Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Abordarea comunicativ-didactică a formării competenţei didactice a studenţilor pedagogi


Autor: Gorea Svetlana
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Nicolae Silistraru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
Instituţia: Universitatea de Stat din Tiraspol

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 octombrie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 decembrie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document1.67 Mb / în română

Teza

CZU 378.091(043.3)

Adobe PDF document 2.62 Mb / în română
188 pagini


Cuvinte Cheie

comunicare, comunicare didactică, competenţă, competenţă de comunicare, competenţă didactică, model pedagogic, student, didactica predării Eticii pedagogice, abordare comunicativ-didactică, competenţă profesională iniţială

Adnotare

Structura tezei include: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 187 de titluri, 7 anexe, 149 pagini de text de bază, 20 de tabele, 12 figuri.

Publicaţii la tema tezei: 16 publicaţii, dintre care 3 articole în reviste din registrul naţional al revistelor de profil, categoria B şi C, 10 articole la conferinţe internaţionale şi 3 articole la conferinţe naţionale.

Domeniul de cercetare: Pedagogia universitară.

Scopul cercetării: rezidă în determinarea reperelor epistemologice şi elaborarea Modelului pedagogic de formare a competenţei didactice a studenţilor pedagogi axat pe programul formativ. Obiectivele cercetării: elucidarea noţiunii de comunicare, comunicare şi competenţă, comunicare şi competenţă didactică; determinarea reperelor teoretico-metodice de valorificare a competenţei de comunicare didactică în procesul de învăţământ; identificarea principiilor și condițiilor de formare a competenței didactice la studenții pedagogi; dezvăluirea competenţei didactice în contextul aptitudine – atitudine în relaţia profesor-student; stabilirea unor strategii ale competenţei didactice în contextul predării disciplinei „Etica pedagogică”; elaborarea şi validarea experimentară a Modelului pedagogic de formare a competenţei didactice în contextul predării-învăţării ,,Eticii pedagogice”; elaborarea Programului formativ în cadrul curriculumului la disciplinei ,,Etica pedagogică”, axat pe formarea competenţei didactice.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a cercetării sunt întemeiate de: elaborarea Modelului pedagogic de formare a competenţei didactice în contextul predării-învăţării Eticii pedagogice; formarea iniţială a competenţei didactice şi valorificarea nivelului de formare a componentelor competenţei didactice: motivaţională, reprezentând convingerile/atitudinile privind necesitatea autoeducaţiei pentru comunicare inteligibilă în mediul educaţional; componenta limbaj pedagogic care se rezumă la utilizarea adecvată a conceptelor pedagogice în analiza metodologică a fenomenelor educaţionale, asigurând specificitate didactică discursurilor şi comunicării interpersonale; componenta managerială reprezentând capacităţi de monitorizare a conduitei comunicative prin disciplina „Etica pedagogică”.

Problema ştiinţifică soluţionată vizează valorizarea dimensiunii comunicativ-didactică prin funcţionalitatea Modelului pedagogic de formare a competenţei didactice a studenţilor pedagogi în contextul curriculumului la disciplina „Etica pedagogică” axat pe programul formativ în situaţii de învăţare.

Semnificaţia teoretică a cercetăriieste susţinută de analiza, precizarea şi stabilirea reperelor teoretice şi dezvoltarea unor aspecte ale comunicării în formarea competenţei didactice prin funcţionalitatea Modelului şi implementarea Programului formativ în cadrul curriculumului la disciplina „Etica pedagogică”, care formează competenţa didactică a viitorilor învăţători.

Valoarea aplicativă a cercetării constă în identificarea şi fundamentarea teoretico-metodologică de formare a competenţei didactice în cadrul disciplinei Etica pedagogică; validarea experimentală a Modelului pedagogic de formare a competenţei didactice în contextul predării-învăţării „Eticii pedagogice”; aplicarea Modelului prin metodicele particulare a învăţământului primar cât şi a altor discipline din sistemul de învăţământ; implementarea Programului formativ orientat spre dezvoltarea competenţei didactice la disciplinele din învăţământul primar.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-au realizat prin diseminarea rezultatelor cercetării teoretice valorificate în Modelului pedagogic de formare a competenţei didact ice în contextul predării - învăţării „Eticii pedagogice” prin intermediul comunicărilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale, a publicaţiilor ştiinţifice, precum şi experimentarea Programului formativ în cadrul curriculumului la disciplina ,,Etica pedagogică” utilizând metode interactive pentru realizarea activităţilor practice organizate cu studenţii pedagogi ai Universităţii de Stat din Tiraspol (cu sediul în mun. Chişinău) în cadrul predării învăţării cursului „Etica pedagogică”, în perioada anilor 2011-2014.

Cuprins


1. REPERE CONCEPTUALE ALE COMUNICĂRII DIDACTICE CA PREMISE DE FORMARE A COMPETENȚEI DIDACTICE A STUDENȚILOR PEDAGOGI
 • 1.1. Conceptele de comunicare, competență de comunicare și competență didactică
 • 1.2. Semnificația co municării didactice în formarea competenței didact ice a studenților pedagogi
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1
2. METODOLOGIA FORMĂRII COMPETENȚEI DIDACTICE ÎN CONTEXTUL PREDĂRII-ÎNVĂȚĂRII DISCIPLINII „ETICA PEDAGOGICĂ”
 • 2.1. Delimitări conceptuale în predarea-învățarea eticii pedagogice cu studenții pedagogi
 • 2.2. Principii și dimensiuni de pro iectare și realizare a conținuturilor et icii pedagogice cu studenții pedagogi
 • 2.3. Structura competentei didact ice în contextul apt itudine-at itudine și raportul profesor-student
 • 2.4. Strategii ale formării co mpetenței didactice în co ntextul predării-învățării disciplinei „Etica pedagogică”
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. VALIDAREA EXPERIMENTALĂ A EFICIENȚEI MODELULUI ȘI A PROGRAMULUI DE FORMARE A COMPETENȚEI DIDACTICE DIN PERSPECTIVA ETICII PEDAGOGICE
 • 3.1. Modelul pedagogic de formare a competenţei didact ice în contextul predăriiînvățării eticii pedagogice
 • 3.2. Nivelul preexperimentale de diagnosticare a competenței didact ice la studențiipedagogi
 • 3.3. Nivelul de formare a competenţei didactice a studenților pedagogi
 • 3.4. Interpretarea și validarea comparativă a datelor experimentale
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI