Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2015 / iunie /

Particularităţile studierii istoriei popoarelor turcice în şcolile din Turcia şi Kârgâzstan


Autor: Ylkuvan Fahri
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Imanculov M.
doctor în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar,
Consultant ştiinţific: Larisa Cuzneţov
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 iunie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 7 iulie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română
Adobe PDF document0.33 Mb / în rusă

Teza

CZU 37.091:94(=512.161) (043.3)

Adobe PDF document 1.25 Mb / în rusă
164 pagini


Cuvinte Cheie

istoria, istoria popoarelor turcice, popoare turcice, cul¬tura popoarelor turcice, siste¬mul instruirii istorice, schimb de experienţă, colaborare pedagogică, valori universale, pedagogie istorică.

Adnotare

Structura tezei include adnotarea în limbile română, rusă şi engleză, introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, 151 pagini text de bază, 5 tabele, 3 figuri, bibliografia include 220 titluri şi 4 anexe.

Publicaţiile la tema tezei: 14 lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate şi în culegerile materialelor conferinţelor naţionale şi internaţionale.

Domeniul cercetării: istoria popoarelor turcice, pedagogia generală, specialitatea pedagogiei istorică.

Scopul cercetării constă în stabilirea tendinţelor dezvoltării şi determinarea bazelor teoretico-aplicative de studiere a istoriei popoarelor turcice în sistemul instruirii istorice din Turcia şi Kârgâzstan.

Obiectivele cercetării: stabilirea particularităţilor apariţiei şi acumulării cunoştinţelor în domeniul istoriei popoarelor turcice; analiza şi studiul istoriei popoarelor turcice în corelaţie cu deter-minarea bazelor teoretice şi cu etapele dezvoltării sistemu¬lui instrui¬rii istorice în şcolile din Turcia şi Kârgâzstan; examinarea şi descrierea sistemului ştiinţifico-pedagogic de studiere a istoriei popoarelor turcice în şcolile Turciei la etapa con¬temporană; determinarea posibilităţilor de aplicare în şcolile din Kârgâzstan a experienţei de studiere a istoriei popoarelor turcice în şcolile din Turcia; elaborarea principiilor şi recomandărilor ştiinţifico-practice privind studierea istoriei popoarelor turcice pentru şcolile din Kârgâzstan şi Turcia.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică se reflectă în următoarele poziţii:

 1. au fost evidenţiate parti¬cularităţile apariţiei şi formării tezaurului de cunoştinţe în domeniul istoriei popoarelor turistice;
 2. au fost determinate rădăcinile şi geneza istoriei popoarelor turcice, tendinţele şi posibilităţile schimbului de experienţă în domeniul vizat;
 3. a fost ana¬lizat şi descris sistemul instruirii istorice în şcolile din Turcia;
 4. au fost stabilite condiţiile şi posibilităţile studierii istoriei popoarelor turcice în şcolile din Kârgâz-stan;
 5. au fost determinate bazele teoretice, aspectele praxiologice şi au fost elaborate principii şi recomandări ştiinţifico-practice privind studierea istoriei popoarelor turcice pentru şcolile din Turcia şi Kârgâzstan.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în cercetare rezidă în determinarea bazelor teoretice şi a aspec¬telor praxiologice de studiere a istoriei popoarelor turcice în şcolile din Turcia şi Kârgâzstan, prin stabilirea particularităţilor şi posibilităţilor aplicării experienţei acumulate de şcolile din Turcia, ceea ce a condus la formularea şi fundamentarea principiilor ştiinţifico-practice şi a recomandărilor de studiere a istoriei în ambele state.

Semnificaţia teoretică a cercetării este susţinută de: evidenţierea şi precizarea surselor apariţiei şi dezvoltării tezaurului de cunoştinţe în domeniul istoriei popoarelor turcice, inclusiv, de analiza şi stabilirea ten¬dinţelor studierii istoriei în şcolile din Turcia şi a posibilităţilor schimbului de experienţă între Turcia şi Kârgâzstan în domeniul vizat.

Fundamentele teoretice şi principiile ştiinţifico-practice vor contribui la consolidarea bazei ştiinţifico-metodologice privind studierea istoriei popoa¬relor turcice în şcolile din Kârgâzstan. Aspectele vizate vor asigura apro¬fundarea şi îmbogăţirea relaţiilor de colaborare ştiinţifică în domeniul pedagogiei şi învăţământului dintre Turcia şi Kârgâzstan.

Valoarea aplicativă a lucrării. Conţinutul tezei şi rezultatele elucidate în lucrare pot fi valorificate în practica realizării activităţilor de cercetare în domeniul pedagogiei istorice; în cercetarea variatelor aspecte de studiere a istoriei popoarelor turcice în general, inclusiv, în procesul studierii valorilor universale prin intermediul altor discipline ca, de exemplu: limba şi lite¬ratura maternă, geografia. Materialele studiate şi con¬cluziile formulate în rezultatul analizelor, pot fi utilizate în calitate de repere ştiinţifice, surse bibliografice în cadrul cursurilor de formare continuă, a seminarelor meto-dologice în domeniul pedagogiei istorice, metodologiei predării istoriei, destinate studenţilor şi masteranzilor la specialitatea pro¬fesor de istorie. De asemenea, rezultatele cercetării şi, anume, bazele teoretice şi aspectele praxiologice pot fi aplicate de către Centrul de cercetări şi lucrări instructiv-metodice din Găgăuzia, Republica Moldova, pentru completarea progra¬melor şcolare, manualelor şi auxiliarelor didactice la istorie.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a realizat în cadrul cercetării şi a schimbului de experienţă la seminariile metodologice şi prin intermediul publicaţiilor ştiinţifice, a comunicărilor la conferinţele naţionale şi internaţionale.

Cuprins


1. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЗНАНИЙ И ОПЫТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ОБЩЕЙ ИСТОРИИ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ В ШКОЛАХ ТУРЦИИ И КЫРГЫЗСТАНА
 • 1.1. Источники возникновения и развития знаний по общей истории тюркских народов Турции и Кыргызстана.
 • 1.2. Изучение общей истории в системе исторического образования средних школ Турции
 • 1.3. Состояние изучения общей истории тюркских народов в средних школах Кыргызстана
 • 1.4. Заключение по первой главе

2. НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ИЗУЧЕНИЯ ОБЩЕЙ ИСТОРИИ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ В СРЕДНИХ ШКОЛАХ СОВРЕ¬МЕННОЙ ТУРЦИИ
 • 2.1. Система проектирования содержания знаний по истории тюркских народов в средних школах современной Турции
 • 2.2. Педагогические основы изучения истории тюркских народов в системе истори-ческого образования средних школ Турции
 • 2.3. Заключение по второй главе

3. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПЫТА ТУРЦИИ ПО ИЗУЧЕ¬НИЮ ОБЩЕЙ ИСТОРИИ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ В ШКОЛАХ КЫРГЫЗСТАНА
 • 3.1. Анализ опыта по изучениюобщей истории тюркских народов в школах совре-менного Кыргызстана
 • 3.2. Значение опыта школ Турции по изучению истории тюркских народов для школ Кыргызстана
 • 3.3. Заключение по третьей главе

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ