Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / iunie /

Influența stilului de leadership al inspectorului școlar asupra eficacității predării matematicii în școlile primare din Izrael


Autor: Halfon Hen Dalia
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Laurenţiu Calmuţchi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
Instituţia: Universitatea de Stat din Tiraspol

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 iunie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document1.34 Mb / în română
Adobe PDF document1.03 Mb / în engleză

Teza

CZU 37.014 (043.3)

Adobe PDF document 3.26 Mb / în engleză
250 pagini


Cuvinte Cheie

inspector școlar, învățător, influență, stil de leadership, eficacitate, predare, performanțe școlare, identificare profesională, leadership transformațional, leadership tranzacțional, integrare, prestigiu extern perceput etc

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii și recomandări, bibliografia cuprinzând 234 titluri, 141 pagini de text de bază, 17 anexe, 81 tabele, 20 figuri.

Publicaţii la tema tezei: rezultatele cercetarii sunt reflectate în 18 lucrări științifice (8 articole în reviste internaționale, 4 comunicări la conferinte internaționale, 6 publicații științifico-metodice).

Scopul cercetării: Stabilirea fundamentelor teoretice și praxiologice ale eficacității predării matematicii sub impactul stilului de leadership al inspectorului școlar.

Obiectivele cercetării: delimitarea particularităților leadership-ului educațional versus managementul educațional; clasificarea și definirea stilurilor de leadership specifice inspectorilor școlari; examinarea cadrului teoretic privind eficacitatea activității învățătorilor în predarea matematicii; stabilirea dimensiunii funcționale a inspecției școlare și statutului inspectorului școlar; caracteristica variabilelor asociate eficacității activității învățătorilor în predarea matematicii; structurarea Modelului pedagogic de eficientizare a predării matematicii în clasele primare din Izrael și validarea lui prin experiment; analiza, interpretarea și sistematizarea rezultatelor cercetării, formularea concluziilor generale și recomandărilor practice.

Noutatea și originalitatea științifică a cercetării sunt obiectivate de actualizarea semnificației conceptelor de inspector școlar, stil de leadership, eficacitate didactică, identificare profesională etc; elaborarea modelului teoretic al ipotezelor cercetării și determinarea corelațiilor dintre variabilele eficacității profesionale a învățătorilor.

Problema științifică soluționată în lucrare constă în fundamentarea teoretică și științifică a funcționalității Modelului pedagogic de eficientizare a predării matematicii în clasele primare din Izrael prin valorizarea stilului de leadership al inspectorului școlar pentru intensificarea eficacității învățătorilor claselor primare și performanțelor elevilor la matematică.

Semnificaţia teoretică a cercetării constă în stabilirea reperelor teoretice privind leadershipul educațional; determinarea stilurilor de leadership educațional; argumentarea rolului inspectorilor școlari pentru asigurarea eficacității activității învățătorilor în predarea matematicii la nivelul ciclului primar; relevarea variabilelor asociate eficacității predării matematicii în clasele primare, precum și structurarea modelului teoretic al corelațiilor dintre ele.

Valoarea aplicativă a investigației rezidă în identificarea corelației dintre variabilele eficacității profesionale a cadrelor didactice; structurarea Modelului pedagogic de eficientizare a predării matematicii în clasele primare din Izrael, elaborarea programului formativ stipulat de model și validarea lui prin experiment; interpretarea valorilor statistice obținute experimental și formularea recomandărilor practice.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice Rezultatele cercetării au fost aprobate în cadrul conferințelor științifice, simpozioanelor și revistelor științifice și au fost testate în instituțiile preuniversitare din Izrael în perioada anilor 2012-2016.

Cuprins


1.THEORETICAL APPROACHES ON EDUCATIONAL LEADERSHIP FROM THE PERSPECTIVE OF SCHOOL INSPECTION ACTIVITY
 • 1.1. Conceptual delimitations of educational leadership and management
 • 1.2. Classification and peculiarities of educational leadership styles
 • 1.3. The functional dimension of school inspection and school inspectors' status…
 • 1.4. Conclusions on chapter 1

2. METHODOLOGICAL FRAME OF INSPECTORS' LEADERSHIP STYLES AND THEIR INFLUENCE ON MATHEMATICS TEACHING EFFICACY
 • 2.1. Aspects of mathematics teaching efficacy and the factors associated to it
 • 2.2. Characteristics of variables related to teachers’ activity efficacy
 • 2.3. Conclusions on chapter 2

3. VALUATING INSPECTORS’ LEADERSHIP STYLES IN IMPROVING TEACHERS’ EFFICACY IN TEACHING MATHEMATICS
 • 3.1 Ascertaining the correlation between a school inspector’s leadership style and teachers’ activity efficacy
 • 3.1.1. Interpretation of the structural model of hypotheses
 • 3.1.2 Examination of correlations between the research variables
 • 3.1.3 The level of indicators related to mathematics teachers’ activity efficacy
 • 3.2. Improving teachers’ activity efficacy in teaching mathematics under the impact of inspectors’ leadership styles
 • 3.3. Formative value of the Pedagogical model for enhancing mathematics teaching efficacy in Israeli primary schools
 • 3.4. Conclusions on chapter 3

GENERAL CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS