Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Cadrul pedagogic de realizare a procesului didactic și formarea profesională a învăţătorilor la nivelul claselor cu predare simultană


Autor: Brițchi Aliona
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Larisa Sadovei
doctor, conferenţiar universitar
Consultant ştiinţific: Ludmila Ursu
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 4 octombrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 15 noiembrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document1.20 Mb / în română

Teza

CZU 37.091 (043.3)

Adobe PDF document 3.67 Mb / în română
200 pagini


Cuvinte Cheie

simultaneous education, teacher, classroom simultaneous, classroom management, teaching referential professional, initial and continuing vocational training.

Adnotare

Publicaţii la tema tezei: 10 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu reprezintă Teoria generală a educaţiei, Pedagogia învățămîntului superior.

Scopul cercetării: fundamentarea teoretică şi praxiologică a formării profesionale a învăţătorilor pentru activitatea didactică în clasele cu predare simultană.

Obiectivele investigaţiei: determinarea sistemului de idei şi concepte prioritare pentru organizarea procesului didactic în învățămîntul primar simultan; elaborarea Modelului managementului procesului didactic în învăţămîntul primar simultan și a Referenţialului competenţelor profesionale ale învăţătorilor valorificate în clasele cu predare simultană; evaluarea nivelurilor și a particularităților formării profesionale iniţiale şi continue a învățătorilor pentru organizarea procesului didactic în clasele cu predare simultană; proiectarea și validarea experimentală a Programului de formare profesională a învățătorilor pentru activitatea în clasele cu predare simultană.

Noutatea și originalitatea științifică a cercetării este confirmată de: Modelul managementului procesului didactic în învăţămîntul primar simultan; referenţialul competenţelor profesionale ale învăţătorilor valorificate în clasele cu predare simultană; principiile proiectării demersului didactic în clasele cu predare simultană rezultate din proiectarea cadrului pedagogic de realizare a procesului didactic în învățămîntul primar simultan prin componentele: normativitate pedagogică, proiectare curriculară, predare-învăţare-evaluare, comunicare educaţională şi gestionarea studiului individual.

Problema științifică soluționată în cercetare rezidă în valorificarea cadrului pedagogic de realizare a procesului didactic în învățămîntul primar simultan prin integrarea Modelului managementului procesului didactic în învăţămîntul primar simultan, a Referenţialului competenţelor profesionale ale învăţătorilor și a principilor proiectării demersului didactic, prin intermediul Programului de formare profesională a învățătorilor pentru activitatea în clasele cu predare simultană şi afirmate în contextul specific al managementului clasei de elevi.

Semnificația teoretică a cercetării este confirmată prin determinarea sistemului de idei şi concepte necesare pentru fundamentarea teoretică a Modelului managementului procesului didactic în învăţămîntul primar simultan; descrierea semnificației termenilor operaționali în demersul investigational; prezentarea paradigmei actuale a managementului procesului de învăţămînt în clasele cu predare simultană; dezvoltarea Referenţialului competenţelor profesionale ale învăţătorilor valorificate în clasele cu predare simultană, crearea noilor cunoștințe în domeniul Teoriei generale a educaţiei prin stabilirea avantajelor, limitelor și a perspectivelor învățămîntului simultan în educaţia elevilor la treapta primară de învăţămînt.

Valoarea aplicativă a cercetării: elucidarea nivelurilor și a particularităților de formare a învăţătorilor pentru realizarea activităţii profesionale în clasele cu predare simultană; adaptarea curriculumului universitar de formare profesională a învățătorilor la nivel de produs în planul resurselor curriculare și la nivel de proces prin finalități, conținuturi și valori specifice activităţii profesionale în învăţămîntul simultan; elaborarea şi validarea experimentală a Programului de formare profesională a învățătorilor pentru activitatea în clasele cu predare simultană.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice a fost realizată prin diseminarea rezultatelor cercetării teoretice și experimentarea Programului de formare profesională inițială și continuă a învățătorilor la nivelul claselor cu predare simultană în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, în Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei în anii 2012 – 2015.

Cuprins


1. FUNDAMENTE TEORETICE ALE ÎNVĂŢĂMÎNTULUI PRIMAR SIMULTAN
  • 1.1. Imagine de ansamblu asupra evoluţiei conceptului învățămînt simultan
  • 1.2. Probleme pedagogice ale cadrelor didactice privind managementul procesului de învăţămînt în clasele cu predare simultană
  • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. COORDONATA CONCEPTUALĂ A PROIECTĂRII ŞI REALIZĂRII PROCESULUI DIDACTIC ÎN CLASELE CU PREDARE SIMULTANĂ
  • 2.1. Modelul managementului procesului didactic în învăţămîntul primar simultan
  • 2.2. Referenţialul competenţelor profesionale ale învăţătorilor valorificate în clasele cu predare simultană
  • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. PRAXIOLOGIA FORMĂRII PROFESIONALE A ÎNVĂŢĂTORILOR PENTRU ACTIVITATEA DIDACTICĂ ÎN CLASELE CU PREDARE SIMULTANĂ
  • 3.1. Evaluarea nivelurilor și a particularităților pregătirii învățătorilor pentru activitatea didactică în clasele cu predare simultană
  • 3.2. Programul de formare profesională a învățătorilor pentru activitatea în clasele cu predare simultană
  • 3.3. Interpretarea comparată a datelor experimentale rezultate din implementarea Programului de formare profesională a învățătorilor pentru activitatea în clasele cu predare simultană
  • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI