Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Evoluţia paradigmei învăţământului superior în context european


Autor: Parhomenco Lilia
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Otilia Dandara
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 noiembrie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 februarie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document0.98 Mb / în română

Teza

CZU 378.013(043.3)

Adobe PDF document 3.00 Mb / în română
169 pagini


Cuvinte Cheie

paradigmă, învăţământ superior, evoluţia învăţământului, universitate, Proces Bologna, instrumente Bologna

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 137 de titluri, 1 tabel, 13 figuri, 4 anexe, 163 de pagini text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 5 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de cercetare: Pedagogia universitară, cu accent pe implementarea diverselor paradigme corelate cu particularitățile mediului socioeconomic; implementarea noii concepţii a învăţământului superior „Proces Bologna” în sistemul învăţământului din Republica Moldova.

Scopul cercetării: analiza conceptual-structurală a paradigmei învățământului superior în context diacronic, constatrea rezultatelor implementării paradigmei „Proces Bologna” în Republica Moldova.

Obiectivele cercetării: – Definirea/ redefinirea conceptului de paradigmă;
– Analiza retrospectivă a evoluţiei studiilor superioare în universitate;
– Identificarea particularităţilor caracteristice studiilor universitare şi a modelelor de constituire a universităţilor în diverse etape ale evoluţiei învăţământului superior;
– Analiza paradigmei învăţământului superior actual „Proces Bologna”;
– Evaluarea efectelor implementării noii paradigme în sistemul învățământului superior din Re-publica Moldova.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în analiza şi evaluarea paradigmelor învăţământului superior și valorificarea unui sistem de criterii de aboradre sistemică a evoluției sistemului edu-cațional la nivel superior. Determinarea parametrilor caracteristici ai modelelor de dezvoltare uni-versitară. Deducerea principiilor de funcţionare a universităţilor în corelaţie cu mediul socioeco-nomic şi aprecierea reperelor conceptuale în raport cu eficienţa studiilor şi calitatea formării profe-sionale.

Semnificația teoretică a cercetării rezidă în oferirea unui algoritm de analiză şi evaluare a fenomenului educaţional în context sistemic, cu accent pe învățământul superior; a unui model teoretic de apreciere a eficienţei implementării noii concepţii a învăţământului superior „Proces Bologna” în sistemul învăţământului din Republica Moldova.

Valoarea aplicativă a cercetării constă în consolidarea reperelor conceptuale ale pedagogiei universitare, prin oferirea unui studiu privind evoluţia paradigmelor în învăţământul superior. Cercetarea răspunde şi unor cerinţe actuale de politici educaţionale. Este un feedback oferit implicaţiilor strategice la nivel de sistem şi instituţii de învăţământ superior, privind implementarea noii paradigme „ Proces Bologna”.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetării au fost valorificate în cadrul conferinţelor naţionale şi internaţionale, Conferința „Integrare prin Cercetare și Inovare”, 2016; Conferinţa Internaţională a Profesorilor de Limbă Engleză APLE, USM, 2012, edițiile 2011, 2012, 2013, 2014; Conferinţa Ştiinţifică Internaţională cu genericul Învăţământul postmodern: eficienţă şi funcţionalitate; noiembrie, USM, 2013; Conferinţa internaţională „Probleme de Didactică şi Gramatică a Limbilor Moderne, In Memoriam E. Pavel”, aprilie 2013, USM; Conferinţa internaţională jubiliară a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine consacrată celei de-a 50 aniversări, martie 2014, USM, prin prezentarea materialelor şi publicarea acestora, precum şi popularizarea rezultatelor obţinute în reviste de specialitate: Studia Universitatis și Didactica-Pro.

Cuprins


1. ABORDĂRI CONCEPTUALE ALE PARADIGMEI ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR
 • 1.1. Cadrul conceptual şi metodologic al abordării paradigmei universitare în retrospectivă istorică
 • 1.2. Dimensiunea conceptului de paradigmă
 • 1.3. Paradigma constructivistă în educaţie
 • 1.4. Concluzii la Capitolul 1

2. CONTEXT SOCIOCULTURAL ŞI COGNITIV AL EVOLUŢIEI PARADIGMEI UNIVERSITARE
 • 2.1. Paradigma universitară medievală
 • 2.1.1. Constituirea universităţilor
 • 2.1.2. Diversificarea învăţământului superior
 • 2.2. Afirmarea paradigmei universitare moderne
 • 2.3. Noua eră universitară în secolul al XX-lea
 • 2.3.1. Constituirea şi dezvoltarea modelului sovietic şi american de universitate în condiţiile secolului XX
 • 2.3.2. Particularităţi ale învăţământului superior în perioada postbelică
 • 2.4. Procesul Bologna, paradigmă actuală a învăţământului superior
 • 2.5. Concluzii la Capitolul 2

3. IMPLEMENTAREA CONCEPŢIEI PROCES BOLOGNA ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1. Efectele implementării la nivel de sistem al învăţământului superior
 • 3.2. Implementarea obiectivelor Bologna la nivel instituţional. Studii de caz
  • 3.2.1. Universitatea de Stat din Moldova
  • 3.2.2. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă
  • 3.2.3. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
  • 3.2.4. Universitatea Tehnică a Moldovei
  • 3.2.5. Academia de Studii Economice din Moldova
  • 3.2.6. Universitatea de Stat din Bălţi „Alecu Russo”
  • 3.2.7. Universitatea de Stat din Cahul „Bogdan Petriceicu Haşdeu”
  • 3.2.8. Universitatea de Stat din Tiraspol
  • 3.2.9. Universitatea de Studii Europene din Moldova și Universitatea Liberă Internațională din Moldova
 • 3.3. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI