Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / august /

Eficientizarea autoeducației școlarului mic în contextul consilierii psihopedagogice a familiei


Autor: Popa Natalia
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Larisa Cuzneţov
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 august 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.57 Mb / în română

Teza

CZU 373.2 : 37.018 (043.3)

Adobe PDF document 1.81 Mb / în română
184 pagini


Cuvinte Cheie

autoeducație, educație, școlarul mic, consiliere psihopedagogică, familie, cultura autoeducației, obiect al educației, subiect al educației, cadru școlar

Adnotare

Volumul și structura tezei. Teza conține: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie (174 surse), 15 anexe. În total conține 127 de pagini text de bază, 12 figuri și 11 tabele. Cuvinte-cheie: autoeducație, educație, școlarul mic, consiliere psihopedagogică, familie, cultura autoeducației, obiect al educației, subiect al educației, cadru școlar.

Domeniul de studiu se referă la pedagogia generală, și anume la Teoria educației și constă în fundamentarea teoretico-aplicativă a eficientizării autoeducației școlarului mic în contextul consilierii psihopedagogice a familiei.

Scopul cercetării constă în elaborarea, experimentarea și validarea fundamentelor teoretico-aplicative ale eficientizării autoeducației școlarilor mici în contextul consilierii psihopedagogice a familiei.

Obiectivele cercetării: interpretarea teoretică a fenomenului și procesului autoeducației prin analiza și dezvăluirea conceptului de bază și a celor operaționale din perspectiva pedagogică, psihologică, filosofică și axiologică; evaluarea premiselor și a tendințelor psihopedagogice de dezvoltare a autoeducației; studierea genezei abordărilor teoretice privind educația și autoeducația școlarilor mici; elaborarea fundamentelor teoretico-aplicative de eficientizare a autoeducației școlarului mic în contextul consilierii familiei; validarea Modelului pedagogic de eficientizare a autoeducației școlarului mic (MPEAȘM), care incumbă fundamentele teoretico-aplicative ale eficientizării autoeducației școlarului mic.

Noutatea și originalitatea științifică este obiectivată de: abordarea sociopsihopedagogică și filosofică a fenomenului autoeducației; precizarea și delimitarea conceptelor de bază în contextul consilierii psihopedagogice a familiei; examinarea și stabilirea premiselor psihopedagogice ale autoeducației școlarului mic; identificarea și fundamentarea științifică a principiilor, condițiilor și strategiilor de eficientizare a autoeducației școlarului mic prin intermediul și în contextul consilierii psihopedagogice a familiei; determinarea fundamentelor teoretico-aplicative de eficientizare a autoeducației școlarului mic în contextul consilierii familiei; elaborarea și argumentarea științifică a Modelului pedagogic de eficientizare a autoeducației școlarului mic.

Problema științifică importantă soluționată rezidă în elaborarea MPEAȘM, ce include fundamentele teoretico-aplicative, implementarea cărora a contribuit la eficientizarea autoeducației școlarului mic în contextul consilierii psihopedagogice a familiei, ceea ce a condus la formarea comportamentului axat pe autoeducație la elevi și formarea comportamentului parental eficient, producând sporirea nivelului de autoeducație a școlarilor mici, a calității parteneriatului educațional școală – elev - familie și optimizarea educației și relaționării familiale. Semnificația teoretică a cercetării este susținută de: analiza, precizarea și delimitarea conceptelor de bază: educație familială, autoeducație, consiliere psihopedagogică; examinarea și analiza critică a esenței autoeducației, impactului autoeducației asupra devenirii personalității și determinarea evoluției abordărilor teoretice cu privire la autoeducație la general, și a autoeducației școlarilor mici, în special. Totodată, semnificativă este fundamentarea teoretică a Modelului pedagogic de eficientizare a autoeducației școlarului mic / MPEAȘM și argumentarea științifică a elaborării și aplicării instrumentarului metodologic de cercetare.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în elaborarea și validarea fundamentelor teoretico-aplicative ale autoeducației școlarilor mici, incorporate în Modelul pedagogic de eficientizare a autoeducației școlarului mic, care oferă un suport metodologic și tehnologic de asigurare a stimulării procesului autoeducativ în treapta învățământului primar și consolidare a parteneriatului școală – elev – familie, inclusiv de stabilire și descriere a posibilităților și orientărilor consilierii psihopedagogice a familiei în direcția vizată.

Implementarea rezultatelor științifice s-a realizat prin experimentarea și validarea Modelului pedagogic de eficientizare a autoeducației școlarului mic, care include fundamentele teoretice și praxiologice. Implementarea rezultatelor cercetării s-a realizat în clasele primare a instituțiilor de învățământ din mun. Chișinău (IPLT „Onisifor Ghibu”) și Gimnaziul Cobusca Veche din s. Cobusca Veche, r-l Anenii Noi, inclusiv prin intermediul publicațiilor și comunicărilor științifice la un șir de seminare metodologice, conferințe naționale și internaționale

Cuprins


1. REPERE TEORETICE PRIVIND AUTOEDUCȚIA CA PRODUS AL EDUCAȚIEI EFICIENTE
 • 1.1. Delimitarea și precizarea cadrului conceptual
 • 1.2. Evoluția abordărilor teoretice privind educația și autoeducația
 • 1.3. Impactul autoeducației asupra devenirii personalității
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. CADRUL METODOLOGIC AL EFICIENTIZĂRII AUTOEDUCAȚIEI ȘCOLARULUI MIC
 • 2.1. Premise psihopedagogice de dezvoltare a autoeducației școlarului mic
 • 2.2. Condiții de eficientizare a autoeducației școlarului mic în contextul consilierii psihopedagogice a familiei
 • 2.3.Esența și specificul autoeducației școlarului mic
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. COORDONATA EXPERIMENTALĂ DE VALORIFICARE A MODELULUI PEDAGOGIC DE EFICIENTIZARE A AUTOEDUCAȚIEI ȘCOLARULUI MIC ÎN CONTEXTUL CONSILIERII PSIHOPEDAGOGICE A FAMILIEI
 • 3.1. Autoeducația ca valoare și activitate educațională
 • 3.2. Modelul pedagogic de eficientizare a autoeducației școlarului mic în contextul consilierii psihopedagogice a familiei
 • 3.3. Demersul evaluativ al eficientizării autoeducației școlarului mic
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI PRACTICE
BIBLIOGRAFIE
ANEXE