Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2014 / iunie /

Formarea competenţei interculturale a studenţilor-filologi


Autor: Ţvic Irina
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2014
Conducător ştiinţific: Olga Gherlovan
doctor, Universitatea de Stat din Tiraspol
Consultant ştiinţific: Alexandra Barbăneagră
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 iunie 2014 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 octombrie 2014

Autoreferat

Adobe PDF document1.35 Mb / în română
Adobe PDF document1.17 Mb / în rusă

Teza

CZU 378: 821.0 (043.3)

Adobe PDF document 3.05 Mb / în rusă
251 pagini


Cuvinte Cheie

cultură naţională; dialog intercultural; cod cultural; instruire interculturală; text; text precedent; textul ca mediator al culturilor; competenţă interculturală; analiza naţional-culturală a textului; strategia formării competenţei interculturale; metodele etnoculturale

Adnotare

Structura lucrării: Introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandaţii, bibliografia ce include 296 de denumiri, 9 anexe, 180 pagini cu text de bază, 23 tabele, 34 figuri.

Publicaţii la tema tezei de doctor: rezultatele studiului au fost reflectate în 19 publicaţii (5 articole în reviste de specialitate, 12 articole ştiinţifice publicate în culegerile de materiale ale conferinţelor ştiinţificopractice, 2 manuale).

Domeniul cercetării: pedagogie generală, specialitatea pedagogie universitară.

Scopul cercetării: argumentarea teoretică şi elaborarea metodologiei de formare a competenţei interculturale a studenţilor-filologi în procesul de predare/învățare a literaturii universale.

Obiectivele cercetării: analiza bazelor teoretice ale formării competenţei interculturale în procesul studierii literaturii universale; evidenţierea particularităţilor de percepere a textului în contextul dialogului intercultural; stabilirea componentelor conţinutului competenţei interculturale orientate spre studierea literaturii universale; descrierea specificului analizei naţional-culturale a textului artistic; analiza situaţiei de predare/învățare a literaturii universale în instituţiile de învăţămînt superior din perspectiva problemei studiate; determinarea nivelurilor de formare a competenţei interculturale; elaborarea şi validarea experimentală a Modelului pedagogic de formare a competenţei interculturale a studenţilor-filologi; determinarea strategiilor eficiente de formare a competenţei interculturale în baza textului artistic; analiza calitativă şi cantitativă a rezultatelor experimentului pedagogic.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea cercetării constă în determinarea şi analiza aspectelor teoretice a formării competenţei interculturale în procesul studierii literaturii universale; dezvăluirea rolului şi specificului textului artistic ca mediator cultural; elaborarea concepţiei formării competenţei interculturale la studenţiifilologi în procesul studierii literaturii universale; evidenţierea conţinutului competenţei interculturale orientate spre literatura universală; elaborarea analizei complexe a studierii textului literar – a analizei naţional-culturale; conceperea și validarea modelului de formare a competenţei interculturale a studenţililor-filologi.

Problema ştiinţifică soluţionată constă în fundamentarea teoretică şi metodologică a procesului de formare a competenţei interculturale a studenţilor filologi prin studierea literaturii universale, fapt ce a permis cercetarea specificului de percepere a textului în contextul dialogului intercultural, determinarea conţinutului şi structurii competenţei interculturale orientate spre textul artistic, elaborarea şi implementarea Modelului pedagogic de formare a competenței interculturale a studenților filologi în baza textelor din literatura universală, elaborarea criteriilor şi descrierea nivelurilor de formare a competenţei interculturale a studenţilor filologi , fapt ce a condus la descrierea condiţiilor organizatorico-pedagogice de formare a competenţei interculturale în cadrul studierii textului artistic din literatura universală, iar în consecinţă – prezentarea calităţilor/caracteristicilor unei personalităţi interculturale.

Semnificația teoretică a cercetării constă în argumentarea teoretică şi metodologică a procesului de formare a competenţei interculturale la studenţii-filologi în procesul educației literare; examinarea evoluţiei noţiunii de competenţă interculturală; cercetarea particularităţilor textului în contextul dialogului intercultural; evidenţierea conţinutului şi structurii competenţei interculturale orientate spre textul artistic; elaborarea criteriilor şi descrierea nivelurilor de formare a competenţei interculturale; descrierea noţiunii „conştiinţă interculturală”; conceptualizarea şi elaborarea Modelului pedagogic funcţional de formare a competenţei interculturale a studenţililor-filologi pe baza textelor din literatura universală.

Valoarea aplicativă a lucrării rezidă în determinarea componentelor şi a metodelor de analiză naţionalculturală a textului literar; determinarea nivelurilor de formare a competenţei interculturale la studenţii-filologi; aplicarea metodologiei Modelului pedagogic de formare a competenţei interculturale în procesul de predăre/învățare a literaturii universale în instituțiile de învățămînt superior; elaborarea unui sistem complex de activități didactice orientate spre formarea competenţei interculturale în baza textului artistic din literatura universală.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice a fost realizată în procesul experimentului pedagogic, precum şi prin intermediul publicaţiilor ştiinţifice, prin elaborarea curriculumului la disciplina de bază „Literatura universală” şi cursul la libera alegere „Specificul naţional-cultural al textului literar”, pe formarea competenţei interculturale; pe parcursul activităţii pedagogice. 8

Cuprins


ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
 • 1.1. Базовые культурологические понятия в системе знаний о национальной культуре
 • 1.2.Специфика межкультурного диалога в контексте изучения всемирной литературы
 • 1.3.Эволюция понятия «межкультурная компетенция» в научной литературе
 • 1.4. Выводы по главе 1

ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ
 • 2.1. Художественный текст в контексте межкультурного диалога
 • 2.2. Национально-культурный анализ художественного текста и егоcпецифика
 • 2.3.Содержательная характеристика межкультурной компетенции в процессе изучения/ преподавания всемирной литературы
 • 2.4.Педагогическая модель формирования межкультурной компетенции студентовфилологов
 • 2.5. Выводы по главе 2

ГЛАВА 3. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ФИЛОЛОГОВ В ВУЗЕ
 • 3.1. Современное состояние процесса формирования межкультурной компетенции в вузе и уровни сформированности межкультурной компетенции у студентов-филологов
 • 3.2. Организация системы работы по формированию межкультурной компетенции студентов-филологов при изучении художественных текстов всемирной литературы
 • 3.3. Экспериментальная проверка эффективности разработанной педагогической модели
 • 3.4. Выводы по главе 3

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ