Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Valorificarea competenţei de relaţionare în formarea pedagogilor sociali


Autor: Davidescu Elena
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Larisa Sadovei
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 2 noiembrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 ianuarie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document1.40 Mb / în română

Teza

CZU 37.091:37.013.42 (043.3)

Adobe PDF document 5.47 Mb / în română
238 pagini


Cuvinte Cheie

pedagogie socială, pedagog social, comunicare, relaţie, competenţă de relaţionare, curriculum de formare profesională iniţială a pedagogilor sociali, training

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 208 de titluri, adnotare (română, engleză, rusă), concepte-cheie (în română, engleză, rusă), lista abrevierilor, 150 pagini text de bază, 54 de tabele, 24 figuri, 20 anexe. Publicaţii la tema tezei: 22 lucrări ştiinţifice Concepte-cheie: pedagogie socială, pedagog social, comunicare, relaţie, competenţă de relaţionare, curriculum de formare profesională iniţială a pedagogilor sociali, training.

Domeniul de studiu: Pedagogia universitară. Scopul cercetării constă în determinarea reperelor teoretico-metodologice de valorificare a competenţei de relaţionare în formarea profesională a pedagogilor sociali.

Obiectivele investigaţiei vizează:determinarea reperelor teoretico-metodologice de valorificare a competenţei de relaţionare în activitatea pedagogilor sociali; analiza interdisciplinară a „relaţiei” în contextul valorizării profesiei de pedagog social privind asigurarea educaţiei sociale; examinarea poziţionării competenţei de relaţionare în Curriculumul de formare iniţială a pedagogilor sociali; elaborarea profilului de competenţă al pedagogului social din perspectiva valorilor specifice relaţionării; evaluarea nivelurilor şi a particularităţilor de formare (iniţială şi continuă) a competenţei de relaţionare a pedagogilor sociali în învăţământul superior; proiectarea şi validarea experimentală a Trainingului de formare a competenţei de relaţionare a pedagogilor sociali în contextul universitar.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a cercetării constă în: redefinirea conceptului competenţă de relaţionare pentru facilitatea interacţiunilor comunicative de lungă durată şi menţinerea raporturilor echilibrate cu beneficiarii; actualizarea curriculumului de formare iniţială a pedagogilor sociali pentru crearea premiselor socio-educaţionale ale prestanţei profesionale de calitate prin valorificarea (afirmarea) competenţei de relaţionare în activitatea pedagogilor sociali. Problema ştiinţifică soluţionată în cercetare vizează dimensiunea valorizatoare a competenţei de relaţionare a pedagogilor sociali în scopul anticipării dificultăţilor de relaţionare şi intervenţie în domeniul muncii sociale prin: actualizarea curriculumului de formare iniţială a pedagogilor sociali pentru crearea premiselor metodologice ale interacţiunii comunicative eficiente, materializate în relaţiile dintre pedagogii sociali şi beneficiari din perspectiva unui raţionalism umanist; proiectarea şi validarea experimentală a Trainingului de formare a competenţei de relaţionare a pedagogilor sociali care a condus la consolidarea şi afirmarea competenţelor profesionale în perspectiva asigurării calităţii serviciilor socio-educaţionale.

Semnificaţia teoretică a cercetării se conturează la interferenţa ştiinţelor educaţiei în abordarea sociologică a competenţei de relaţionare a pedagogilor sociali prin: analiza dilemelor interacţiunii comunicative în domeniul muncii sociale; identificarea în conţinutul epistemic al competenţei de relaţionare a valorilor specifice interacţiunii profesionale cu beneficiarii, elucidate pe dimensiunile: comunicare interpersonală, reprezentată de empatie, ascultare activă, autocontrolul emoţiilor şi managementul resurselor pedagogice, reprezentată de prevenirea comportamentului deviant, gestionarea grupului şi formarea deprinderilor de viaţă; actualizarea şi dezvoltarea semnificaţiei termenilor uzuali ai cercetării: pedagogie socială şi pedagog social, comunicare interpersonală, curriculum de formare iniţială a pedagogilor sociali etc.; elaborarea şi valorificarea plenară a resurselor curriculare necesare profesionalizării universitare a pedagogilor sociali.

Valoarea aplicativă a cercetării rezultă din: descrierea particularităţilor şi a nivelurilor de formare a competenţei de relaţionare a pedagogilor sociali; argumentarea experimentală a potenţialului formativ, cu efecte pe termen lung a Trainingului de formare a competenţei de relaţionare asupra comportamentului deontologic al pedagogilor sociali prin stimularea activă a integrării valorilor necesare interacţiunilor comunicative în vederea asigurării calităţii serviciilor socio-educaţionale; elaborarea şi valorificarea în practica universitară a profilului de competenţă al pedagogului social în planul valorilor specifice relaţionării sociale.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice a fost realizată prin diseminarea rezultatelor cercetării teoretice şi experimentarea Trainingului de formare a competenţei de relaţionare a pedagogilor sociali în Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău în anii 2007-2016

Cuprins


1. CADRUL TEORETIC DE VALORIFICARE A COMPETENŢEI DE RELAŢIONARE ÎN PEDAGOGIA SOCIALĂ
 • 1.1. Repere epistemologice de valorificare a competenţei de relaţionare
 • 1.2. Retrospecţii interdisciplinare asupra relaţiei privind valorificarea în educaţie
 • 1.3. Valoarea profesiei de pedagog social în asigurarea educaţiei sociale
 • 1.4. Dominante ale relaţionării în profesia de pedagog social
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. CADRUL PRAXIOLOGIC DE VALORIFICARE A COMPETENŢEI DE RELAŢIONARE ÎN PROCESUL DE FORMARE PROFESIONALĂ INIŢIALĂ
 • 2.1. Experienţe naţionale şi internaţionale de formare a pedagogilor sociali
 • 2.2. Poziţionări ale competenţei de relaţionare în Curriculumul de formare iniţială a pedagogilor sociali
 • 2.3. Profilul de competenţă al pedagogului social din perspectiva valorilor specifice relaţionării
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. CADRUL EXPERIMENTAL AL VALORIFICĂRII COMPETENŢEI DE RELAŢIONARE ÎN FORMAREA PEDAGOGILOR SOCIALI
 • 3.1. Designul cercetării experimentale privind valorificarea competenţei de relaţionare în formarea pedagogilor sociali
 • 3.2. Training-ul de formare a competenţei de relaţionare a pedagogilor sociali
 • 3.3. Date post-experimentale privind valorificarea competenţei de relaţionare în formarea pedagogilor sociali
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI