Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Condiţii psihopedagogice de formare a motivaţiei învăţării la studenţii dîn domeniul pedagogic


Autor: Staricov Estela
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Tatiana Repida
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 noiembrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 februarie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document1.31 Mb / în română

Teza

CZU 378(043.3)

Adobe PDF document 1.73 Mb / în română
177 pagini


Cuvinte Cheie

motivaţie, motiv, motivaţie pentru învăţare, condiţii psihopedagogice, studenţi, învăţământ universitar, formare iniţială, strategie didactică, metode interactive de predare-învăţare

Adnotare

Structura tezei include adnotări în limbile română, rusă şi engleză, introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, 138 pagini text de bază, bibliografie din 187 de titluri şi 3 anexe.

Publicaţii la tema tezei: 10 lucrări ştiinţifice

Domeniul de studiu îl reprezintă pedagogia universitară.

Scopul cercetării rezidă în fundamentarea şi valorificarea condiţiilor psihopedagogice de formare a motivaţiei pentru învăţare la studenţi în învăţământul superior.

Obiectivele cercetării: analiza abordărilor teoretice cu privire la motivaţia pentru învăţare la studenţi; conceptualizarea formării motivaţiei pentru învăţare la studenţi; definirea sistemului de condiţii psihopedagogice cu privire la formarea motivaţiei pentu învăţare la studenţi; elaborarea Modelului psihopedagogic de formare a motivaţiei pentru învăţare la studenţi; elaborarea strategiilor de formare a motivaţiei pentru învăţare la studenţi; validarea experimentală a strategiilor de formare a motivaţiei pentru învăţare la studenţi în ciclul universitar.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: fundamentarea unei concepţii ale motivaţiei pentru învăţare la studenţi din perspectivele psihologică, pedagogică şi metodologică; identificarea şi argumentarea sistemului de condiţii de formare a motivaţiei pentru învăţare la studenţi,determinate psihologic,pedagogic şi metodologic; construirea unui model psihopedagogic de formare a motivaţiei pentru învăţare la studenţi,axat pe demersurile conceptual şi procedural, determinate de un ansamblu de principii şi condiţii psihopedagogice; elaborarea strategiilor psihopedagogice de dezvoltare motivaţională pentru şi prîn învăţare, ca o combinare a metodelor interactive cu cele specifice de formare a motivaţiei.

Problema ştiinţifică soluţionată în cercetare constă în fundamentarea şi valorificarea contextuală a sistemului de condiţii de formare a motivaţiei pentru învăţare la studenţi (pedagogice, psihologice şi metodologice) creând un cadru motivaţional şi didactic/metodologic adecvat privind eficientizarea procesului şi a rezultatelor academice ale studenţilor.

Semnificaţia teoretică a investigaţiei constă în: dezvoltarea teoriei şi metodologiei de formare a motivaţiei pentru învăţare la studenţi prin fundamentarea conceptului de condiţii psihopedagogice, structurarea modelului psihopedagogic, conceperea unor strategii de formare a motivaţiei pentru învăţare la studenţi.

Valoarea aplicativă a cercetării este reprezentată de: identificarea şi fundamentarea condiţiilor şi principiilor psihopedagogice de formare a motivaţiei pentru învăţare la studenţi; elaborarea Modelului psihopedagogic de formare a motivaţiei pentru învăţare la studenţi; proiectarea strategiilor specifice de formare a motivaţiei pentru învăţare la studenţi; dezvoltarea curriculumului universitar din perspectiva valorificării conţinutului motivaţional în cadrul educaţional.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a desfăşurat în cadrul şedinţelor catedrei Ştiinţe ale Educaţiei USM din Chişinău, Facultatea de Pedagogie şi Psihologie Universităţii de Stat, „T.G. Şevcenko” din Tiraspol şi Filiala Universităţii de Stat „T.G. Şevcenko” din oraşul Tighina, a conferinţelor teoretico-practice, dar şi prin publicaţiile ştiinţifice

Cuprins


1. ABORDĂRI TEORETICE ALE MOTIVAŢIEI PENTRU ÎNVĂŢARE LA STUDENŢI
  • 1.1. Delimitări conceptuale ale motivaţiei: perspectivă psihologică
  • 1.2. Particularităţile motivaţiei la studenţi pentru învăţare: perspectivă pedagogică
  • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. REPERE METODOLOGICE DE FORMARE A MOTIVAŢIEI PENTRU ÎNVĂŢARE LA STUDENŢI
  • 2.1. Conceptualizarea formării motivaţiei pentru învăţare la studenţi
  • 2.2. Strategii de formare a motivaţiei pentru învăţare la studenţi
  • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. VALIDAREA EXPERIMENTALĂ A STRATEGIILOR DE FORMARE A MOTIVAŢIEI PENTRU ÎNVĂŢARE LA STUDENŢI
  • 3.1. Diagnosticarea nivelului de motivaţie pentru învăţare la studenţi
  • 3.2. Valorificarea experimentală a strategiei de formare a motivaţiei pentru învăţare la studenţi
  • 3.3.Analiza calitativă şi cantitativă a rezultatelor experimentale
  • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI