Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Formarea profesională etnopedagogică a învățătorulu


Autor: Panco Tatiana
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Nicolae Silistraru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 decembrie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 martie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.85 Mb / în română
Adobe PDF document0.85 Mb / în rusă

Teza

CZU 378.015(043.3)=161.1

Adobe PDF document 1.92 Mb / în rusă
192 pagini


Cuvinte Cheie

etnopedagogie, formare etnopedagogică, formare profesională, cultura etnopedagogică, competența etnopedagogică, cunoștințe etnopedagogice/capacități/atitudini, pedagogia populară

Adnotare

Volumul şi structura tezei. Teza include introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, text de bază – 148 pagini, bibliografie – 223 surse, 17 tabele, 23 figuri şi 6 anexe.

Publicaţii la tema tezei: rezultatele obţinute sunt publicate în 11 lucrări științifice.

Domeniul cercetării: Pedagogie universitară.

Scopul cercetării constă în fundamentarea teoretică, elaborarea și validarea Modelului de formare etnopedagogică inițială a învățătorului.

Obiectivele cercetării vizează: identificarea reperelor teoretice ale formării etnopedagogice a învățătorilor; determinarea structurii, conținutului, esenței științifice a conceptelor «cultură etnică», «cultură etnopedagogică»; elaborarea criteriilor și indicatorilor de descriere a nivelurilor competenței etnopedagogice; determinarea nivelurilor și a conținutului competenței etnopedagogice a învățătorilor; fundamentarea științifică și validarea experimentală a Modelului de formare etnopedagogică inițială a învățătorilor.

Noutatea și originalitatea științifică constă în: determinarea structurii, conținutului științific al conceptelor „cultură etnică”, „cultură etnopedagogică” ca bază pentru formarea etnopedagogică inițială și a competenței etnopedagogice a învățătorilor; validarea experimentală a Modelului de formare etnopedagogică inițială a învățătorilor ce reflectă principii, condiții, criterii de evaluare, indicatori, forme și strategii specifice pentru învățământul superior.

Problema științifică soluționată în cercetare constă în: funcționalitatea Modelului de formare etnopedagogică inițială a învățătorilor; în descrierea particularităților formării competenței etnopedagogice la învățători; în determinarea criteriilor, indicatorilor și nivelurilor de formare a competenței etnopedagogice a învățătorilor; interpretarea științifică a rezultatelor cercetării ce demonstrează eficiența formării etnopedagogice a învățătorilor.

Semnificația teoretică a cercetării constă în: identificarea fundamentelor teoretice ale formării etnopedagogice inițiale a învățătorilor; determinarea esenței științifice a conceptelor «cultură etnică», «cultură etnopedagogică» ca bază pentru formarea etnopedagogică inițială a învățătorilor; fundamentarea teoretică, dezvăluirea și identificarea condițiilor pedagogice care asigură formarea etnopedagogică inițială a învățătorilor; identificarea, fundamentarea și dezvăluirea specificului formării profesionale etnopedagogice inițiale a învățătorilor; dezvoltarea fundamentelor teoretico-metodologice ale formării etnopedagogice a învățătorilor; formularea concluziilor științifice și a recomandărilor importante pentru formarea etnopedagogică a învățătorilor.

Valoarea practică a cercetării constă în: elaborarea, întemeierea științifică și validarea experimentală a Modelului de formare etnopedagogică inițială a învățătorilor; elaborarea și implementarea în practica universitară a cursului Etnopedagogie, axat pe formarea competenței etnopedagogice; valorificarea Modelului de formare etnopedagogică inițială a învățătorilor la cursurile de formare continuă și recalificare profesională; elaborarea recomandărilor practice privind formarea etnopedagogică a învățătorilor.

Implementarea rezultatelor științifice a fost realizată în procesul experimentului pedagogic, la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, precum și prin întermediul publicațiilor științifice prezentate la conferințe naționale și internaționale și pe parcursul activității pedagogice.

Cuprins


1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ
 • 1.1.Эволюция, сущность и содержание понятий «этническая культура», «этнопедагогическая культура»
 • 1.2.Этнопедагогическая компетентность в системе начальной профессиональной подготовки учителей
 • 1.3.Выводы по первой главе

2. ЭТНОПЕДАГОГИКА В НАЧАЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ
 • 2.1. Этнические ценности как основа формирования энопедагогической компетентности учителя
 • 2.2. Этнопедагогическая подготовка будущих учителей к целостному воспитательному процессу в современной школе
 • 2.3. Потенциал педагогического куррикулума в контексте формирования этнопедагогической компетентности учителей
 • 2.4. Выводы по второй главе
3. МЕТОДОЛОГИЯ НАЧАЛЬНОЙ ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ
 • 3.1. Уровни и характеристики этнопедагогической компетентности будущих учителей
 • 3.2. Модель начальной этнопедагогической подготовки будущих учителей
 • 3.3. Динамика экспериментальных ценностей этнопедагогической компетентности учителей в процессе начальной профессиональной подготовки
 • 3.4. Выводы по третьей главе

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
БИБЛИОГРАФИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
АВТОБИОГРАФИЯ