Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Promovarea interacţiunii sociale în clasă prin utilizarea efectivă a instrumentelor tehnologice de informare şi comunicare


Autor: Baranetz Efrat
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Viorica Goraş-Postică
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 decembrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 februarie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.99 Mb / în română
Adobe PDF document0.78 Mb / în engleză

Teza

CZU 371.69:004.588(072)(043)

Adobe PDF document 1.90 Mb / în engleză
160 pagini


Cuvinte Cheie

instrumente tehnologice, predare-învăţare asistată de calculator, constructivism, interacţiune/dinamică socială, implementare TIC, pedagogie avansată, profesor eficient, mediu de învăţare, evaluarea implementării TIC

Adnotare

Structura tezei. Teza este constituită din introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, 136 de pagini de text de bază, adnotări în limbile română, engleză şi rusă, bibliografie (119 surse) şi 7 anexe. În textul tezei sunt inserate 2 tabele şi 27 de figuri.

Publicaţii la tema tezei - 7 lucrări ştiinţifice: 5 articole în reviste ştiinţifice de profil, naţionale şi internaţionale, 2 comunicări la conferinţe naţionale (1) şi internaţionale (1).

Domeniul de cercetare: Teoria generală a educaţiei.

Scopul cercetării este de a identifica aspecte ale potenţialei contribuţii unice a computerului în promovarea dinamicii sociale în clasă şi în dezvoltarea unui model de angajare în maximizarea eficienţei instrumentelor tehnologice şi a nivelului de impact a acestora asupra dinamicii sociale în clasă.

Obiectivele cercetării: analiza dificultăţilor cu care se confruntă profesorul în promovarea interacţiunii sociale în clasa computerizată prin documentarea detaliată şi examinarea reflexivă a întregului proces în baza elementelor teoretice, precum şi a descoperirilor rezultate din cercetare; examinarea oportunităţilor oferite de utilizarea calculatoarelor în procesul de predare-învăţare pentru promovarea dinamicii sociale în clasă; compararea activităţilor de învăţare reciprocă care au loc în cadrul „clasei computerizate” şi a relaţiilor reciproce în „clasa care maximizează eficienţa utilizării calculatoarelor”; determinarea obiectivelor schimbării la nivelul interacţiunii, promovată de cercetarea actuală.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea constă în descrierea provocărilor cu care se confruntă domeniul educaţiei în secolul al XXI-lea, examinarea perspectivei constructiviste asupra procesului de învăţare cu accent pe perspectiva tehnologică şi viziunile interpersonale, consolidarea importanţei interacţiunii sociale în procesul de învăţare, indicarea legăturii dintre tehnologie şi pedagogie, analiza aspectelor sociale ale mediilor de învăţare care utilizează TIC, interpretarea contribuţiei TIC la procesul de predare şi învăţare calitativă, investigarea modalităţilor care permit utilizarea cu succes a TIC, descrierea, analiza şi interpretarea rolului cadrelor didactice în integrarea TIC în procesul de învăţare-predare, precum şi evaluarea eficienţei TIC în procesul de predare.

Problema ştiinţifică soluţionată în domeniul ştiinţific constă în elaborarea, argumentarea şi proiectarea unui model de utilizare eficientă a TIC în clasă, în scopul sporirii interacţiunii sociale.

Semnificaţia teoretică constă în demonstrarea complexităţii procesului de adaptare a inovaţiei şi schimbării de către sistemul de învăţământ; stabilirea obstacolelor pentru ca profesorii să pună în aplicare mai eficient tehnologia în strategiile lor de predare, cu prezentarea modelelor diferite pentru utilizarea maximă a instrumentelor TIC în procesul de predare-învăţare; stabilirea indicatorilor pentru a evalua şi a reflecta asupra procesului.

Valoarea practică a cercetării rezultă în validarea preliminară a ipotezei conform căreia interacţiunea socială în clasa computerizată poate fi încurajată prin integrarea eficientă a TIC. Rezultatele cercetării, identificarea obstacolelor şi diferitor criterii pentru utilizarea maximă a instrumentelor TIC în procesul de predare-învăţare şi accentuarea importanţei sporirii dinamicii sociale în cadrul acestor lecţii pentru promovarea reuşitelor academice pot fi folosite de către profesori, formatori şi conceptori ai cursurilor de dezvoltare profesională şi de curriculum în domeniul educaţiei.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a efectuat într-o şcoală elementară din Israel, în care cercetătoarea activează în calitate de cadru didactic şi ca formator şi au fost prezentate în cadrul conferinţelor naţionale şi internaţionale.