Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2015 / august /

Orientările valorice în formarea profesională


Autor: Gîncu Irina
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Otilia Dandara
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 august 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 7 octombrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document1.24 Mb / în română

Teza

CZU 378 (043.3)

Adobe PDF document 4.08 Mb / în română
184 pagini


Cuvinte Cheie

referențial valoric profesional, orientare valorică, formare profesională, competenţă profesională, model pedagogic al orientărilor valorice în formarea profesională, concepția formării profesionale, valori profesionale

Adnotare

Structura tezei: Teza este structurată în introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie (253 surse) şi 10 anexe. Teza are 155 pagini text de bază, 24 figuri, 23 tabele. Rezultatele cercetării sînt reflectate în 12 publicaţii ştiinţifice şi prin participarea la 8 conferințe ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Domeniul de studiu: pedagogia universitară Scopul cercetării constă Fundamentarea teoretică si praxiologică a Modelului pedagogic al orientarilor valorice în formarea profesionala.

Obiectivele cercetării: analiza abordărilor teoretico-conceptuale ale valorilor și ale orientărilor valorice din diverse perspective; definirea conceptelor: referențial valoric profesional, orientare valorică; elaborarea taxonomiei orientărilor valorice; analiza dimensiunii valorice în context contextual și praxiologic de formare a competențelor profesionale; elaborarea Modelului pedagogic al orientărilor valorice în formarea profesională (MPOVFP); validarea experimentală a Modelului pedagogic al orientărilor valorice în formarea profesională;

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a cercetării realizate rezidă în elaborarea și validarea Modelului pedagogic al orientărilor valorice în formarea profesională a specialiștilor în devenire; fundamentarea epistemologică transdisciplinară a valorilor; descrierea și reconceptualizarea orientărilor valorice din perspectiva formării profesionale, fapt care a permis elaborarea Referențialului valoric profesional, Taxonomiei orientărilor valorice, Registrului valorilor profesionale și crearea Matricei de interiorizare a valorilor.

Problema ştiinţifică soluţionată rezidă în fundamentarea teoretică și validarea experimentală a Modelului pedagogic al orientărilor valorice în formarea profesională (MPOVFP), contribuind astfel la consolidarea reperului axiologic al concepției formării profesionale și demonstrarea modalității de realizare a demersului educațional prin valorificarea dimensiunii axiologice/valorice.

Semnificaţia teoretică a cercetării constă în fundamentarea psihopedagogică a orientării valorice în formarea profesională a specialiștilor în devenire din instituțiile de învățămînt superior, susținută de: definirea conceptelor orientare valorică, referențial valoric profesional; abordarea valorii și orientării valorice ca dimensiuni ale procesului educațional din perspectiva filosofică, sociologică, psihologică și pedagogică; stabilirea fundamentelor teoretice ale dimensiunii axiologice în formarea profesională, reflectate în referențialul valoric profesional; fundamentarea teoretică a Modelului pedagogic al orientărilor valorice în formarea profesională.

Valoarea aplicativă a cercetării constă în implementarea modelului procedural de interiorizare a valorilor profesionale, corelat cu concepția curriculară a formării profesionale. Conturarea, în baza modelului elaborat, a traseului educațional de formare a competențelor profesionale pune accent pe dimensiunea valorică a comportamentului profesional: demonstrarea importanței și posibilității conexiunii funcționale dintre referențialul valoric profesional stabilit de piața muncii și procedura de formare a orientărilor valorice, prin interiorizarea valorilor profesionale în context educațional.

Cuprins


1. PREMISE EPISTEMOLOGICE ȘI CONCEPTUALE ALE FORMĂRII PROFESIONALE ÎN BAZA VALORILOR
 • 1.1. Caracterul polisemantic al conceptului valoare
 • 1.2. Evoluția paradigmei axiologice în educație.
 • 1.3. Noua concepție a învățămîntului superior și problematica valorilor în formarea profesională
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1


2. DIMENSIUNI TEORETICE ALE SISTEMULUI DE VALORI ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ
 • 2.1. Coordonata teoretică a orientării valorice ca dimensiune a procesului educațional
 • 2.2. Dimensiunea valorico-atitudinală a competenței profesionale
 • 2.3. Fundamentarea teoretică a Modelului pedagogic al orientărilor valorice în formarea profesională
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. DIMENSIUNI PRAXIOLOGICE ALE ORIENTĂRII VALORICE ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ
 • 3.1. Valorile în formarea profesională: analiza unor realități
 • 3.2. Implicațiile formative în validarea Modelului pedagogic al orientărilor valorice în formarea profesională
 • 3.3. Evaluarea demersului investigativ-experimental al formării orientărilor valorice
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE