Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Principii de bază


Pentru optimizarea activităţii consiliilor ştiinţifice specializate, precum şi a procedurii de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (în continuare Consiliul Naţional sau CNAA) aprobă prezentul REGULAMENT, ca document ce detaliază Regulamentul atestării cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare, inclus în Codul cu privire la ştiinţă şi inovare a Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004 (Monitorul oficial Nr.125-129(1479-1483) din 30 iulie 2004)

1.

a) Pretendenţii la grade ştiinţifice şi titluri ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice se apreciază în exclusivitate după competenţa profesională;

b) activitatea ştiinţifică a pretendentului este apreciată prin cercetările ştiinţifice finalizate şi publicate, prin brevete (Formular 1), iar cea didactică - prin măiestrie pedagogică, activităţi de conducător al tezelor de doctorat, masterat şi de licenţă, luîndu-se în consideraţie, de asemenea, impactul ştiinţific şi social al activităţii pretendentului;

c) atestarea la grade ştiinţifice şi titluri ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice se efectuează de către specialişti de calificare superioară sau egală celei de care dispune pretendentul, recunoscuţi pentru competenţa şi prestigiul profesional, precum şi pentru independenţa, intransigenţa, obiectivitatea şi imparţialitatea lor şi care dispun de cercetări ştiinţifice proprii în domeniul de referinţă;

d) specialistul care urmează să evalueze activitatea pretendentului, înainte de a fi confirmat, declară consiliului ştiinţific/senatului al organizaţiei/instituţiei din sfera ştiinţei şi inovării lipsa conflictelor de interese şi/sau a motivelor de protejare şi tutelare a acestuia (declaraţia se consideră motiv pentru includerea specialistului în componenţa consiliului ştiinţific specializat);

e) atestarea la grade ştiinţifice se efectuează de către consiliile ştiinţifice specializate ( în continuare CŞS);

f) Comisia de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic a Consiliului Naţional (în continuare Comisia de atestare) asigură evaluarea calităţii tezelor susţinute prin intermediul consiliilor ştiinţifice specializate, referenţilor oficiali şi a instituţiei de experţi, iar competenţa pretendentului la titlul ştiinţific sau titlul ştiinţifico-didactic solicitat – prin intermediul instituţiei de experţi;

g) Consiliul Naţional menţine o bază de date privitor la persoanele care au obţinut grade ştiinţifice, titluri ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice, în conformitate cu fişa de evidenţă a cadrului ştiinţific (Formular 2a, 2b, 2c).

2.

a) Gradul ştiinţific de doctor în ştiinţe se conferă persoanelor care deţin diplomă de licenţă sau / şi studii postuniversitare specializate (rezidenţiat, masterat) de către consiliul ştiinţific specializat în baza susţinerii publice a tezei de doctor în ştiinţe;

b) gradul ştiinţific de doctor habilitat se conferă doctorilor în ştiinţe de către CNAA în baza susţinerii publice a tezei de doctor habilitat;

c) titlurile ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice se conferă de CNAA;

d) gradele ştiinţifice, titlurile ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice obţinute în străinătate urmează a fi recunoscute şi echivalate de către CNAA (pct.12).