Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Conceptualizarea proiectării şi organizării activităţilor în instituţia de învăţământ extraşcolar


Autor: Florea Viorica
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Nicolae Silistraru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
Instituţia: Universitatea de Stat din Tiraspol

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 februarie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 iulie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document0.98 Mb / în română
Adobe PDF document1.08 Mb / în engleză

Teza

CZU 37.018.3(043.2)

Adobe PDF document 2.58 Mb / în română
195 pagini


Cuvinte Cheie

proiectare pedagogică, modelul de proiectare tradiţională (didacticist), modelul de proiectare curriculară, modelul de proiectare curriculară cognitiv-constructivist, formele generale ale educaţiei, cerc, educația formală, educația nonformală, educația informală

Adnotare

Volumul şi structura tezei.Teza include: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, text de bază – 152 pagini, bibliografie – 186 surse, 45 tabele, 15 figuri şi 11 anexe.

Publicaţii la tema tezei: rezultatele obţinute sunt publicate în 14 lucrări științifice.

Domeniu de studiu: Teoria generală a educaţiei.

Obiectul cercetării: procesul proiectării şi organizării activităţilor educaţionale în instituţia de învăţământ extraşcolar. Scopul cercetării constă în stabilirea fundamentelor psihopedagogice, elaborarea și valorificarea experimentală a Modelului pedagogic de proiectare și organizare a activităților în instituția de învățământ extrașcolar.

Obiectivele cercetării: vizează: analiza multiaspectuală a conceptului de proiectare: pedagogică (didactică), managerială (decizională), acţională; stabilirea principiilor, funcțiilor și condițiilor ale conceptualizării proiectării şi organizării activităţilor în instituţia de învăţământ extraşcolar; analiza modelelor şi micromodelelor de proiectare şi organizare a activităţilor în instituţia de învăţământ extraşcolar; elaborarea Modelului pedagogic de proiectare și organizare a activităților în instituția de învățământ extrașcolar; valorificarea experimentală a Modelului pedagogic, prin implementarea Programului de formare a competenței de proiectare a activităților educaționale în instituția de învățământ extrașcolar.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în: sinteza teoretică a abordărilor conceptuale ale proiectării din mai multe perspective: pedagogică (didactică), managerială (decizională) şi acţională; fundamentarea conceptuală a proiectării şi organizării activităților educaționale extrașcolare; determinarea fundamentelor teoretice (psihopedagogice) şi metodologice (organizarea resurselor pedagogice) a Modelului pedagogic de proiectare și organizare a activităților în instituția de învățământ extrașcolar; elaborarea Modelului pedagogic de proiectare și organizare a activităților în instituția de învățământ extrașcolar.

Problema ştiinţifică soluţionatăîn cercetare este de natură epistemologică, prin valorificarea cadrului conceptual, care a constituit fundamentarea teoretică și aplicativă a funcționalității Modelului pedagogic de proiectare și organizare a activităților în instituția de învățământ extrașcolar, implementat prin Programul de formare a competenței de proiectare a activităților educaționale. În baza implementării Modelulul pedagogic, s-a reuşit sporirea nivelului de formare a competenţei de proiectare a activităților educaţionale în instituția de învățământ extrașcolar.

Semnificaţia teoretică a cercetării este susținută de actualizarea conceptelor ştiinţifice: proiectare pedagogică (didactică), modelul didacticist al proiectării pedagogice, modelul curricular al proiectării pedagogice, modelul curricular-constructivist al proiectării pedagogice, ca repere teoretice şi metodologice în elaborarea fundamentelor psihopedagogice de conceptualizare, proiectare şi organizare a activităţilor în instituţia de învăţământ extraşcolar; determinarea fundamentelor teoretice și metodologice ale conceptualizării proiectării și organizării activităților educaționale extrașcolare; fundamentarea teoretică a Modelului pedagogic de proiectare și organizare a activităților în instituția de învățământ extrașcolar.

Valoarea aplicativă a lucrării constă elaborarea şi validarea pe cale experimentală a Modelului pedagogic de proiectare și organizare a activităților în instituția de învățământ extrașcolar, implementat prin Programul de formare a competenţei de proiectare a activităţilor educaționale este utilă din perspectiva formării competenţei de proiectare a activităților educaționale ale cadrelor didactice.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele cercetării au fost reflectate prin intermediul conferințelor naționale și internaționale, și în cadrul activităților de formare la Centrul Educației Estetice „Lăstărel”.