Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / august /

Valorificarea pedagogică a culturii postfigurative în educaţia familială


Autor: Simcenco Irina
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Larisa Cuzneţov
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 august 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 15 noiembrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.90 Mb / în română

Teza

CZU 37.018.1 (043.3)

Adobe PDF document 3.21 Mb / în română
200 pagini


Cuvinte Cheie

familie, părinţi, bunici, nepoţi, cultura familiei/ethos familial, cultură postfigurativă, cultură cofigurativă, cultură prefigurativă, generaţie, persoane în etate, relaţii intergeneraţionale, grandparentalitate, competenţe grandparentale, parteneriatul educativ familie-bunici-comunitate.

Adnotare

Domeniul de studiu se referă la teoria generală a educaţiei şi abordează problema valorificării pedagogice a culturii postfigurative în educaţia familială.

Scopul cercetării constă în determinarea şi experimentarea reperelor teoretico-aplicative de valorificare pedagogică a culturii postfigurative în educația familială.

Obiectivele cercetării vizează: examinarea şi interpretarea epistemologică a valorificării culturii postfigurative în educaţia familială prin dezvăluirea conceptelor de bază şi a raporturilor intergeneraţionale în cadrul familiei; analiza istoricului şi a evoluţiei culturii postfigurative în societate; analiza tendinţelor actuale de abordare a îmbătrânirii şi a valorificării culturii postfigurative în educaţie; pecizarea specificului relaţiilor familiale copii-părinţi-bunici; examinarea dinamicii funcţiei de bunici prin identificarea modelelor de interacţiune părinţi-bunici-nepoţi; elaborarea, fundamentarea şi validarea Strategiei pedagogice interactive de valorificare a culturii postfigurative în educaţia familială (SPIVCP), care încorporează reperele teoretico-aplicative.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în: analiza structural-funcţională a familiei şi culturii postfigurative, a relaţiilor şi a schimburilor intergeneraţionale părinţi-bunici-nepoţi din punct de vedere antropologic, sociologic, pedagogic, juridic, psihologic, filosofic; examinarea şi determinarea esenţei paradigmelor şi teoriilor sociopsihopedagogice cu privire la funcţionarea familiei în corelaţie cu stabili- rea raporturilor dintre funcţiile familiei, cultura acesteia şi ethosul pedagogic familial în contextul valorificării culturii postfigurative în educaţia familială; identificarea blocajelor în comunicarea şi relaţionarea bunici-nepoţi-părinţi; a condiţiilor de asigurare a coexistenţei echilibrate a tuturor generaţiilor prin stabilirea şi descrierea tipurilor de familie, modelelor de interacţiune părinţi-bunici-nepoţi şi a portretului bunicilor în epocile preclasică, clasică, modernă şi postmodernă; taxonomia valorilor culturii postfigurative; analiza tendinţelor actuale de abordare a îmbătrânirii şi corelarea acestora cu valorificarea pedagogică şi psihosocială a culturii postfigurative.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în cercetare rezidă în fundamentarea pedagogică a valorificării culturii postfigurative în educaţia familială prin identificarea valorilor, conţinutului structural-funcţional, perspectivelor sociopsihopedagogice ale acesteia, explorate prin intermediul Strategiei pedagogice interactive de valorificare a culturii postfigurative (SPIVCP) (care încorperează reperele teoretico-aplicative) în contextul parteneriatului familie-bunici-comunitate, a contribuit la schimbarea comportamentului generaţiilor tinere, eficientizarea relaţiilor intergeneraţionale şi sensibilizarea opiniei publice asupra aspectelor axiologice, dar şi a problemelor persoanelor în etate.

Semnificaţia teoretică este susţinută de analiza, precizarea şi delimitarea reperelor epistemologice ale culturii postfigurative, abordate în contextul promovării parteneriatelor educative sociale; a examinării şi analizei diacroniei (istoricul şi evoluţia) fenomenului vizat; clarificarea specificului relaţiilor intergeneraţionale în familie; identificarea dinamicii şi a evoluţiei rolului/ funcţiei de bunici, a esenţei educative a diversităţii tipologice a bunicilor; elaborarea şi fundamentarea ştiinţifică a Strategiei pedagogice interactive de valorificare a culturii postfigurative în educaţia familială, care include reperele teoretico-aplicative.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în elaborarea, experimentarea şi validarea Strategia pedagogică interactivă de valorificare a culturii postfigurative în educaţia familială, care conţine reperele teoretico-aplicative ale fenomenului vizat.
Strategia explorată conform condiţiilor psihopedagogice stabilite în cercetare, contribuie la eficientizarea relaţiilor intergeneraţionale şi la valorificarea pedagogică a culturii postfigurative în educaţia familială. SPIVCP oferă un suport epistemologic, axiologic, metodologic şi practic de asigurare şi promovare a culturii postfigurative prin intermediul explorării reperelor teoretico-aplicative în parteneriate sociale şi cele educative.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a realizat în cadrul şedinţelor catedrei Ştiinţe ale Educaţiei, UPS Ion Creangă din Chişinău, prin comunicări la simpozioane şi conferinţe naţionale şi internaţionale, precum şi în cadrul instruirilor metodice, a consiliilor profesorale din instituţiile de învăţământ implicate în experimentul pedagogic.

Cuprins


1. REPERE EPISTEMOLOGICE ALE VALORIFICĂRII PEDAGOGICE A CULTURII POSTFIGURATIVE
 • 1.1. Cadrul conceptual al valorificării culturii postfigurative
 • 1.2. Istoricul și evoluția culturii postfigurative în societate
 • 1.3. Tendinţe actuale de abordare a îmbătrânirii şi culturii postfigurative
 • 1.4. Specificul relaţiilor intergeneraționale în familie
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. IMPACTUL PEDAGOGIC AL CULTURII POSTFIGURATIVE ASUPRA EDUCAŢIEI FAMILIALE A NEPOŢILOR

 • 2.1. Strategia pedagogică interactivă de valorificare a culturii postfigurative în parteneriatul educativ social
 • 2.2. Dinamica şi evoluţia funcţiei de bunici în educaţia familială
 • 2.3. Eficienţa modelelor de interacţiune părinţi-bunici-nepoţi
 • 2.4. Esenţa şi influenţa educativă a diversităţii tipologice a bunicilor
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. COORDONATA PRAXIOLOGICĂ DE VALORIFICARE A CULTURII POSTFIGURATIVE ÎN CADRUL EDUCAŢIEI FAMILIALE

 • 3.1. Designul cercetării
 • 3.2. Investigaţii preliminare şi constatative privind esenţa culturii postfigurative
 • 3.3. Demersul formativ de valorificare a culturii postfigurative în educaţia familială
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI