Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2020 / mai /

Evaluarea competențelor în învățământul primar


Autor: Stratan Victoria
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Viorica Andriţchi
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Instituţia: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 mai 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 iulie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document1.29 Mb / în română

Teza

CZU 373.3.091(043.3)

Adobe PDF document 5.18 Mb / în română
249 pagini


Cuvinte Cheie

competență școlară, competențe transdisciplinare, evaluarea competențelor școlare, competența evaluativă a cadrelor didactice, integralitate, educație integrală, personalitate integrală, model pedagogic, tehnologia evaluării competențelor transdisciplinare, test integrativ

Adnotare

Structura tezei: Introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 268 de titluri, 138 pagini text de bază, 55 de figuri, 36 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 17 lucrări ştiinţifice.

Scopul lucrării: stabilirea fundamentelor teoretice și praxiologice, conceptualizarea și validarea experimentală a modelului pedagogic de evaluare a competențelor transdisciplinare ale elevilor din învățământul primar prin valorificarea testului integrativ.

Obiectivele cercetării: 1) Analiza comparativă a cadrului normativ internațional și național în domeniul evaluării competențelor școlare; 2) Sintetizarea valorilor teoretice ale evaluării rezultatelor școlare în învățământul primar; 3) Esențializarea evaluării rezultatelor școlare din perspectiva didacticii competențelor; 4) Conceptualizarea Modelului pedagogic de evaluare a competențelor transdisciplinare ale elevilor din învățământul primar; 5) Elaborarea și validarea experimentală a tehnologiei evaluării competențelor transdisciplinare ale elevilor din învățământul primar prin valorificarea testului integrativ; 6) Argumentarea experimentală a eficacității Constructului curricular de formare a cadrelor didactice în domeniul evaluării competențelor transdisciplinare ale elevilor din învățământul primar prin valorificarea testului integrativ.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică rezidă în: Modelul pedagogic de evaluare a competențelor transdisciplinare ale elevilor din învățământul primar; Tehnologia evaluării competențelor transdisciplinare ale elevilor din învățământul primar prin valorificarea testului integrativ; Constructul curricular de formare a cadrelor didactice în domeniul evaluării competențelor transdisciplinare ale elevilor din învățământul primar prin valorificarea testului integrativ; Constructul de validare prin experiment a tehnologiei evaluării competențelor transdisciplinare ale elevilor din învățământul primar prin valorificarea testului integrativ.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în cercetare constă în fundamentarea teoretică și praxiologică a funcționalității modelului pedagogic și a tehnologiei de evaluare a competențelor transdisciplinare ale elevilor din învățământul primar prin valorificarea testului integrativ, astfel asigurându-se eficacitatea procesului de evaluare a competențelor elevilor la finele învățământului primar.

Semnificaţia teoretică: sistemul de valori și principii ale evaluării competențelor elevilor în învățământul primar; esenţa conceptelor de personalitate integrală, evaluare integrativă, tehnologie a evaluării competențelor transdisciplinare ale elevilor din învățământul primar, test integrativ; agumentarea, din perspectiva evaluării competențelor transdisciplinare, a raporturilor: standarde de eficiență, indicatori de performanță, competențe transdisciplinare; competenţe-cheie/ transversale/ transdisciplinare – competenţe specifice disciplinelor școlare; competențe-cheie/ transversale – discipline școlare și structurarea tabloului sintetic al interferenței dintre sistemul de competenţe – cheie/ transversale și competenţele transdisciplinare, asumate prin Curriculumul şcolar.

Valoarea aplicativă rezidă în: Tehnologia evaluării competențelor transdisciplinare ale elevilor din învățământul primar prin valorificarea testului integrativ; Constructul curricular de formare a cadrelor didactice în domeniul evaluării competențelor transdisciplinare ale elevilor din învățământul primar prin valorificarea testului integrativ; Strategia de elaboarare a matricei de specificaţii pentru evaluarea competențelor transdisciplinare ale elevilor din învățământul primar prin testul integrativ; Algoritmul de elaborare a matricei de specificații şi matricea de specificaţii pentru evaluarea competențelor transdisciplinare ale elevilor din învățământul primar prin testul integrativ.

Aprobarea rezultatelor cercetării. Cercetarea s-a realizat în cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, catedra Psihopedagogie şi Management Educaţional. Rezultatele teoretico-praxiologice ale cercetării au fost aprobate în şedinţele catedrei Psihopedagogie şi Management Educaţional, în ședințele Consiliului Științifico-Didactic al Institutului de Științe ale Educației.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele teoretico-metodologice ale cercetării au fost implementate în cadrul cursurilor de perfecţionare a învățătorilor, a managerilor școlari de la IȘE prin intermediul seminarelor ştiinţifico-metodologice cu cadrele didactice, precum și prin intermediul publicaţiilor ştiinţifice în revistele naţionale şi internaţionale.

Cuprins


1. DELIMITĂRI CONCEPTUALE ALE EVALUĂRII COMPETENȚELOR ȘCOLARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR
 • 1.1. Cadrul normativ național în domeniul evaluării competențelor școlare
 • 1.2. Modele de evaluare a rezultatelor școlare în învățământul primar
 • 1.3. Taxonomia tipurilor de evaluare a rezultatelor școlare în învățământul primar
 • 1.4. Denotația evaluării rezultatelor școlare din perspectiva didacticii competențelor
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. FUNDAMENTE TEORETICE ȘI METODOLOGICE ALE EVALUARII COMPETENȚELOR TRANSDISCIPLINARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR
 • 2.1. Configurarea praxiologică a evaluării competențelor în învăţământul primar
 • 2.2. Modelul pedagogic al evaluării competențelor transdisciplinare ale elevilor din învățământul primar
 • 2.3. Tehnologia evaluării competențelor transdisciplinare ale elevilor din învățământul primar prin valorificarea testului integrativ
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. DEMERSUL EXPERIMENTAL ÎN DOMENIUL EVALUĂRII COMPETENȚELOR TRANSDISCIPLINARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR
 • 3.1. Nivelul inițial de formare a competenţei evaluative a cadrelor didactice/învățători
 • 3.2. Constructul curricular de formare a competenţei evaluative a cadrelor didactice/învățători
 • 3.3. Valori experimentale în domeniul formării competenţei evaluative a cadrelor didactice/învățători
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND RESPONSABILITATEA ASUMATĂ
CURRICULUM VITAE