Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Formarea competențelor profesionale ale studenților pedagogi în baza tehnologiilor informaționale și comunicaționale


Autor: Oboroceanu (Timuș) Veronica
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Dumitru Patraşcu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 septembrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 15 noiembrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.83 Mb / în română

Teza

CZU 378: 004 (043.2)

Adobe PDF document 4.48 Mb / în română
180 pagini


Cuvinte Cheie

formarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice (FCPCD), formarea cadrelor didactice, tehnologii informaționale și comunicaționale (TIC)

Adnotare

Scopul cercetării constă în determinarea fundamentelor teoretice și praxiologice ale formării la studenţii pedagogi a competenţelor profesionale prin valorificarea TIC.

Obiectivele cercetării: determinarea fundamentelor teoretice ale formării cadrelor didactice în baza tehnologiilor informaționale și comunicaționale; descrierea evoluţiei conceptului de competențe profesionale în referențialul pedagogic și a modelelor de formare a cadrelor didactice; analiza curriculumului pedagogic universitar din perspectiva tehnologiilor de formare inițială a cadrelor didactice; stabilirea particularităților de formare a competențelor profesionale ale studenților pedagogi în planul utilizării tehnologiilor informaționale și comunicaționale; elaborarea și întemeierea ştiinţifico- praxiologică a criteriilor de evaluare a competențelor profesionale ale cadrelor didactice prin valorificarea TIC, a indicatorilor și a descriptorilor calității competențelor profesionale ale cadrelor didactice pe dimensiunea utilizării tehnologiilor informaționale și comunicaționale; elaborarea și validarea experimentală a Modelului pedagogic de formare a competențelor profesionale ale cadrelor didactice prin tehnologii informaționale și comunicaționale (MPFCPCD prin TIC).

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în: stabilirea fundamentelor teoretice ale formării cadrelor didactice pentru valorificarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale; sinteza teoretică a evoluţiei conceptului de competențe profesionale în referențialul pedagogic și a modelelor de formare a cadrelor didactice; elaborarea și întemeierea ştiinţifico-praxiologică a indicatorilor și a descriptorilor calității competențelor profesionale ale cadrelor didactice în planul valorificării TIC; determinarea cadrului conceptual al Modelului pedagogic de formare a competențelor profesionale ale cadrelor didactice prin tehnologii informaționale și comunicaționale; elaborarea concluziilor științifice privind dezvoltarea tehnologiilor de formare a cadrelor didactice prin TIC; stabilirea resurselor TIC, valabile pentru formarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice pe dimensiunea studiată.

Dezvoltarea tehnologiilor de formare inițială a cadrelor didactice prin TIC prin modelizare pedagogică a condițiilor pedagogice de dezvoltare a competențelor pedagogice necesare cadrelor didactice în dezvoltarea carierei profesionale; demonstrarea importanței ştiinţifice a actualizării tehnologiilor de formare a cadrelor didactice și valorificare a oportunităților pedagogiei interactive, a indicatorilor și a descriptorilor calității competențelor profesionale ale cadrelor didactice în perspectiva dezvoltării sistemului de formare a cadrelor didactice constituie problema ştiinţifică soluţionată în cercetare.

Semnificația teoretică a cercetării este argumentată prin: determinarea fundamentelor teoretice şi metodologice ale formării inițiale a cadrelor didactice; actualizarea conceptelor utile pentru examinarea profesionalizării cadrelor didactice, crearea unui sistem de cunoştinţe științifice specifice în domeniul formării profesionale a cadrelor didactice; formularea criteriilor de evaluare a competențelor profesionale a cadrelor didactice în baza tehnologiilor informaționale și comunicaționale; elaborarea și întemeierea ştiinţifico-praxiologică a indicatorilor și a descriptorilor calității competențelor profesionale ale cadrelor didactice în planul valorificării tehnologiilor informaționale și comunicaționale.

Valoarea aplicativă a cercetării constă în: evaluarea tehnologiilor de formare inițială a cadrelor didactice în curriculumul pedagogic universitar; stabilirea particularităţilor dezvoltării competențelor profesionale ale studenților pedagogi pe dimensiunea utilizării TIC; relevarea condițiilor pedagogice prin valorificarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale în cadrul disciplinelor universitare ale modulului pedagogic pentru formarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice prin intermediul MPFCPCD prin TIC; crearea unei viziuni de ansamblu asupra formării profesionale inițiale a cadrelor didactice prin TIC în contextul valorificării preceptelor teoretice ale pedagogiei interactive.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice a fost realizată prin mediatizarea elaborărilor teoretice și praxiologice în Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău în anii 2012–2015.

Cuprins


1. FUNDAMENTE TEORETICE ALE FORMĂRII CADRELOR DIDACTICE PRIN UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIONALE ȘI COMUNICAȚIONALE

  • 1.1. Incursiuni în evoluția referențialului profesional al cadrelor didactice
  • 1.2. Politici globale și naționale privind formarea profesională a cadrelor didactice prin tehnologii informaționale
  • 1.3. Tehnologiile informaționale și comunicaționale ca resursă cu valențe de formare a cadrelor didactice

2. CONTEXTUL CURRICULAR DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE ÎN BAZA VALORIFICĂRII TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIONALE ȘI COMUNICAȚIONALE

  • 2.1. Analiza curriculumului pedagogic universitar pe dimensiunea formării competențelor în baza valorificării tehnologiilor informaționale și comunicaționale
  • 2.2. Particularitățile formării competențelor prin valorificarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale în formarea profesională a studenților pedagogi
  • 2.3. Oportunitățile pedagogiei interactive pentru formarea profesională a cadrelor didactice
  • 2.4. Concluzii la Capitolul 2

3. VALORI ALE COMPETENȚELOR PEDAGOGICE, FORMATE EXPERIMENTAL STUDENȚILOR PRIN UTILIZAREA TEHNOLOGIIOR INFORMAȚIONALE ȘI COMUNICAȚIONALE

  • 3.1. Modelul pedagogic de formare inițială a cadrelor didactice prin tehnologii informaționale și comunicaționale
  • 3.2.Valorile experimentale ale formării competențelor profesionale a studenţilor pedagogi obținute în baza valorificării tehnologiilor informaționale și comunicaționale
  • 3.3. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI