Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Fundamente psiho-pedagogice ale diferențierii și individualizării demersului didactic în cadrul formării profesionale inițiale


Autor: Pascaru Daniela
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Otilia Dandara
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 aprilie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 3 iunie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.81 Mb / în română

Teza

CZU 371.12.015.3(043)

Adobe PDF document 5.44 Mb / în română
211 pagini


Cuvinte Cheie

demers didactic, lucru individual, individualizare, diferenţiere, formare profesională iniţială, complementaritate, învăţare autonomă, învăţare autodirijată, învăţare autoreglată, stil de învăţare, inteligenţe multiple

Adnotare

Structura tezei. Teza este constituită din introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, 152 de pagini de text de bază, adnotări în limbile română, engleză şi rusă, bibliografie (243 surse) şi 15 anexe. În textul tezei sunt inserate 15 tabele şi 23 de figuri.

Publicaţii la tema tezei – 18 lucrări ştiinţifice: 5 articole în reviste ştiinţifice de profil, naţionale şi internaţionale, 13 participări la conferinţe naţionale şi internaţionale.

Domeniul de cercetare: pedagogie universitară

Scopul cercetării constă în stabilirea şi experimentarea fundamentelor psiho-pedagogice ale diferenţierii şi individualizării în demersul didactic la formarea profesională iniţială.

Obiectivele cercetării: determinarea semnificaţiei conceptelor de bază: diferenţiere şi individualizare; analiza evoluţiei fenomenului de diferenţiere şi individualizare în procesul educaţional; deducerea impactului teoriilor învăţării asupra valorificării diferenţierii şi individualizării; argumentarea diferenţierii şi individualizării demersului didactic prin prisma politicilor educaţionale naţionale; determinarea premiselor psihosociale ale diferenţierii şi individualizării în educaţie; identificarea tehnologiilor adecvate strategiei de realizare a diferenţierii şi individualizării în formarea profesională iniţială; elaborarea şi validarea experimentală a modelului pedagogic de diferenţiere şi individualizare a demersului didactic în cadrul formării profesionale iniţiale.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea cercetării rezidă în: elaborarea şi validarea Modelului pedagogic de diferenţiere şi individualizare a demersului didactic în cadrul formării profesionale iniţiale. În procesul de cercetare a problemei, procesul investigaţional a pornit de la fundamentarea epistemologică, prin clarificarea conceptuală a fenomenului diferențierii şi individualizării în educaţie, plasând acest fenomen în contextul educaţiei formale şi implicite realizate în mediul universitar. Abordarea teoretică a permis eficientizarea formării profesionale, prin valorificarea posibilităţilor formative ale lucrului individual.

Problema ştiinţifică soluţionată în domeniul ştiinţific rezidă în stabilirea şi definirea fundamentelor psiho-pedagogice ale diferenţierii şi individualizării în formarea profesională iniţială, care au fost valorificate de către doi actanţi ai procesului: cadre didactice universitare şi studenţi. În baza modelului care conţine reperele teoretice şi aplicative ale diferenţierii şi individualizării s-a reuşit eficientizarea procesului de formare profesională la Facultatea Limbi şi Literaturi Străine. Acest model reflectă reperele esenţiale ale procesului de formare profesională iniţială şi are caracter transferabil.

Semnificaţia teoretică a cercetării este susţinută de: precizarea conceptelor de bază: diferenţierea şi individualizarea; elucidarea genezei şi evoluţiei fenomenului diferenţierii şi individualizării în demersul didactic; valorificarea teoriei stilului de învăţare şi a teoriei inteligenţelor multiple, ca sursă de conceptualizare a diferenţierii şi individualizării în demersul didactic; argumentarea diferenţierii şi individualizării sistemului educaţional prin prisma politicilor educaţionale naţionale.

Valoarea aplicativă a cercetării rezultă în elaborarea şi experimentarea fundamentelor psiho-pedagogice ale diferenţierii şi individualizării în formarea profesională iniţială. Fundamentele aplicative (strategii pedagogice, tehnologia diferenţierii şi individualizării) pot fi valorificate de către practicieni în activitatea didactică.

Cuprins


1. FUNDAMENTE TEORETICE ALE DIFERENŢIERII ŞI INDIVIDUALIZĂRII ÎN DEMERSUL DIDACTIC
 • 1.1 Definirea conceptului de diferenţiere şi individualizare
 • 1.2 Evoluţia fenomenului diferenţierii şi individualizării demersului didactic
 • 1.2.1 Diferenţierea şi individualizarea, parte integrantă a doctrinelor educaţionale
 • 1.2.2 Încadrarea fenomenului diferenţierii şi individualizării în sistemul educaţional
 • 1.3 Politici educaţionale naţionale ca argumentare a necesităţii diferenţierii şi individualizării în sistemul educaţional
 • 1.4 Concluzii la capitolul 1

2. IMPLICAŢII PSIHOPEDAGOGICE DE VALORIFICARE A DIFERENŢIERII ŞI INDIVIDUALIZĂRII ÎN FORMAREA INIŢIALĂ
 • 2.1 Potenţialul individual al persoanei, ca rezultat al influenţei factorilor psihologici, socio-psihologici şi sociali
 • 2.2 Premise epistemologice ale diferenţierii şi individualizării demersului didactic
 • 2.3 Conceptualizarea diferenţierii şi individualizării demersului didactic în formarea profesională iniţială
 • 2.4 Lucrul individual, context favorabil de realizare a strategiilor de diferenţiere şi individualizare a demersului didactic în formarea profesională iniţială
 • 2.5 Concluzii la capitolul 2

3. ASPECTE PRAXIOLOGICE ÎN VALORIFICAREA DIFERENŢIERII ŞI INDIVIDUALIZĂRII ÎN FORMAREA INIŢIALĂ
 • 3.1 Constatarea modalităţilor de organizare a lucrului individual în învăţământul superior
 • 3.2 Strategii de realizare a lucrului individual în învăţământul superior
 • 3.3 Rezultatele monitorizării lucrului individual
 • 3.4 Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI