Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / iunie /

Managementul curriculumului universitar în contextul autonomiei instituţionale


Autor: Gherştega Tatiana
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Lilia Pogolşa
doctor habilitat, conferenţiar universitar
Instituţia: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 iunie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.77 Mb / în română

Teza

CZU 378.014.5(043.3)

Adobe PDF document 2.89 Mb / în română
168 pagini


Cuvinte Cheie

curriculum universitar, autonomie universitară, management al curriculumului, model conceptual de management al curriculumului universitar, management educaţional, management al calităţii, competenţe profesionale, diagnosticare, conceptualizare, proiectare, implementare, monitorizare, evaluare

Adnotare

Domeniul de cercetare: teoria generală a educaţiei Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 195 de titluri, 3 anexe, 137 de pagini de text de bază, 19 figuri, 20 de tabele.

Scopul cercetării constă în determinarea bazelor teoretice şi praxiologice ale managementului curriculumului universitar în condiţiile autonomiei instituţionale.

Obiectivele cercetării: analiza abordărilor cu privire la curriculum şi managementul curriculumului universitar; identificarea şi analiza tendinţelor în dezvoltarea managementului curriculumului universitar pe plan naţional şi international; conceptualizarea managementului curriculumului universitar în condiţiile autonomiei instituţionale; identificarea şi examinarea condiţiilor privind funcţionalitatea managementului curriculumului universitar; validarea experimentală a modelului conceptual de management al curriculumului universitar în condiţiile autonomiei instituţionale; analiza calitativă şi cantitativă a datelor experimentale obţinute.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute este fundamentarea curriculumului universitar în calitate de obiect al managementului educaţional din perspectiva psihocentrică şi sociocentrică, culturală şi profesională; stabilirea particularităţilor managementului curriculumului universitar în condiţiile autonomiei instituţionale: corelarea demersului pedagogic cu cel managerial; corelarea „autonomie universitară – autonomie curriculară”; conceptualizarea managementului curriculumului universitar în condiţiile autonomiei instituţionale; stabilirea rolului condiţiilor extracurriculare în realizarea managementului curriculumului universitar; ierarhizarea, funcţionalitatea, coerenţa, flexibilitatea, transdisciplinaritatea, racordarea la dimensiunea socioprofesională; elaborarea referenţialului funcţiilor cu referire la structura managerială în calitate de mecanisme al realizării managementului curriculumului universitar: diagnosticarea, conceptualizarea, proiectarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea, reglarea, comunicarea.

Problema ştiinţifică soluţionată în cercetare constă: în determinarea bazelor epistemologice și praxiologice ale managementului curriculumului universitar în condiţiile autonomiei instituționale, valorificate ierarhic de către structuri instituţionale, asigurînd calitatea proiectării, implementării şi monitorizării curriculumului academic.

Semnificaţia teoretică a cercetării este dezvoltarea teoriei curriculumului educaţional prin definirea conceptului de curriculum universitar; dezvoltarea teoriei managementului curriculumului universitar prin definirea acestui fenomen şi stabilirea conexiunii dintre curriculum şi management educaţional; modelizarea managementului curriculumului universitar în condiţiile autonomiei universitare: structuri, principii, funcţii, dimensiuni. Valoarea aplicativă a lucrării constă în aplicarea rezultatelor cercetării în instituţiile de învăţămînt superior; în formarea conceptorilor de curricula şi a managerilor de curricula; utilizarea recomandărilor în promovarea modelului curriculumului universitar în condiţiile autonomiei instituţionale.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Cercetarea dată se încadrează în problematica reformei învăţămîntului superior şi, în special, în conceptualizarea curriculumului universitar în condiţiile autonomiei instituţionale, dar şi în tendinţele de dezvoltare curriculară pe plan internaţional şi naţional. Rezultatele obţinute se implementează în sistemul universitar prin transferul prevederilor conceptuale şi praxiologice ale cercetării în politicile curriculare la nivel de sistem, prin dezvoltarea şi implementarea cadrului de referinţă al curriculumului universitar.

Cuprins


1. CADRUL ANALITIC AL MANAGEMENTULUI CURRICULUMULUI UNIVERSITAR ÎN CONTEXTUL AUTONOMIEI INSTITUŢIONALE
  1. 1.1. Curriculumul – dimensiune pedagogică a managementului instituţional
  2. 1.2. Curriculumul–dimensiune managerială în cadrul autonomiei instituţionale
  3. 1.3. Concluzii la Capitolul 1

2. CONCEPTUALIZAREA MANAGEMENTULUI CURRICULUMULUI UNIVERSITAR ÎN CONTEXTUL AUTONOMIEI INSTITUŢIONALE
  1. 2.1. Bazele conceptuale ale managementului curriculumului universitar
  2. 2.2. Bazele praxiologice ale managementului curriculumului universitar
  3. 2.3. Factorii determinanţi privind funcţionalitatea managementului curriculumului universitar
  4. 2.4 Concluzii la Capitolul 2

3. VALIDAREA EXPERIMENTALĂ A MODELULUI CONCEPTUAL DE MANAGEMENT AL CURRICULUMULUI UNIVERSITAR ÎN CONDIŢIILE AUTONOMIEI INSTITUŢIONALE
  1. 3.1. Contextul şi designul experimentului privind validarea modelului coneptual de management al curriculumului universitar
  2. 3.2. Organizarea şi desfăşurarea experimentului privind validarea modelului coneptual de management al curriculumului universitar
  3. 3.3. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI