Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Formarea și dezvoltarea culturii manageriale în instituția preşcolară


Autor: Cotos (Pelevaniuc) Ludmila
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Victoria Cojocaru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
Instituţia: Universitatea de Stat din Tiraspol

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 octombrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 decembrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document1.25 Mb / în română

Teza

CZU 373.2 (043.3)

Adobe PDF document 2.27 Mb / în română
186 pagini


Cuvinte Cheie

cultură, cultură organizaţională, formare, dezvoltare, cultură managerială, instituţie preşcolară, valori, manageri, tehnologie, metodologie

Adnotare

Structura tezei include: introducere, trei capitole de bază, concluzii generale şi recomandări metodologice, bibliografie din 277 titluri, adnotare (română, rusă, engleză), lista abrevierilor, 119 pagini de text de bază, 31 tabele, 10 figuri, 12 anexe.

Publicaţii la tema tezei. Rezultatele obţinute sunt publicate în 12 lucrări științifice, (4 articole în reviste de profil, 8 comunicări la forurile științifice naționale și internaționale).

Domeniul de studiu îl reprezintă teoria şi metodologia formării culturii manageriale în instituția preşcolară.

Scopul cercetării rezidă în fundamentarea teoretico-metodologică a culturii manageriale la nivelul unei instituții educaționale şi elaborarea Modelului pedagogic de formare a culturii manageriale în instituția preşcolară. Obiectivele cercetării vizează: elucidarea reperelor conceptuale ale culturii manageriale; abordarea culturii manageriale din diverse perspective: antropologică, sociologică, filosofică, teoretică și empirică; determinarea specificului metodologiei culturii manageriale; elaborarea Modelului pedagogic de formare a culturii manageriale în instituția preșcolară; validarea experimentală a metodologiei culturii manageriale; analiza şi interpretarea datelor experimentale.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a investigației sunt obiectivate în: conceptualizarea conceptului de cultură managerială în cadrul instituțiilor preșcolare; elaborarea Modelului pedagogic de formare a culturii manageriale în instituția preșcolară; elaborarea modulului „Managementul culturii manageriale în instituţia preşcolară”; elaborarea Metodologiei formării culturii manageriale în instituția preşcolară.

Problema ştiinţifică soluţionată în cercetare constă în fundamentarea teoretico-metodologică a funcţionalităţii Modelului pedagogic de formare a culturii manageriale în instituţiile preşcolare în vederea racordării procesului educaţional la necesităţile de modernizare.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării rezidă în definirea conceptului de cultură managerială în instituţia preşcolară; fundamentarea metodologică a dezvoltării culturii manageriale în instituția preşcolară cu implicaţii aplicative complexe; elaborarea Modelului pedagogic de formare a culturii manageriale în instituția preșcolară; structurarea acţiunilor de implementare a metodologiei dezvoltării culturii manageriale în instituția preşcolară; identificarea instrumentelor manageriale pentru diagnosticarea pregătirii subiecţilor pentru implementarea şi validarea modelului pedagogic propus. Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a efectuat în cadrul instituției de învățământ superior (Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, la cursurile de formare continuă a managerilor, educatorilor din instituţiile preşcolare, a masteranzilor) în perioada anilor 2012-2016.

Cuprins


1. FUNDAMENTE TEORETICE ALE CULTURII MANAGERIALE ÎN EDUCAȚIA PREȘCOLARĂ
 • 1.1. Delimitări conceptuale ale noțiunilor: cultură, cultură organizaţională, cultură managerială
 • 1.2. Caracteristici ale culturii manageriale
 • 1.3 Abordarea elementelor culturii organizaţionale în instituţia preşcolară
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. CADRUL METODOLOGIC DE FORMARE A CULTURII MANAGERIALE ÎN INSTITUȚIA PREŞCOLARĂ
 • 2.1. Tehnologia activităţii pedagogice – componentă a culturii manageriale
 • 2.2. Modele de dezvoltare şi implementare a culturii manageriale
 • 2.3. Modelul pedagogic de formare a culturii manageriale în instituția preşcolară
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. DEMERSUL DE DEZVOLTARE A CULTURII MANAGERIALE ÎN INSTITUȚIA PREŞCOLARĂ
 • 3.1. Investigații preliminare și constatative privind esența culturii manageriale
 • 3.2. Dezvoltarea culturii manageriale în instituția preşcolară
 • 3.3. Analiza rezultatelor experimentale
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI