Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / august /

Consilierea educațională ca factor de armonizare a relațiilor preadolescenți-părinți


Autor: Răileanu Olga
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Larisa Cuzneţov
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 august 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.83 Mb / în română

Teza

CZU 37.018 (043.2)

Adobe PDF document 3.91 Mb / în română
229 pagini


Cuvinte Cheie

consiliere, consiliere educațională, psihoterapie, preadolescent, familie, școală, relații interpersonale, comunicare, conflicte familiale, acțiune educativă familială, armonizarea relațiilor preadolescent-părinte

Adnotare

Teza conține: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie (200 de surse), 23 anexe. În total conține 160 pagini text de bază, 16 figuri și 21 tabele. Rezultatele obținute au fost publicate în 11 lucrări științifice.

Domeniul de studiuse referă la teoria generală a educației și abordarea problemei armonizării relațiilor preadolescenți-părinți prin intermediul consilierii educaționale.

Scopul cercetării constă în elaborarea, experimentarea și validarea Modelului pedagogic de consiliere educațională a familiei, centrat pe armonizarea relațiilor preadolescenți-părinți, care încorporează fundamentele teoretico-aplicative ale procesului vizat.

Obiectivele cercetării: dezvăluirea semnificației conceptelor: consiliere, consiliere educațională, consilierea familiei, acțiune educativă familială; precizarea evoluției abordărilor și orientărilor științifice privind consilierea familiei cu copiii preadolescenți; determinarea specificului relațiilor preadolescențipărinți și a dificultăților educative familiale în contextul precizării particularităților de vârstă a preadolescenților; stabilirea și argumentarea științifică a condițiilor psihopedagogice de armonizare a relațiilor preadolescenți-părinți; elaborarea, implimentarea și validarea Modelului pedagogic de consiliere educațională a familiei, centrat pe armonizarea relațiilor preadolescenți-părinți, care ar include fundamentele teoretico-aplicative.

Noutatea și originalitatea științifică a cercetării rezidă în abordarea sistemică a consilierii educaționale valorificată în instituția de învățământ, în scopul armonizării relațiilor preadolescenți-părinți; precizarea și dezvăluirea semnificației conceptelor de bază (consiliere, consiliere educațională, consilierea familiei, conflict interpersonal, acțiunea educativă familială), analizate în contextul stabilirii dificultăților relaționale preadolescenți-părinți și a evidențierii orientărilor științifice privind consilierea familiei.

Problema științifică importantă soluționată în cercetare constă în elaborarea și argumentarea științifică a fundamentelor teoretico-aplicative a consilierii educaționanale a familiei, centrate pe armonizarea relațiilor preadolescenți-părinți, structurate în modelul pedagogic vizat; experimentat și validat în instituțiile publice de învățământ/licee, ceea ce a condus la schimbarea cognițiilor, atitudinilor, comportamentelor, inclusiv a competențelor parentale privind armonizarea relațiilor familiale interpersonale și optimizarea educației în cadrul familiei.

Semnificația teoretică a cercetării este susținută de analiza, precizarea, delimitarea și interpretarea aspectelor cadrului conceptual al CE în contextul armonizării relațiilor preadolescenți-părinți. Examinarea și analiza orientărilor științifice privind consilierea persoanei, la general și a CE a familiei în special ; a particularităților de vârstă și de personalitate a preadolescentului, a specificului și conținutului conflictelor, a dificultăților în relațiile familiale, determinarea eficienței AEF a contribuit la elaborarea și argumentarea științifică a fundamentelor teoretice a consilierii educaționale în scopul armonizării relațiilor preadolescenți-părinți.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în elaborarea și validarea fundametelor teoretico-aplicative, structurate în componentele și instrumentele Modelului pedagogic de consiliere educațională a familiei, centrat pe armonizarea relațiilor preadolescenți-părinți.

Implementarea rezultatelor științifice s-a realizat prin intermediul cercetărilor experimentale din cadrul a două instituții de învățământ Liceul Teoretic „Ion Creangăˮ din s. Coșnița r-ul Dubăsari; Liceul Teoretic „Mihai Eminescuˮ din or. Leova și a Platformei educaționale www.parinti-preadolescenti.md prin implimentarea fundamentelor teoretico-aplicative elaborate și structurate în Modelul pedagogic de CEF, inclusiv prin intermediul comunicărilor la conferințele științifice naționale și internaționale; a publicațiilor științifice și a activităților practice cu elevii/preadolescenții și părinții acestora.

Cuprins


1. ABORDAREA ARMONIZĂRII RELAȚIILOR PREADOLESCENȚI-PĂRINȚI ÎN CADRUL CONSILIERII EDUCAȚIONALE
 • 1.1. Delimitarea și precizarea conceptelor esențiale
 • 1.2. Istoricul orientărilor științifice privind consilierea educațională
 • 1.3. Conflictele preadolescenți-părinți și acțiunea educativă familială în cadrul consilierii educaționale
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. CONFIGURAȚII METODOLOGICE ÎN CONSILIEREA EDUCAȚIONALĂ A PREADOLESCENȚILOR ȘI PĂRINȚILOR
 • 2.1. Esența dificultăților percepute de preadolescenți și adulți în relațiile familiale
 • 2.2. Strategii de consiliere educațională a preadolescenților și părinților
 • 2.3. Condiții psihopedagogice de armonizare a relațiilor preadolescenți-părinți
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2
3. COORDONATA PRAXIOLOGICĂ A CONSILIERII CENTRATE PE ARMONIZAREA RELAȚIILOR PREADOLESCENȚI-PĂRINȚI
 • 3.1. Designul și conținutul cercetării
 • 3.2. Specificul relațiilor interpersonale preadolescenți-părinți
 • 3.3. Modelul pedagogic de consiliere educațională a familiei, centrat pe armonizarea relațiilor preadolescenți- părinți
 • 3.4. Armonizarea relațiilor preadolescenți-părinți și a climatului familial ca produs al consilierii educaționale
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI