Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Cerinţele faţă de tezele de doctor/doctor habilitat


8.

a) temele tezelor de doctor/doctor habilitat (elaborate prin studii de doctorat, postdoctorat sau de sine stătător în unităţi de cercetare acreditate) sînt corelate cu direcţiile prioritare de cercetare-dezvoltare ale ţării şi cu tendinţele ştiinţei mondiale şi sînt aprobate de consiliile ştiinţifice sau senatele organizaţiilor/instituţiilor cu activitate de doctorat la specialităţile respective şi acreditate la profilurile de cercetare corecpunzătoare cu cel puţin un an înainte de susţinerea tezei. Temele tezelor de doctor şi doctor habilitat sînt prezentate la CNAA spre confirmare. Temele tezelor de doctor şi doctor habilitat acceptate şi confirmate prin hotărîrea Comisiei de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice se plasează pe site-il CNAA;
a¹) tema tezei de doctor habilitat se aprobă de consiliul ştiinţific sau senatul instituţiei cu activitate de doctorat (postdoctorat) cel puţin peste 5 ani de la susţinerea tezei de doctor în ştiinţe;
[completat in baza Hot. CA nr 4/1 din 12.05.11, MO103-106/24.06.11 art.689; în vigoare 24.06.11]

b)tezele de doctor şi doctor habilitat se elaborează de sine stătător în temeiul prevederilor Concepţiei politicii de pregătire a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 472 din 23 aprilie 2003.

Elaborarea tezelor de doctor şi doctor habilitat de sine stătător se admite în exclusivitate pentru cadrele ştiinţifice sau ştiinţifico-didactice titulare ale instituţiilor organizatoare de doctorat şi acreditate la profilurile de cercetare corespunzătoare. Procedura aprobării temelor de cercetare şi conducătorilor/consultanţilor ştiinţifici este similară celei stabilite pentru instruirea prin doctorat şi postdoctorat. Persoanele care solicită elaborarea tezelor de doctor de sine stătător sînt obligate: să prezinte la aprobarea temei planul desfăşurat al tezei preconizate cu avizul laboratorului/catedrei unde va fi elaborată teza; să dispună de publicaţii la temă în volum de 1/2 din cerinţele CNAA faţă de tezele de doctor. Persoanele care elaborează tezele de doctor de sine stătător sînt obligate să realizeze integral programul de studii preconizat pentru doctorat.

La aprobarea temelor tezelor de doctor habilitat elaborate de sine stătător, solicitanţii prezintă planul desfăşurat al conţinutului tezei şi avize (unul intern şi altul extern), care confirmă realizarea a cel puţin 2/3 din volumul programului de cercetare preconizat la tema tezei, inclusiv lucrările ştiinţifice publicate în reviste cu recenzenţi în volum de 2/3 din cerinţele CNAA faţă de tezele de doctor habilitat ;
[modificat in baza Hot.CA nr.05/2 din 01.10.09, MO 158/30.10.09 art.734b; în vigoare 30.10.09;]

c) teza de doctor în ştiinţe se acceptă pentru susţinere la o singură specialitate, iar teza de doctor habilitat poate fi acceptată şi la două specialităţi;

d) tezele de doctor sînt realizate de sine stătător sau sub conducerea unui conducător ştiinţific. În cazul în care tema tezei se află la interferenţa a două domenii pot fi desemnaţi doi îndrumători;

e) tezele de doctor habilitat conţin rezultate principial noi pentru ştiinţă şi practică - soluţii, legităţi, generalizări, concluzii generatoare de noi direcţii, net superioare celor precedente şi sînt executate de sine stătător sau sub îndrumarea unui (în caz justificat - doi) consultant ştiinţific;

f) la tezele cu caracter aplicativ se anexează actele de implementare a rezultatelor obţinute, precum şi copiile xerox ale certificatelor, patentelor, adeverinţelor şi altor documente ce confirmă noutatea tehnologică a dispozitivelor, aparatelor, mostrelor, materialelor propuse de autor.

9.

a) Autorii unor rezultate de valoare (descoperiri ştiinţifice, monografii valoroase scrise fără coautori, tehnologii performante aplicate în producţie), la solicitarea consiliului ştiinţific /senatului organizaţiei/instituţiei în cadrul căreia activează pretendentul, cu permisiunea Comisiei de atestare, pot să prezinte teza de doctor habilitat în baza lucrărilor ştiinţifice publicate. În acest caz referatul ştiinţific nu va depăşi volumul de 3 coli de autor, perfectat conform prevederilor regulamentare;

b) conţinutul tezei de doctorat trebuie să fie în concordanţă cu cel al lucrărilor ştiinţifice publicate de autor la temă, care se prezintă ca un supliment la teza de doctorat, conform modelului propus de CNAAdin Anexa 12

c) tezele de doctor/doctor habilitat vor fi scrise în limba de stat a Republicii Moldova.

La o solicitare motivată, cu consimţămîntul consiliului ştiinţific al organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării/senatului instituţiei de invăţămînt superior , teza poate fi scrisă în limba rusă sau altă limbă de comunicare internaţională. În acest caz este obligatorie scrierea autoreferatului/referatului ştiinţific şi în limba română, însoţit de rezumatul tezei în limbile română, rusă şi engleză;

d) teza de doctor habilitat acceptată spre susţinere la două specialităţi urmează să satisfacă prevederile alineatului g), cu deosebirea că aceasta va avea la bază cel puţin 25 de lucrări ştiinţifice proprii publicate, dintre care cel puţin 8 la cea de-a doua specialitate;

e) volumul tezei de doctor / doctor habilitat nu va depăşi 5/ 10 coli de autor sau 8 / 15 coli de autor, în cazul ştiinţelor socio-umanistice şi arte. Bibliografia, figurile, tabelele, anexele nu se includ în acest volum, materialul ilustrativ însă nu trebuie să depăşească 1/3 din volumul tezei;

f) publicarea autoreferatului (cca 40 ex.) este autorizată de consiliul ştiinţific specializat.

Autoreferatul trebuie să conţină ideile şi concluziile fundamentale ale tezei, să dezvăluie aportul autorului la realizarea investigaţiilor, locul lor în contextul cercetărilor de specialitate din ţară şi din lume, noutatea ştiinţifică şi importanţa practică a rezultatelor obţinute.

Autoreferatul tezei de doctor habilitat nu va depăşi 2 coli de autor, iar autoreferatul tezei de doctor - 1 coală, care va conţine şi adnotarea tezei, până la 1 pagină, în limbile română, rusă şi engleză;

În autoreferatul tezei de doctor/doctor habilitat cerinţele stipulate în pct.9 [alineatele d),g)] trebuie să fie evidenţiate cu Bold în lista lucrărilor publicate la tema tezei.

g) la prezentarea tezei de doctor pretendentul trebuie să dispună de cel puţin 5 lucrări ştiinţifice publicate la tema tezei, dintre care:
[completat in baza Hot. CA nr 05/2 din 01.10.09, MO158/30.10.09 art.734b; în vigoare 01.12.09]

Volumul total al publicaţiilor ştiinţifice - cel puţin 2,0 c.a.;

h) teza de doctor habilitat trebuie să aiba la bază cel puţin 20 de lucrări ştiinţifice la tema acesteia, publicate după susţinerea tezei de doctor, dintre care:

Monografiile trebuie să fie recomandate spre editare de consiliile ştiinţifice sau senatele instituţiilor acreditate la profilurile de cercetare corespunzătoare. Valoarea ştiinţifică a monografiei trebuie să fie confirmată printr-o recenzie publicată într-o revistă ştiinţifică de profil. Monografiile trebuie să fie depuse în toate bibliotecile pe adresa cărora se expediază autoreferatele tezei de doctor / doctor habilitat, in afară de Parlament şi Guvernul RM şi Biblioteca de stat Federaţiei Ruse; [completat in baza Hot. CA nr 6/6 din 15.11.2012]

Volumul total al publicaţiilor ştiinţifice - cel puţin 10 c.a. [modificat in baza Hot. CA nr1/2 din 11.02.10, MO33/05.03.10 art.123; în vigoare 05.03.10]

Lucrările ştiinţifice vor fi publicate cu cel puţin o lună înainte de începerea procedurii de examinare a tezei de doctorat în şedinţa unităţii primare de cercetare.[completat in baza Hot.CA nr. 3/7 din 29.05.2014].