Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Managementul eticii în instituția școlară


Autor: Mihăilescu Natalia
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Viorica Andriţchi
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Instituţia: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 ianuarie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 februarie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document1.30 Mb / în română

Teza

CZU 373.015(043.3)

Adobe PDF document 1.73 Mb / în română
161 pagini


Cuvinte Cheie

etica, etica organizațională, managementul eticii, valori ale managementului eticii, principii ale managementului eticii, cultura etică organizațională, mecanism managerial de dezvoltare a culturii etice în instituția școlară, instrumente ale managementului eticii, instituționalizarea eticii, competența de management al eticii.

Adnotare

Structura tezei: Introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 151 de titluri, 2 anexe, 145 pagini de text de bază, 12 figuri, 6 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 10 lucrări ştiinţifice.

Scopul lucrării: Fundamentarea teoretică şi praxiologică a managementului eticii, elaborarea și validarea experimentală a modelului pedagogic al managementului eticii în instituţia școlară, orientat spre dezvoltarea culturii etice organizaționale.

Obiectivele cercetării:
1)Analiza evoluției teoriilor etice, a eticii ca știință și a modelelor teoretice de analiză a comportamentelor etice;
2)Caracterizarea esenței și a evoluţiei conceptului de management al eticii;
3)Configurarea praxiologică a managementului eticii în instituţia școlară ;
4)Definirea conceptului de management al eticii, elaborarea și validarea experimentală a Modelului pedagogic al managementului eticii în instituţia școlară;
5) Elaborarea și implementarea Constructului curricular și a Demersului acţional al formării competenţei de management al eticii a managerilor școlari.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică:
1)Elaborarea Modelului pedagogic al managementului eticii în instituţia școlară în viziune integratoare, întemeiat pe valori şi principii autentice şi relevante domeniului de referinţă;
2)Elaborarea Mecanismului managerial de dezvoltare a culturii etice în instituția școlară, ca dimensiune metodologică a modelului;
3)Elaborarea Constructului curricular și a Demersului acţional al formării competenţei de management al eticii a managerilor școlari;
4)Elaborarea constructului de validare prin experiment a mecanismului managerial de dezvoltare a culturii etice în instituția școlară, ca parte componentă a modelului;
5)Elaborarea Referinţialului de evaluare a competenţei de management al eticii a managerilor școlari.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în cercetare: fundamentarea teoretică şi praxiologică a managementului eticii și elaborarea modelului pedagogic al managementului eticii în instituţia școlară în vederea dezvoltării culturii etice organizaționale.

Semnificaţia teoretică:
1)Modelul pedagogic al managementului eticii în instituţia școlară în viziune postmodernă, integralistă, bazată pe un sistem de valori şi principii autentice şi relevante domeniului de referinţă;
2)Mecanismul managerial al dezvoltării culturii etice organizaţionale;
3)Esența competenței de management al eticii și sistemul de competenţe specifice ale managerilor școlari în domeniul managementului eticii, precum și referențialul de evaluare a acestora;
4)Sinteza valenţelor teoriilor etice și a modelelor teoretice de analiză a comportamentelor etice;
5)Instrumentele manageriale de instituționalizare a eticii;
6)Esența culturii etice ca finalitate a managementului eticii la nivel organizaţional.

Valoarea aplicativă:
1)Configurarea praxiologică a managementului eticii în instituţia școlară;
2)Sistemul de competenţe specifice ale managerilor școlari în domeniul managementului eticii;
3)Criteriile de evaluare a sistemului de competenţe specifice ale managerilor școlari în domeniul managementului eticii;
4)Constructul curricular de formare a competenţei de management al eticii a managerilor școlari;
5)Demersul acţional al formării competenţei de management al eticii a managerilor școlari; 6)Constructul de valorificare şi validare experimentală în domeniul managementului eticii în instituţia școlară.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele teoretico-praxiologice ale cercetării au fost implementate în cadrul cursurilor de perfecţionare a managerilor şcolari, a cadrelor didactice de la Universitatea de Stat B.P.Hașdeu, în cadrul conferințelor internaționale și naționale, prin intermediul seminarelor ştiinţifico-metodologice cu managerii şcolari, precum și prin intermediul publicaţiilor ştiinţifice în revistele naţionale de specialitate.

Cuprins


1. REPERE TEORETICE ALE MANAGEMENTLUI ETICII LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL
 • 1.1. Evoluția eticii ca știință a normativității morale
 • 1.2. Definirea conceptului de management al eticii
 • 1.3. Modele de analiză a comportamentului etic ca obiect al managementului eticii
 • 1.4. Cultura etică – axiomă a managementului eticii la nivel organizaţional
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. FUNDAMENTE ALE MANAGEMENTULUI ETICII LA NIVEL DE INSTITUŢIE ȘCOLARĂ
 • 2.1. Configurarea praxiologică a managementului eticii în instituția școlară
 • 2.2. Modelul pedagogic al managementului eticii în instituţia școlară
 • 2.3. Instrumente ale managementului eticii în instituția școlară
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. DEMERSUL EXPERIMENTAL ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI ETICII ÎN INSTITUȚIA ȘCOLARĂ
 • 3.1. Constatarea nivelului inițial de dezvoltare a competenţei de management al eticii a managerilor școlari
 • 3.2. Formarea în context curricular a competenţei de management al eticii a managerilor școlari
 • 3.3. Valori experimentale ale formării competenţei de management al eticii a managerilor școlari
 • 3.4. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-UL CANDIDATULUI