Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iunie /

Formarea cadrelor didactice din perspectiva paradigmei educaționale centrate pe elev


Autor: Lefter Liudmila
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Vladimir Guţu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 iunie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.94 Mb / în română

Teza

CZU 373.091 (043.3)

Adobe PDF document 2.96 Mb / în română
218 pagini


Cuvinte Cheie

paradigma educaţională, educaţia centrată pe elev, formarea cadrelor didactice, tehnologii pedagogice, personalitatea elevului, stagii de practică, calitatea educației, autoeducație, autoformare, autoapreciere, curriculum universita

Adnotare

Structura tezei: cercetarea constă din introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie (250 de surse), 142 pagini text de bază, 6 anexe. În text sunt inserate 20 de tabele și 13 figuri. Rezultatele cercetării sunt reflectate în 8 articole științifice publicate în reviste științififce sau prezentate în cadrul conferințe lor internaționale și cu participare internațională.

Domeniul de cercetare: Pedagogie universitară.

Scopul cercetării constă în fundamentarea teoretică și validarea experimentală a Modelului psihopedagogic de formare iniţială a cadrelor didactice din perspectiva educaţiei centrate pe elev.

Obiectivele cercetării includ analiza problemei educaţiei centrate pe elev şi a formării cadrelor didactice din această perspectivă; fundamentarea reperelor conceptuale ale formării iniţiale a cadrelor didactice din perspectiva educație centrate pe elev; elaborarea modelului psihopedagogic de formare iniţială a cadrelor didactice în contextul educaţiei centrate pe elev; validarea experimentală a modelului psihopedagogic de formare iniţială a cadrelor didactice prin aplicarea cursului ”Educaţia centrată pe cel ce învaţă”.

Noutatea științifică și semnificația teoretică este determinată de prezentarea şi argumentarea particularităţilor procesului de formare iniţială a cadrelor didactice din perspectiva educaţiei centrate pe elev; constatarea dependenței eficienței acestui proces de orientarea lui în această direcție în toți anii de studii la universitate; introducerea cursului academic ”Educația centrată pe cel ce învață” ca bază, și integrarea conceptului educației centrate pe elev în structura cursurilor de bază și a cursurilor de specialitate la disciplinele psihopedagogice și disciplinele de profil; organizarea stagiilor de practică pedagogică, elementul obligatoriu al căreia este diagnosticare a și activitatea individuală cu elevii; relevarea condițiilor generale și psihopedagogice necesare construirii unui model de formare profesională a cadrelor didactice, prin care se asigură eficacitatea instruirii studenţilor din instituţiile cu profil pedagogic pentru învățarea centrată pe elev.

Problema științifică soluționată în cercetare rezidă în valorificarea fundamentelor sociale, psihologice și pedagogice în formarea inițială a cadrelor didactice din perspectiva paradigmei educației centrate pe elev – factor determinant în asigurarea creșterii calității învățământului pedagogic.

Valoarea aplicativă a cercetării constă în faptul că modelul psihopedagogic propus, asigură eficienţa procesului de formare iniţială a cadrelor didactice din perspectiva educaţiei centrate pe elev. Modelul a fost aplicat în cadrul Universităţii de Stat din Moldova şi poate fi recomandat pentru formarea inițială cadrelor didactice la toate facultăţile cu profil pedagogic. Cursul academic „Educaţia centrată pe cel ce învaţă” poate fi adaptat pentru formarea continuă a cadrelor didactice.

Implementarea rezultatelor cercetării s-a realizat prin aplicarea curriculumului ”Educație centrată pe cel ce învață”, manualului și a ghidului metodologic respectiv în procesul de formare inițială a cadrelor didactice din instituțiile de învățământ superior cu profil pedagogic ; prin redimensionarea altor discipline psihopedagogic e din perspectiva educației centrate pe elev; prin introducerea subiectelor privind educația centrată pe elev în Programele de formare continue a cadrelor didactice precum și prin publicațiile științifice și metodologice ale autorului.