Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Conferirea titlurilor ştiinţifice/ştiinţifico-didactice


11

a) Titlurile ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice se conferă de CNAA conform dezideratelor stipulate în art.27-31 ale Regulamentului atestării cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare şi ale prezentului Regulament;

a¹) perioada (de cel puţin 1 an) de ocupare prin concurs/ atestare sau numire (în cazul persoanelor de vârstă pensionară) a funcţiei de conferenţiar universitar /cercetător ştiinţific superior sau profesor universitar /cercetător ştiinţific coordonator sau de deţinere prin concurs/atestare/numire a unei funcţii superioare acestora se calculează prin cumularea consecutivă a termenelor de ocupare a funcţiei respective în diferite instituţii;
[completat în baza Hot. CA din 22.12.2011] şi [modificat in baza Hot.CA nr.5/8.3 din 09.10.2014]
a²)
publicaţii metodice ale pretendenţilor la titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar sau profesor universitar sunt şi lucrările de acest tip în formă electronică, amplasate pe pagina web a instituţiei sau in reţeaua intranet / mediatică;
[completat in baza Hot.CA nr.5/8.3 din 18.03.2010, MO 194-196/05.10.10 art.665; în vigoare 05.10.10]
a³) pretendenţii la titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar sau profesor universitar trebuie să dispună de cel puţin 2 publicaţii metodice elaborate în ultimii 5 ani la cursurile predate cu volumul nu mai mic de 1,0 c.a. fiecare, termenul limită fiind considerată data deciziei consiliului ştiinţific /senatului instituţiei de a conferi titlul ştiinţificodidactic.
[completat in baza Hot.CA nr. AT-9/1 din 22.12.2011 şi Hot.CA nr.AT-6/4 nr din 14.06.2013] Se consideră lucrări metodice următoarele tipuri de publicaţii: manuale, termenul de valabilitate a manualelor este de 10 ani de la data deciziei consiliului ştiinţific /senatului instituţiei de a conferi titlul ştiinţifico-didactic; compendii; note de curs; îndrumări (la lucrări practice, de laborator, stagii de practică, privind perfectarea tezelor de an, licenţă, masterat); protocoale clinice naţionale; ghiduri; caiete de lucrări practice; dicţionare; articole didactice, culegeri de teste, culegeri de texte comentate, hărţi, atlase, tabele murale, planşe, culegeri de note (de texte) muzicale, filme didactice (ca mijloace didactice aprobate de ministerul de resort); [completat in baza Hot.CA nr.AT-6/4 nr din 14.06.2013]

b) procesul de conferire a titlului ştiinţific sau titlului ştiinţifico-didactic este iniţiat de laboratorul/catedra în care activează pretendentul;

c) decizia consiliului ştiinţific /senatului organizaţiei/instituţiei de a conferi titlul ştiinţific sau titlul ştiinţifico-didactic solicitantului se consideră valabilă, dacă la şedinţă au participat cel puţin 2/3 din componenţa acestuia, şi, favorabilă, dacă cel puţin 2/3 din cei prezenţi au votat pentru conferirea titlului solicitat. Termenul de valabilitate a deciziei de a conferi titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic este de până la 6 luni; [completat in baza Hot.CA nr.AT 5/4nr.din 14.11.13]

d) demersul consiliului ştiinţific/senatului organizaţiei/instituţiei din sfera ştiinţei şi inovării acreditate cu privire la conferirea titlurilor ştiinţifice/ştiinţifico-didactice se înaintează la CNAA împreună cu dosarul de atestare, ce conţine actele indicate în Anexa 8, perfectate în strictă corespundere cu formularele respective (Formular 11,12,2c).
d¹)În cazul decesului pretendentului la titlul ştiinţific şi ştiinţifico-didactic după data deciziei consiliului ştiinţific /senatului organizaţiei/instituţiei de învăţământ superior acreditate, CNAA poate conferi post-mortem titlul ştiinţific şi ştiinţifico-didactic
[completat in baza Hot. CA nr.6/1-2 din 14.11.13, MO284-289/06.12.13 art.1823; în vigoare 06.12.13]

e) responsabilitatea pentru corectitudinea şi plenitudinea actelor incluse în dosarul de atestare o poartă secretarul ştiinţific al consiliului ştiinţific/ senatului organizaţiei/instituţiei respective;

f)titlurile ştiinţifice de profesor cercetător / conferenţiar cercetător se echivalează cu titlurile ştiinţifico-didactice de profesor universitar / conferenţiar universitar în cazul când persoana deţinătoare de titlu, trecând prin concurs de la activitate ştiinţifică la cea didactică (şi viceversa), s-a afirmat in funcţia ocupată pe parcursul a 3 ani.

Titlul de cercetător ştiinţific superior, obţinut până la 31.12.2004 se echivalează cu titlul de conferenţiar cercetător. Echivalarea se efectuează în baza demersului senatului / consiliului ştiinţific prin eliberarea unui certificat de către CNAA

g) cetăţenii străini şi apatrizii pot fi înaintaţi spre conferirea titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice numai în cazul când participă la procesul de instruire din instituţiile de învăţământ superior / de pregătire a noii generaţii de cercetători ştiinţifici în Republica Moldova, activează de cel puţin 3 ani în instituţiile de învăţământ sau de cercetare din Republica Moldova, ocupă prin concurs sau atestare funcţii în Republica Moldova, deţin titluri onorifice ale Republicii Moldova.