Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2021 / august /

Valențe psihopedagogice de depășire a absenteismului școlar


Autor: Decean Monica
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Maia Şevciuc
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 august 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 noiembrie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document0.66 Mb / în română

Teza

CZU 373.5.091(043.3)

Adobe PDF document 2.20 Mb / în română
226 pagini


Cuvinte Cheie

absenteism, factori psihologici, factori sociali, factori pedagogici, mecanisme de depășire a absenteismului, metode de depășire a absenteismului, chiuluri, climat psihologic

Adnotare

Structura tezei. Teza conține: introducere‚ trei capitole‚ concluzii generale și recomandări‚ bibliografie din 227 de titluri și 12 anexe. Volumul tezei este de 161 de pagini text de bază, inclusiv 28 figuri și 16 tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 13 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: Teoria generală a educației. Scopul cercetării constă în determinarea și valorificarea fundamentelor teoretice și praxiologice în depășirea absenteismului școlar la elevii de liceu.

Obiectivele cercetării: analiza abordărilor teoretice actuale și deducerea tendințelor de depășire a absenteismului școlar la elevii de liceu; stabilirea demersurilor pedagogice și psihologice ale depășirii absenteismului școlar la elevii de liceu; determinarea factorilor de risc ai absenteismului școlar la adolescenți; identificarea caracteristicilor absenteismului școlar la elevii de liceu (profilul elevului absenteist); fundamentarea și elaborarea Programului psihopedagogic de depășire a absenteismului școlar la elevii de liceu; validarea experimentală a Programului psihopedagogic de depășire a absenteismului școlar la elevii de liceu.

Noutatea și originalitatea științifică a cercetării este obiectivată de: actualizarea conceptului de absenteism școlar în noile condiții socioeconomice și educaționale, ca un fenomen complex, care apare la interferența factorilor educaționali, psihologici, sociali, familiali și individuali; interpretarea și clasificarea factorilor de risc ai absenteismului școlar (interni și externi) din perspectiva interconexiunii și valențelor lor de influență asupra fenomenului dat; transferul unor prevederi ale teoriilor de referință, care abordează indirect absenteismul școlar, în repere/ valențe conceptuale de depășire a acestui fenomen: a fost dezvoltată/ complementată definiția noțiunii absenteism școlar, a fost dedus și fundamentat științific un sistem de principii și mecanisme de depășire a absenteismului școlar; a fost înaintată ideea factorului dominant ce provoacă absenteismul școlar; fundamentarea și modelarea profilului elevului absenteist în baza analizei particularităților manifestării absenteismului școlar, a particularităților de vârstă a liceenilor, ceea ce a servit ca temei pentru elaborarea, argumentarea științifică și implementarea Programului psihopedagogic de depăşire a absenteismului şcolar la elevii de liceu.

Problema științifică importantă soluționată în cercetare constă în identificarea valențelor psihopedagogice (poziționărilor teoretice și praxiologice) de depășire a absenteismului școlar, în contextul interconexiunii factorilor interni și externi de manifestare a acestui fenomen, având ca efect remedierea crizei educaţionale la elevii de liceu.

Semnificația teoretică a cercetării rezidă în: 1) dezvoltarea cadrului teoretic privind absenteismul școlar cu noile prevederi: a fost dezvoltată definiția absenteism școlar cu noi caracteristici: „absenteismul școlar rezidă în conduita evazionistă a elevilor, caracterizată prin lipsă de motivație, interes, închidere în sine, existența stresului, anxietății, nivelul scăzut de adaptare psihosocială și se caracterizează ca o deviantă de la normele existente”; au fost elaborate prevederi conceptuale de depășire a absenteismului școlar din perspectiva interconexiunii abordărilor pedagogice și psihologice, contribuind la stabilirea unor premise de conturare a unui referențial teoretic al absenteismului școlar; 2) dezvoltarea cadrului metodologic/ praxiologic cu noi abordări cu referire la: mecanismele pedagogice, psihologice, manageriale de depășire a absenteismului școlar; la strategiile psihopedagogice de depășire a absenteismului școlar în baza unui Program care are în calitate de subiecți: cadrele didactice, psihologii, psihopedagogii, părinții, elevii de liceu.

Valoarea aplicativă a cercetării: Programul psihopedagogic de depășire a absenteismului școlar reprezintă un demers validat prin experiment, fiind utilă dezvoltarea unor strategii eficiente de automotivare a adolescenților pentru învățare, de optimizare a actului didactic, precum și de îmbunătățire a comunicării elevprofesor, părinte-elev și profesor-părinte. Rezultatele cercetării pot fi de real folos cadrelor didactice, psihopedagogilor, psihologilor școlari din instituțiile de învățământ. Recomandările practice pot fi valorificate în formarea inițială și continuă a cadrelor didactice, psihologilor școlari.

Implementarea rezultatelor științifice s-a realizat prin intermediul cercetărilor experimentale în cadrul Liceului Tehnologic ˮHenri Coandăˮ din Sibiu, România, prin implimentarea reperelor teoretice și praxiologice elaborate și structurate în Programul psihopedagogic de depășire a absenteismului școlar la elevi, fiind prezentate în cadrul comisiilor metodice de la CJAP Cluj-Napoca, ședințelor departamentului, inclusiv prin comunicările prezentate la conferințe științifice naționale și internaționale.

Cuprins


1. CADRUL ANALITIC AL ABORDĂRII PROBLEMATICII ABSENTEISMULUI ȘCOLAR
  • 1.1. Delimitări terminologice și experiențiale ale absenteismului școlar
  • 1.2. Teorii și abordări referențiale ale absenteismului școlar
  • 1.3. Factorii de risc ai absenteismului școlar la adolescenți
  • 1.4. Concluzii la Capitolul 1

2. REPERE CONCEPTUALE ȘI PRAXIOLOGICE DE DEPĂȘIRE A ABSENTEISMULUI ȘCOLAR
  • 2.1. Conceptualizarea depășirii absenteismului școlar în instituțiile de învățământ de tip liceal
  • 2.2. Programul psihopedagogic de depășire a absenteismului școlar la elevii de liceu.
  • 2.3. Concluzii la Capitolul 2

3. DEMERS EXPERIMENTAL DE DEPĂȘIRE A ABSENTEISMULUI ȘCOLAR LA ELEVII DE LICEU
  • 3.1. Constatări ale stării actuale privind absenteismul școlar la elevii de liceu.
  • 3.2. Validarea experimentală a Programului psihopedagogic de depășire a absenteismului școlar la elevii de liceu
  • 3.3. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE