Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 / iunie /

Repere epistemologice în analiza limbajului pedagogic din perspectiva informaticii


Autor: Manole Ionuț-Constantin
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Sorin CRISTEA
doctor, profesor universitar, Universitatea București, România
Consultant ştiinţific: Maia Borozan
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 iunie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 septembrie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document1.60 Mb / în română

Teza

CZU 37.013:004(043.2)

Adobe PDF document 3.15 Mb / în română
199 pagini


Cuvinte Cheie

repere epistemologice, pedagogie, сunoaşterea istorică, limbaj pedagogic de specialitate, concepte pedagogice fundamentale, рaradigma curriculumului, informaticа, concepte fundamentale în informatică

Adnotare

Structura tezei include: introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 239 de surse, adnotare (română, rusă, engleză), concepte-cheie, în română, rusă, engleză, nr. pagini de text de bază 150 pagini, 9 tabele, 15 figuri, 2 anexe. Publicaţii la tema tezei: 20 de lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Pedagogia istorică Scopul сercetării: analiza limbajului pedagogic de specialitate din perspectivă istorică şi logistică, validat epistemologic prin valorificarea resurselor conceptuale, normative şi metodologice ale informaticii.

Obiectivele сercetării: descrierea evoluţiei istorice a limbajului pedagogic de specialitate, exprimat prin conceptele fundamentale care fixează matricea de bază a disciplinei la nivel de obiect de studiu, normativitate şi metodologie de cercetare specifice, validate epistemologic în cadrul actual al paradigmei curriculumului; valorificarea informaticii la nivel de model epistemologic, conceptele fundamentale, normativitatea și metodologia de cercetare specifice, abordate din perspectivă istorică şi logistică, utilizabile şi în cadrul pedagogiei; aplicarea resurselor epistemologice ale informaticii (conceptuale, normative şi metodologice) la nivelul unor modele-ideale construite în domeniul pedagogiei, referitoare la structura de funcţionare a educaţiei / instruirii / proiectului curricular al lecţiei.

Noutatea și originalitatea științifică a cercetării rezultă din: complexitatea temei propuse, neabordată explicit în literatura de specialitate, şi în strategia de cercetare promovată care îmbină resursele investigaţiei istorice – logistice (teoretice şi axiomatice) în acord cu cerinţele afirmate în epistemologia psihologiei (ştiinţelor socio-umane) de către Jean Piaget.

Rezultatele ştiinţifice obținute ce au contribuit la soluţionarea unei probleme importante în cercetare sunt de ordin interdisciplinar: relația dintre pedagogie și informatică, ce vizează acțiunea și rezultatul acțiunii de investigație interdisciplinară, (la nivelul limbajului pedagogic și informatic de specialitate în evoluție istorică) și efectul acestora în context pedagogic determinat la nivel de model-ideal al educației/ al instruirii/ al proiectului curricular al lecției. Relația de interdisciplinaritate investigată este cea dintre pedagogie, abordată la nivel de limbaj de specialitate (concepte fundamentale) – informatică, abordată ca model epistemologic (de analiză informatică a limbajului de specialitate), soluționată la nivel de cercetare pedagogică fundamentală (istorică, teoretică) bazată pe interpretare, ce permite validarea limbajului de specialitate al pedagogiei – fixat epistemologic la nivelul teoriilor generale ale domeniului (teoria generală a educației, teoria generală a instruirii, teoria generală a curriculumului) – prin valorificarea conceptelor fundamentale ale informaticii.

Semnificația teoretică a cercetării constă în: „plusvaloarea” adusă prin analiza istorică şi logistică a limbajului pedagogic de specialitate şi validarea sa epistemologică la nivelul unor: a) concepte fundamentale angajate în definirea obiectului de studiu, normativităţii, metodologiei de cercetare – specifice; b) modeleideale ale structurii de funcţionare a educaţiei, a instruirii, a proiectării curriculare a lecţiei.

Valoarea aplicativă a tezei este probată prin: valorificarea resurselor informaticii în validarea epistemologică a limbajului pedagogic de specialitate. La acest nivel lucrarea este utilă, în plan teoretic, metodologic și praxiologic, specialiștilor în științele educației, profesorilor implicați în proiectarea curriculară a programelor și a manualelor școlare și a didacticelor particulare, inclusiv în domeniul informaticii.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice ale cercetării s-a realizat prin: mediatizarea rezultatelor teoretice și practice ale cercetării la conferințe naționale și internaționale prin publicarea articolelor în reviste științifice și valorificarea cunoștințelor științifice la tema cercetării în activitatea pedagogică, desfășurată în Colegiul Național „Kemal Ataturk” din Constanța, România în anii 2014-2018.

Cuprins


1. DEFINIREA LIMBAJULUI PEDAGOGIC DIN PERSPECTIVĂ EPISTEMOLOGICĂ
 • 1.1. Limbajul pedagogic comun și limbajul pedagogic de specialitate
 • 1.2. Evoluția limbajul pedagogic de specialitate din perspectivă istorică
 • 1.3. Dimensiunile limbajului pedagogic de specialitate în contextul istoric al paradigmei curriculumului
 • 1.4. Concluzii capitol
2. APLICAREA INFORMATICII ÎN ANALIZA LIMBAJULUI PEDAGOGIC
 • 2.1. Informatica din perspectivă istorică
 • 2.2. Conceptele fundamentale care definesc obiectul de studiu specific informaticii. Implicații în pedagogie
 • 2.3. Normativitatea informaticii valorificabilă în pedagogie
 • 2.4. Metodologia de cercetare a informaticii valorificabilă în pedagogie
 • 2.5. Concluzii capitol

3. ANALIZA UNOR MODELE-IDEALE, CONSTRUITE EPISTEMOLOGIC LA NIVELUL PEDAGOGIEI, DIN PERSPECTIVA INFORMATICII
 • 3.1. Repere epistemologice necesare pentru validarea informatică a conceptelor fundamentale şi a modelor-ideale afirmate în pedagogie
 • 3.2 Analiza structurii de funcţionare a educaţiei din perspectivă informatică 3.3. Analiza structurii de funcţionare a instruirii din perspectivă informatică
 • 3.4. Analiza structurii de funcţionare a proiectului curricular al lecţiei din perspectivă informatică
 • 3.5. Concluzii capitol

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA DE ASUMARE A RĂSPUNDERII
CV-UL AUTORULUI