Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Formarea profesională iniţială a studenţilor pedagogi pentru discursul didactic


Autor: Ohrimenco (Boţan) Aliona
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Larisa Sadovei
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 2 noiembrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 ianuarie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document1.33 Mb / în română

Teza

CZU 378.147 (043.2)

Adobe PDF document 3.19 Mb / în română
230 pagini


Cuvinte Cheie

formare profesională iniţială, curriculum universitar, discurs didactic, limbajul profesional pedagogic, dimensiunea noţional-terminologică, dimensiunea aplicativ-metodologică, componentele discursului didactic (explicativă, informativă, argumentativă, interpersonală, evaluativă), valori ale discursului didactic, competenţa discursivă

Adnotare

Volumul și structura tezei. Teza este constituită din introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie (192 de surse), 24 anexe. În total conține 152 pagini text de bază, sunt inserate 40 tabele şi 22 figuri.

Domeniul de studiu: Pedagogia universitară.

Scopul cercetării constă în determinarea fundamentelor teoretice și elaborarea reperelor metodologice necesare pentru formarea profesională a studenţilor pedagogi pentru elaborarea și prezentarea în context școlar a discursului didactic.

Obiectivele cercetării vizează: stabilirea fundamentelor teoretice ale discursului didactic din perspectiva comunicării pedagogice; analiza Curriculumului pedagogic universitar în planul formării inițiale a studenţilor pentru discursul didactic; fundamentarea științifică a Modelului teoretic al discursului didactic elaborat; conceptualizarea indicatorilor de evaluare, a criteriilor şi a descriptorilor de performanţă a discursului didactic pentru asigurarea eficienței procesului instructiv; elaborarea, implementarea și validarea experimentală a Strategiei de formare profesională inițială a studenţilor pedagogi pentru discursul didactic.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a investigaţiei sunt obiectivate în: definirea conceptului de discurs didactic pe dimensiunile noţional-terminologică, aplicativ-metodologică şi componentele explicativă, informativă, argumentativă, interpersonală, evaluativă; configurarea științifică a Modelului teoretic al discursului didactic; conceptualizarea indicatorilor de evaluare, a criteriilor şi descriptorilor de performanţă a discursului didactic.

Problema ştiinţifică soluţionată în cercetare vizează eficientizarea procesului de formare profesională iniţială a studenţilor pedagogi pentru discursul didactic prin: elaborarea indicatorilor de evaluare, a criteriilor şi a descriptorilor de performanţă a discursului didactic; conceptualizarea discursului didactic în baza componentelor: explicativă, informativă, argumentativă, interpersonală, evaluativă și demonstrarea experimentală a funcționalității Strategiei de formare a studenţilor pedagogi pentru discursul didactic în perspectiva valorizării sociale a profesiei pedagogice.

Semnificaţia teoretică a cercetării este justificată de: abordarea holistică a conceptului de discurs; definirea discursului didactic în perspectiva dimensiunilor noţional-terminologică reflectată în componentele: explicativă, informativă, argumentativă şi dimensiunea aplicativ-metodologică exprimată în componentele: interpersonală, evaluativă; conceptualizarea indicatorilor de evaluare, a criteriilor şi a descriptorilor de performanţă ale discursului didactic; argumentarea valorii formative a strategiilor discursive în pregătirea profesională a studenților pedagogi; fundamentarea științifică a Modelului teoretic al discursului didactic și formularea concluziilor științifice ce contribuie la îmbunătățirea procesului de formare profesională a studenților pedagogi.

Valoarea aplicativă a cercetării este justificată de elaborarea şi validarea Strategiei de formare a studenţilor pedagogi pentru discursul didactic; conceptualizarea evaluării competenţei discursive a studenţilor pedagogi în baza indicatorilor de apreciere, a criteriilor şi a descriptorilor de performanţă a valorilor discursului didactic; formularea unor concluzii științifice privind premisele și condițiile pedagogice ale formării profesionale a studenților pentru discursul didactic.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a realizat prin diseminarea rezultatelor cercetării teoretice, valorificate în Modelul teoretic al discursului didactic, prin intermediul comunicărilor la conferințele științifice naționale și internaționale, a publicațiilor științifice. Precum și, experimentarea Strategiei de formare profesională inițială a studenţilor pedagogi pentru discursul didactic, prin realizare activităților practice organizate cu studenții pedagogi și cadrele didactice (educatorii și învățători) participanți la procesul de recalificare în incinta UPS ,,Ion Creangă”.

Cuprins


1. FUNDAMENTE TEORETICE ALE DISCURSULUI DIDACTIC
 • 1.1. Incursiune în evoluţia şi tipologizarea discursului didactic
 • 1.2. Perspectiva discursivă a comunicării didactice
 • 1.3. Configuraţia structurală a discursului didactic în optica cercetărilor din domeniu
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. CADRUL CONCEPTUAL DE FORMARE PROFESIONALĂ INIŢIALĂ A STUDENŢILOR PEDAGOGI PENTRU DISCURSUL DIDACTIC
 • 2.1. Modelul teoretic al discursului didactic
 • 2.2. Evaluarea curriculumului pedagogic universitar în contextul formării pentru discursul didactic
 • 2.3. Dezvoltarea curriculumului pedagogic universitar în perspectiva pregătirii profesionale a studenţilor pentru discursul didactic.
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. COORDONATA EXPERIMENTALĂ DE FORMARE PROFESIONALĂ INIŢIALĂ A STUDENŢILOR PEDAGOGI PENTRU DISCURSUL DIDACTIC
 • 3.1. Designul cercetării experimentale a discursului didactic
 • 3.2. Strategia de formare profesională inițială a studenţilor pedagogi pentru discursul didactic
 • 3.3. Valori post-experimentale ale formării studenţilor pedagogi pentru discursul didactic
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI