Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / iulie /

Formări profesionale continue ale cadrelor didactice centrate pe interconexiunea nevoilor personale și instituționale


Autor: Huncă Mihaela
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Vladimir Guţu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 1 iulie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.61 Mb / în română

Teza

CZU 37.091 (043.2)

Adobe PDF document 2.24 Mb / în română
163 pagini


Cuvinte Cheie

formarea profesională continuă, profesionalizarea didactică, motivația învățării, nevoile personale, nevoile instituționale, paradigma formării continuă, metodologia formării continuă, diagnosticarea nevoilor, modelul profesionalismului, interacțiunea nevoilor

Adnotare

Structura tezei: cercetarea este expusă pe 148 de pagini și cuprinde: introducere (preliminarii), trei capitole, concluzii și recomandări, bibliografie (136 de surse), anexe. În text sunt inserate 46 de tabele numerotate și 24 de figuri. Rezultatele cercetării sunt reflectate în 6 articole științifice publicate sau prezentate în cadrul unor conferințe, workshopuri și ședințe metodice.

Scopul cercetării: fundamentarea paradigmei formării profesionale continuă a cadrelor didactice centrate pe interconexiunea nevoilor personale şi instituţionale.

Obiectivele cercetării: analiza abordărilor şi specificului formării continuă din perspectiva educaţiei adulţilor; conceptualizarea formării profesionale continuă din perspectiva paradigmatică; elaborarea metodologiei de formare continuă a cadrelor didactice axate pe interconexiunea nevoilor personale şi instituţionale; diagnosticarea capacităţii cadrelor didactice de a identifica nevoile personale şi instituţionale; validarea experimentală a metodologiei de formare a cadrelor didactice abordată paradigmatic şi axată pe nevoile personale şi instituţionale.

Noutatea științifică și semnificația teoretică: fundamentarea epistemologică a paradigmei de formare profesională continuă a cadrelor didactice axată pe: interconexiunea nevoilor personale şi instituţionale; receptivitatea faţă de conceptele noi şi aplicabilitatea lor imediată; învăţarea autodirijată, interactivă şi colaborativă; definirea conceptului „profesionalizare didactică” – utilizarea euristică şi creativă a tuturor competențelor care stau la baza personalizării didactice, obținute prin continuarea, aprofundarea și adaptarea formării profesionale inițiale, ținându-se cont și de condițiile unor solicitări deosebite de cele care au constituit reperele pregătirii inițiale, prin formare continuă și autoformare, pe fundamentul corelării nevoilor personale cu nevoile instituționale; redimensionarea şi prioritizarea demersului motivaţional în procesul de formare profesională continuă; fundamentarea mecanismului de identificare a nevoilor de formare continuă a cadrelor didactice.

Problema științifică soluționată rezidă în fundamentarea şi aplicarea paradigmei formării continuă a cadrelor didactice prin interconexiunea nevoilor personale şi instituţionale, fapt care a condus la creşterea profesionalizării cadrelor didactice şi a nivelului de performanţe instituţionale.

Valoarea aplicativă a cercetării este certificată de o strategie de formare continuă pe baza interconexiunii nevoilor personale cu cele instituționale. Implementarea rezultatelor s-a realizat în publicații de autor, comunicări la workshopuri și conferințe științifice și prin experimentul ”Profesionalizarea didactică prin interconexiunea nevoilor personale cu nevoile instituționale”.

Cuprins


1. ANALIZA ABORDĂRILOR ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE ÎN TEORIA ȘI PRACTICA EDUCAȚIONALĂ
 • 1.1. Problematica formării continuă din perspectiva educației adulților
 • 1.2. Formarea profesională continuă a cadrelor didactice: evoluția și specificul
 • 1.3. Concluzii la capitolul I

2. CONCEPTUALIZAREA FORMĂRII PROFESIONALE CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN PERSPECTIVA PARADIGMATICĂ
 • 2.1. Conceptul de paradigmă în formarea profesională continuă a cadrelor didactice
 • 2.2. Demersul metodologic și de conținut al paradigmei de formare profesională a cadrelor didactice
 • 2.3. Demersul motivațional al paradigmei centrate pe nevoi de formare profesională continuă a cadrelor didactice
 • 2.4. Concluzii la capitolul II

3. VALIDAREA EXPERIMENTALĂ A PARADIGMEI DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE
 • 3.1. Diagnosticarea capacității cadrelor didactice de a identifica nevoile personale și ale instituției
 • 3.2. Modelarea experimentală a formării profesionale continuă a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii nevoilor personale și a celor instituționale
 • 3.3. Analiza calitativă și cantitativă a datelor experimentale
 • 3.4. Concluzii la capitolul III

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI