Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / mai /

Potenţialul formativ al consilierii familiei în instituţia de învăţământ (liceu)


Autor: Micleuşanu Zinaida
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Larisa Cuzneţov
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 mai 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document1.82 Mb / în română

Teza

CZU 37.018.1(043.3)

Adobe PDF document 2.29 Mb / în română
208 pagini


Cuvinte Cheie

consiliere psihopedagogică, familie, instituţie de învăţământ, consilierea familiei, potenţial formativ al consilierii, elevi, părinți, diriginte, cogniţii, atitudini, comportament, eficiență personală. Domeniul de studiu: se referă la teoria generală a educației și abordarea problemei potențialului formativ al consilierii familiei în instituţia de învăţământ (liceu)

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 257 de titluri, 14 anexe, 159 pagini de text de bază, 22 figuri, 12 tabele. Conţinutul de bază al tezei este elucidat în 13 publicaţii ştiinţifice și 1 Ghid metodologic.

Domeniul de studiu: se referă la teoria generală a educației și abordarea problemei potențialului formativ al consilierii familiei în instituţia de învăţământ (liceu).

Scopul cercetării constă în elaborarea, experimentarea şi validarea fundamentelor teoretice şi aplicative ale consilierii familiei în cadrul instituţiei de învăţământ/ liceu, structurate în Modelul pedagogic de valorificare a potențialului formativ al consilierii familiei în instituţia de învăţământ. Obiectivele cercetării: examinarea şi precizarea reperelor sociopsihopedagogice privind consilierea familiei în cadrul instituţiei de învăţământ/ liceu; analiza structural-funcţională a consilierii familiei și a impactului formativ asupra adolescenților și părinților; elucidarea istoricului, a dinamicii apariţiei şi evoluţiei consilierii familiei; stabilirea factorilor de progres și potențialul formativ al consilierii familiei în corelaţie cu particularităţile vârstei adolescentine; elaborarea şi fundamentarea Modelului pedagogic de valorificare a potențialului formativ al consilierii familiei în instituţia de învăţământ, care include reperele teoretico-aplicative ce ar asigura potențialul formativ al acestui proces complex.

Noutatea şi originalitatea ştiiţifică a cercetării rezidă în: abordarea sociopsihopedagogică, istorică şi holistă a consilierii familiei în instituţia de învăţământ; precizarea și delimitarea conceptelor de bază (consiliere, terapie, familie armonioasă, familie dezarmonioasă, mediul familial), analizate în contextul stabilirii esenţei, specificului și a tendinţelor integrative a consilierii familiei în instituția de învățământ; delimitarea şi definirea etapelor istorice în apariţia şi evoluţia conceptului şi fenomenului consilierii familiei; examinarea şi stabilirea coordonatelor definitorii ale consilierii familiei în instituţia de învăţământ prin evidenţierea factorilor de progres, a potențialului formativ al consilierii şi corelarea acesteia cu particularităţile de vârstă, modelele şi strategiile de consiliere a familiei; argumentarea ştiinţifică a fundamentelor teoretico-aplicative ale consilierii familiei, structurate în Modelul pedagogic de valorificare a potențialului formativ al consilierii familiei în instituţia de învăţământ.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în elaborarea şi fundamentarea Modelului pedagogic de valorificare a potențialului formativ al consilierii familiei în instituţia de învăţământ, ce include reperele teoretico-aplicative, implementarea cărora a contribuit la sporirea eficienţei personale a elevilor şi părinţilor, ceea ce a condus la schimbarea cogniţiilor, atitudinilor şi comportamentelor eronate ale acestora, producând optimizarea educației familiale, a ghidării carierei școlare a adolescenților; consolidarea şi armonizarea relaţiilor familiale adolescenţi – părinţi.

Semnificaţia teoretică a cercetării este susţinută de analiza, precizarea, interpretarea şi delimitarea aspectelor cadrului conceptual – fenomenologic al consilierii familiei în instituţia de învăţământ. Examinarea tipurilor, formelor și metodelor consilierii, analiza esenţei consilierii psihopedagogice, delimitarea dimensiunilor consilierii (psihologică şi pedagogică/ educaţională) a asigurat elaborarea caracteristicilor acestora, a condus la precizarea responsabilităţilor şi dezvoltarea conţinutului codului deontologic al consilierului; la evidenţierea trăsăturilor definitorii ale consilierii familiei, inclusiv, la determinarea potențialului formativ al acesteia. Examinarea apariţiei şi evoluţiei conceptului şi a fenomenului CF a contribuit la stabilirea şi explicarea/ argumentarea ştiinţifică a fundamentelor teoretice și a tendinţelor integrative în consilierea familiei.

Valoarea aplicativă a cercetării constă în elaborarea şi validarea fundamentelor teoretico-aplicative, structurate în componentele şi instrumentele Modelului pedagogic de valorificare a potențialului formativ al consilierii familiei în instituţia de învăţământ.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a realizat prin intermediul cercetărilor experimentale din cadrul Liceului Teoretic ,,George Meniuc” din Chişinău; Liceului Teoretic ,,Iulia Haşdeu” din Chişinău; prin valorificarea strategiilor de consiliere a familiei şi aplicarea Modelului pedagogic de valorificare a potențialului formativ al consilierii familiei în instituţia de învăţământ, inclusiv prin intermediul conferinţelor ştiinţifice naţionale şi internaţionale, a publicaţiilor ştiinţifice şi activităţilor practice cu elevii şi familiile acestora.

Cuprins


1. CADRUL CONCEPTUAL – FENOMENOLOGIC AL CONSILIERII FAMILIEI
 • 1.1. Esenţa şi specificul consilierii familiei
 • 1.2. Tendinţe integrative în consilierea familiei
 • 1.3. Excurs istoric în evoluţia consilierii şi terapiei familiei
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. COMPLEXITATEA PSIHOPEDAGOGICĂ A CONSILIERII FAMILIEI ÎN INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT (LICEU
 • 2.1. Coordonate definitorii ale consilierii familiei în instituţia de învăţământ
 • 2.2. Factorii de progres ai consilierii familiei în cadrul instituţiei de învăţământ/ liceu
 • 2.3. Particularităţile vârstei adolescentine în contextul consilierii familiei în liceu
 • 2.4. Modele şi strategii de consiliere a familiei în instituţia de învăţământ
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. DEMERSUL PRAXIOLOGIC AL CONSILIERII FAMILIEI ÎN INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT (LICEU)
 • 3.1. Disignul cercetării potenţialului formativ al consilierii familiei în liceu
 • 3.2. Rezultatele experimentului de constatare privind consilierea familiei în liceu
 • 3.3. Dimensiunea investigativ – experimentală de explorare a Modelului pedagogic de valorificare a potențialului formativ al consilierii familiei în instituţia de învăţământ
 • 3.4. Impactul formativ al consilierii familiei
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI