Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2015 / iunie /

Analiza comparată a didacticii limbii străine la elevii claselor 5-8 în şcolile de cultură generală din Kîrgîstan şi Turcia (pe exemplul limbii engleze)


Autor: ADSÎZ Remzi
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Аsipova N. А.
doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, membru corespondent al Academiei pedagogice din Moskova
Consultant ştiinţific: Maia Borozan
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 iunie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 7 iulie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.69 Mb / în română
Adobe PDF document1.11 Mb / în rusă

Teza

CZU 37.016.046:84.111 (043.3)

Adobe PDF document 2.14 Mb / în rusă
152 pagini


Cuvinte Cheie

analiza comparată, sistemul de învăţămînt, didactica limbilor străine (DLS), reprezentările cadrelor didactice şi a elevilor, condiţii pedagogice şi direcţii prioritare de optimizare a didacticii limbii engleze

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, 206 surse bibliografice, 131 pagini text de bază, 4 anexe, 21 tabele, 22 figuri. Publicaţii la tema tezei: 11 lucrări ştiinţifice

Domeniul de studiu: Didactică limbii engleze

Scopul cercetării este analiza comparată a didacticii limbilor străine pentru identificarea condiţiilor pedagogice şi a direcţiilor prioritare de optimizare a didacticii predării limbii engleze elevilor din clasele a V-VII în şcolile de cultură generală din Kîrgîzstan şi Turcia. Obiectivele cercetării: determinarea fundamentelor teoretice şi metodologice ale predării limbilor străine în şcolile de cultură generală din Kîrgîzstan şi Turcia; analiza comparativă şi stabilirea specificului didacticii limbii străine în Kîrgîzstan şi Turcia, determinarea reprezentărilor cadrelor didactice şi a elevilor despre didactica limbii străine, determinarea condiţiilor pedagogice şi elucidarea direcţiilor prioritare de optimizare a didacticii limbii engleze în şcolile de cultură generală din Kîrgîzstan şi Turcia; elaborarea recomandărilor ştiinţifico-metodice privind optimizarea didacticii limbii engleze în şcolile de cultură generală din Kîrgîzstan şi Turcia.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea cercetării rezultă din: fundamentarea teoretică şi metodologică a analizei comparative a didacticii limbilor străine în Kîrgîzstan şi Turcia; determinarea prin studiu comparat a specificului didacticii limbilor străine în şcolile de cultură generală din Kîrgîzstan şi Turcia; determinarea condiţiilor pedagogice şi elucidarea direcţiilor prioritare de optimizare a didacticii limbii engleze în şcolile de cultură generală din Kîrgîzstan şi Turcia; elaborarea recomandărilor ştiinţifico-metodice privind optimizarea didacticii limbii engleze în şcolile de cultură generală din Kîrgîzstan şi Turcia.

Studiul comparat al didacticii limbii străine orientat spre determinarea condiţiilor pedagogice şi a direcţiilor prioritare de optimizare a predării limbii engleze în şcolile de cultură generală din Kîrgîzstan şi Turcia care sporesc eficienţa studierii limbilor străine şi asigură comunicarea şi integrarea socială a elevilor constituie problema ştiinţifică soluţionată în cercetare.

Semnificaţia teoretică a cercetării rezidă în: actualizarea unor termeni necesari în demersul teoretic (analiza comparată, sistemul de învăţămînt, didactica limbilor străine) pentru identificarea premiselor istorice ale predării limbilor străine în sistemul de învăţămînt din Kîrgîzstan şi Turcia, analiza comparativă a programelor de studiu pentru predarea limbii engleze în Kîrgîzstan şi Turcia; determinarea valorilor socioculturale în termeni de competenţe, ca finalităţi de studiu ale limbilor străine în şcolile din Kîrgîzstan şi Turcia.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în optimizarea didacticii limbilor străine prin rezultatele obţinute în cercetare, prin elaborarea recomandărilor metodice privind optimizarea didacticii limbii engleze în Kîrgîzstan şi Turcia, valorificate ca resursă în cercetările de didactică şi pentru dezvoltarea conţinutului disciplinelor în învăţămîntul superior pedagogic.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a realizat la conferinţe ştiinţifice internaţionale şi naţionale; au fost experimentate în instituţii de învăţămînt universitar din Kîrgîzstan şi Turcia între anii 2011-2014.

Cuprins


1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ УЧАЩИХСЯ 5-8 КЛАССОВ В КЫРГЫЗСТАНЕ И ТУРЦИИ
 • 1.1. Научно-практическая значимость сравнительной педагогики для совершенствования системы обучения иностранным языкам
 • 1.2. История современной системы обучения иностранным языкам в Турции
 • 1.3. Методологические тенденции развития системы обучения иностранным языкам в Кыргызстане
 • 1.3. Выводы по первой главе

2. СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ОБШЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КЫРГЫЗСТАНА И ТУРЦИИ
 • 2.1. Актуальные подходы в обучении иностранным языкам учащихся 5-8 классов
 • 2.2. Сравнительный анализ учебных программ обучения иностранным языкам в общеобразовательных школах Кыргызстанa и Турции
 • 2.3. Выводы по второй главе

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ КЫРГЫЗСТАНА И ТУРЦИИ
 • 3.1. Представления учащихся о дидактических стратегиях используемые учителями для обучения английскому языку
 • 3.2. Педагогические условия совершенствования методики обучения английскому языку в общеобразовательных школах Кыргызстана и Турции
 • 3.3. Представления учителей о методике обучения иностранным языкам в создавшихся экспериментальных педагогических условиях
 • 3.4. Выводы по третьей главе

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ