Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2021 / iunie /

Metodologia formării competenţei fonologice în limba engleză la studenţi-filologi (în baza monoftongilor posteriori englezi)


Autor: Usatîi Larisa
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Alexandra Barbăneagră
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 iunie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 4 octombrie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document0.90 Mb / în română

Teza

CZU 378.091:811.111'344(043.3)

Adobe PDF document 3.89 Mb / în română
223 pagini


Cuvinte Cheie

competenţă comunicativă, competenţă fonologică, cultură fonologică, pronunţare, audiere, fonem, auz fonematic, monoftongi posteriori, exerciții de formare a competenţei fonologice

Adnotare

Teză de doctor în ştiinţe pedagogice. Chişinău, 2021

Structura tezei include adnotări în limbile română, rusă şi engleză, lista abrevierilor, introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 241 de surse, 16 anexe, 164 de pagini de text de bază, 29 de tabele, 25 de figuri.

Publicaţiile la tema tezei: 21 de lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: pedagogie universitară.

Scopul cercetării constă în argumentarea teoretică şi metodologică a procesului de formare a competenţei fonologice la studenţii-filologi în predarea-învăţarea limbii engleze ca limbă străină.

Obiectivele cercetării: determinarea reperelor lingvo-didactice ale procesului de formare a competenţei fonologice la studenți-filologi, în educaţia lingvistică profesională; identificarea conținutului și a structurii competenţei fonologice orientate spre învățarea limbii engleze ca limbă străină; descrierea comparativ-contrastivă a sistemului fonologic al limbilor engleză şi română (în baza monoftongilor posteriori); analiza situaţiei actuale privind formarea competenţei fonologice la studenţi-filologi în procesul de predare- învățare a limbii engleze; stabilirea criteriilor şi determinarea nivelurilor de formare a competenței fonologice la studenți-filologi în procesul studierii limbii engleze ca limbă străină; elaborarea, implementarea și validarea prin experiment a Modelului pedagogic de formare a competenţei fonologice în limba engleză la studenți- filologi; analiza calitativă şi cantitativă a rezultatelor experimentului pedagogic, redactarea concluziilor și a recomandărilor privind eficientizarea procesului de comunicare profesională în limba engleză ca limbă străină.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a cercetării rezidă în: identificarea perspectivelor actuale de valorificare a competenţei fonologice în învăţarea limbii engleze ca limbă străină; renovarea conceptelor de bază ale competenţei fonologice (conţinut şi structură), prin sintetizarea multitudinii semnificaţiilor lingvistice şi psihopedagogice; definirea competenţei fonologice în limba engleză; discriminarea nivelurilor de formare a competenţei fonologice şi a descriptorilor acesteia, formularea criteriilor de evaluare; fundamentarea, implementarea şi valorificarea Modelului pedagogic de formare a competenței fonologice în limba engleză la studenţi-filologi, întru sporirea culturii fonologice a studenţilor-filologi în procesul studierii limbii engleze ca limbă străină (în baza monoftongilor posteriori); identificarea strategiilor eficiente, elaborarea unui sistem complex de exerciții pentru formarea competenței fonologice la studenţii-filologi în procesul învăţării limbii engleze ca limbă străină.

Rezultatele obţinute care au contribuit la soluţionarea problemei ştiinţifice importante constau în fundamentarea teoretică şi metodologică a procesului de formare a competenţei fonologice în limba engleză la studenţi-filologi, care a contribuit la stabilirea reperelor lingvo-didactice ale procesului de formare a competenţei fonologice, la determinarea conţinutului şi a structurii competenţei fonologice în limba engleză, la elaborarea şi implementarea Modelului pedagogic de formare a competenţei fonologice în limba engleză la studenţi-filologi, la identificarea criteriilor şi descrierea nivelurilor de formare a competenţei fonologice, fapt ce a condus la prezentarea condiţiilor organizatorico-pedagogice de formare a competenţei fonologice în procesul studierii limbii engleze ca limbă străină, iar în consecinţă – la prezentarea caracteristicilor culturii fonologice a studenţilor-filologi.

Semnificaţia teoretică a cercetării constă în argumentarea teoretică şi metodologică a procesului de formare a competenţei fonologice la studenţii-filologi; examinarea evoluţiei noţiunii de „competenţă fonologică”, evidenţierea conţinutului şi a structurii competenţei fonologice, determinarea criteriilor de evaluare şi descrierea nivelurilor de formare a competenţei fonologice; conceptualizarea şi elaborarea Modelului pedagogic de formarea a competenţei fonologice în limba engleză la studenţi-filologi, în scopul eficientizării procesului de predare-învățare a limbii engleze ca limbă străină.

Valoarea aplicativă a lucrării rezidă în descrierea nivelurilor de formare a competenţei fonologice la studenţi-filologi; elaborarea curriculumului Fonetica praxiologică a limbii engleze; validarea experimentală a Modelului pedagogic de formare a competenţei fonologice în limba engleză la studenţi-filologi; identificarea strategiilor de formare a competenţei fonologice în limba engleză și elaborarea unui sistem complex de exerciții orientate spre formarea competenţei fonologice; optimizarea şi inovarea experienţei de formare profesională a studenţilor-filologi în procesul studierii limbii engleze ca limbă străină.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice a fost realizată în procesul experimentului pedagogic, prin elaborarea curriculumului opțional la disciplina Fonetica praxiologică a limbii engleze, prin intermediul publicaţiilor ştiinţifice prezentate şi aprobate în cadrul întrunirilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale, în diferite activităţi didactice realizate cu studenţii-filologi, programele de studii Limba engleză (limba A), din cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, pe parcursul activităţii pedagogice.

Cuprins


1. REPERE LINGVO-DIDACTICE ALE FORMĂRII COMPETENŢEI FONOLOGICE LA STUDENŢI-FILOLOGI
 • 1. Particularităţile fonologice ale sistemului vocalic al limbii engleze
 • 2. Evoluţia conceptului de „competenţă fonologică” în didactica limbilor străine
 • 3. Competenţa fonologică: conţinut şi structură
 • 4. Interdependența dintre ortoepie şi ortografie
 • 5. Concluzii la Capitolul 1
2. DIMENSIUNI METODOLOGICE ALE FORMĂRII COMPETENŢEI FONOLOGICE ÎN LIMBA ENGLEZĂ LA STUDENŢII-FILOLOGI
 • 2.1. Influenţa limbii materne în predarea pronunţiei în limba engleză
 • 2.2. Abordări comparativ-contrastive ale monoftongilor posteriori englezi
 • 2.3. Modelul pedagogic de formare a competenței fonologice în limba engleză la studenți-filologi
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. VALORIFICAREA EXPERIMENTALĂ A MODELULUI PEDAGOGIC DE FORMARE A COMPETENŢEI FONOLOGICE ÎN LIMBA ENGLEZĂ LA STUDENŢI-FILOLOGI
 • 3.1. Studiul de constatare a procesului de formare a competenţei fonologice în limba engleză la studenţii-filologi.
 • 3.2. Demersul metodologic de formare a competenţei fonologice în limba engleză la studenţi-filologi (în baza monoftongilor englezi)
 • 3.3. Validarea experimentală a eficacităţii implementării Modelului pedagogic de formare a competenţei fonologice la studenţii-filologi
 • 3.4. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZIII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAŢIE PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-UL AUTOAREI