principiilor în cadrul abordării comunicative în didactica LES, cu considerarea premiselor pedagogice ce determină eficiența demersului didactic; -evidențierea necesității unei abordări holistice în vederea dezvoltării competenței de comunicare în LES cu integrarea în echilibru a tuturor componentelor sale, a abilităților de gândire critică prin valorificarea abilităților lingvistice, a celor 5C (cultură, comunicare, cunoștințe, conținuturi, comunitate) și a interacțiunilor de diferit ordin.

Valoarea aplicativă a lucrării este validată de: elaborarea și implementarea Modelului tehnlogic de dezvoltare a CC prin intermediul textului literar la limba engleză, care poate fi valorificat atât la nivel universitar, cât și liceal și în dezvoltarea profesională continuă a profesorilor de limba engleză; -prezentarea oportunităților metodologice de valorificare a TL din perspectiva dezvoltării holistice a CC; -elaborarea curriculum-ului integrat la cursul limba engleză și comunicare, care pot servi drept reper pentru profesorii de limbă străină în activitatea lor didactică și pentru elaborarea unor ghiduri metodologice;-identificarea criteriilor și elaborarea indicatorilor și descriptorilor pentru evaluarea unităților de competență.

Implementarea rezultatelor științifices-a produs prin activitatea didactică în cadrul Universității Pedagogice Ion Creangă, comunicări la simpozioane, conferințe naționale și internaționale, publicații științifice și workshop-uri în cadrul cursurilor de dezvoltare profesională continuă.

Cuprins


1. ABORDĂRI TEORETICE ALE DEZVOLTĂRII COMPETENȚEI DE COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ
 • 1.1. Precizări conceptuale ale competenței de comunicare în limbi străine
 • 1.2. Poziționarea didacticii limbii engleze în cadrul pedagogiei post-metodă
 • 1.3. Argumente privind valorificarea textului literar din perspectiva dezvoltării competenței de comunicare în limba engleză
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. METODOLOGIA DEZVOLTĂRII COMPETENȚEI DE COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ PRIN INTERMEDIUL TEXTULUI LITERAR
 • 2.1. Premise pedagogice pentru dezvoltarea competenței de comunicare în limba engleză prin intermediul textului literar
 • 2.2. Cadrul praxiologic de dezvoltare a competenței de comunicare în limba engleză prin intermediul textului literar
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. VALIDAREA EXPERIMENTALĂ A MODELULUI TEHNOLOGIC DE DEZVOLTARE A COMPETENȚEI DE COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ PRIN INTERMEDIUL TEXTULUI LITERAR LA STUDENȚI
 • 3.1. Dimensiunea constatativă privind dezvoltarea competenței de comunicare în limba engleză la studenți
 • 3.2. Demersul formativ al dezvoltării competenței de comunicare prin intermediul textului literar la studenți
 • 3.3. Valori obținute prin implementarea Modelului tehnologic de dezvoltare a competenței de comunicare prin intermediul textului literar la orele de limba engleză la studenți
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
DECLARAȚIA PRIVIND RESPONSABILITATEA ASUMATĂ
CV-ul autorului