Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / iulie /

Conceptualizarea educaţiei interculturale în contextul învăţămîntului superior


Autor: Chiriac Argentina
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Vladimir Guţu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: DH 30-13.00.01-27.03.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 iulie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 octombrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.36 Mb / în română

Teza

CZU 378 (043.3)

Adobe PDF document 0.97 Mb / în română
173 pagini


Cuvinte Cheie

cultură, educaţie interculturală, multiculturalitate, interculturalism, competenţe interculturale, dialog intercultural, strategii de educaţie interculturală, cross-curriculum, curriculum intercultural, curriculum monocultural, strategii didactice, proiect instituţional etc

Adnotare

Cercetarea este expusă pe 141 de pagini de text şi cuprinde introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie (200 de surse) şi 4 anexe. În textul tezei sunt inserate 23 de tabele şi 22 de figuri. Rezultatele cercetării sunt reflectate în 10 lucrări ştiinţifice (5 articole în culegeri şi reviste recenzate, 5 lucrări ce constituie materialele conferinţelor internaţionale).

Domeniu de studiu: Educaţia interculturală în învăţămîntul superior.

Scopul cercetării: Stabilirea bazelor conceptual-metodologice ale educaţiei interculturale a studenţilor.

Obiectivele cercetării: Analiza problemei interculturalităţii şi a educaţiei interculturale în literatura de specialitate, analiza politicilor interculturale în educaţie, fundamentarea reperelor conceptuale ale educaţiei interculturale în cadrul universitar, proiectarea cross-curriculumului de educaţie interculturală în cadrul universitar, elaborarea Proiectului instituţional de educaţie interculturală, validarea experimentală a Proiectului instituţional de educaţie interculturală.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute este obiectivată de: fundamentarea reperelor sociale ale educaţiei interculturale; socializarea ca proces de învăţare prin interacţiune cu alţii şi ca model de conduită socioculturală; reprezentările sociale ca sistem de valori şi o formă de gîndire socială, ca mod de comunicare cu alţii. Definiţia educaţiei interculturale ca o educaţie a relaţiilor interpersonale implică culturi diferite; sistemul de competenţe interculturale includ următoarele componente: motivaţie, cunoştinţe, capacităţi, atitudini; sistemul didactic de formare a competenţelor interculturale la studenţi; determinarea factorilor şi condiţiilor sociopedagogice de educaţie interculturală a studenţilor: situaţia interculturală, mediul sociolingvistic, cadrul legislativ şi normativ; elaborarea concepţiei educaţiei interculturale axate pe o abordare a interculturalităţii; elaborarea Proiectului instituţional de educaţie interculturală ca un ansamblu de activităţi manageriale, curriculare şi extracurriculare.

Problema ştiinţifică soluţionată constă în fundamentarea conceptuală şi praxiologică a educaţiei interculturale în cadrul învăţămîntului superior din perspectiva contextuală, culturală şi proiectivă prin abordarea culturologică, psihologică, sociologică şi pedagogică.

Semnificaţia teoretică constă în dezvoltarea pedagogiei interculturalităţii prin: definirea noţiunii de „educaţie interculturală” din perspectiva culturologică, psihologică, socială şi pedagogică; dezvoltarea sistemului de principii educaţionale prin fundamentarea prevederilor teoretice cu referire la caracterul comprehensiv-integrator, abordare multisectorială a interculturalităţii, asumare de responsabilităţi; şi sistem de valori fundamentale; dezvoltarea teoriei curriculare cu referire la conceptul de cross-curriculum al educaţiei interculturale; modelarea teoretică a Proiectului instituţional de educaţie interculturală în cadrul învăţămîntului superior ca reflexie a concepţiei educaţiei interculturale.

Valoarea aplicativă a cercetării rezidă în: proiectarea şi implementarea cross-curriculumului de educaţie interculturală în cadrul învăţămîntului superior; elaborarea şi valorificarea practică a strategiilor de educaţie interculturală în cadrul învăţămîntului superior; aplicarea Proiectului instituţional de educaţie interculturală în alte instituţii de învăţămînt superior.

Implementarea rezultatelor cercetării s-a realizat prin publicaţii de autor, comunicări la seminare şi conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi prin experimentul pedagogic realizat la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”.

Cuprins


1. INTERCULTURALISMUL ÎN EDUCAŢIE: TENDINŢE ACTUALE, NIVELURI INTERNAŢIONAL ŞI NAŢIONAL
 • 1.1. Politicile educaţiei interculturale: context internaţional
 • 1.2. Politicile educaţiei interculturale: context naţional
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. BAZELE TEORETICE ALE EDUCAŢIEI INTERCULTURALE ÎN CADRUL ÎNVĂŢĂMÎNTULUI SUPERIOR
 • 2.1. Cultura – variabilă centrală în paradigma educaţională
 • 2.2. Abordarea psihologică a educaţiei interculturale
 • 2.3. Abordarea sociologică a educaţiei interculturale
 • 2.4. Abordarea pedagogică a educaţiei interculturale
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. POZIŢIONĂRI CONCEPTUALE ŞI METODOLOGICE ALE EDUCAŢIEI INTERCULTURALE ÎN ÎNVĂŢĂMÎNTUL SUPERIOR
 • 3.1. Concepţia educaţiei interculturale a studenţilor în cadrul învăţămîntului superior
 • 3.2. Proiectul instituţional de educaţie interculturală
 • 3.3. Implementarea experimentală a Proiectului instituţional de educaţie interculturală în cadrul învăţămîntului superior
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI