Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / mai /

Eficientizarea managementului formării continue a cadrelor didactice în baza sistemului informațional


Autor: Țap Elena
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Dumitru Patraşcu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 mai 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document1.47 Mb / în română

Teza

CZU 378:004(043.2)

Adobe PDF document 3.38 Mb / în română
204 pagini


Cuvinte Cheie

management, management educațional, formare continuă, managementul formării continue a cadrelor didactice, sistem informațional managerial, tablou de bord, sistem informațional în managementul formării continue a cadrelor didactice, competențe de formare profesională, competență

Adnotare

Structura tezei. Teza este constituită din introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 218 surse, 13 anexe, 166 de pagini text de bază, 45 de figuri, 24 de tabele.

Publicații la tema tezei - 16 publicații ştiinţifice: 3 articole în reviste de profil, 8 comunicări la conferinţe naţionale şi internaţionale. Domeniul de cercetare: pedagogie universitară

Scopul cercetării constă în fundamentarea teoretică și metodologică a procesului de formare continuă a managerilor școlari pentru elaborarea și utilizarea sistemului informațional managerial, ceea ce va contribui la eficientizarea managementului formării continue a cadrelor didactice.

Obiectivele cercetării: dezvăluirea esenței și a evoluției conceptului de „sistem informațional managerial” și a dimensiunilor sistemului informațional în managementul formării continue a cadrelor didactice; analiza situaţiei actuale privind formarea continuă a managerilor școlari pentru construirea sistemului informațional managerial; identificarea modalităților de stabilire a necesităţilor de formare continuă ale cadrelor didactice; stabilirea instrumentelor și a condițiilor pedagogice de exploatare a modelului managerial-pedagogic pentru eficientizarea managementului formării continue a cadrelor didactice; conceptualizarea modelului managerial-pedagogic al sistemului informațional în managementul formării continue a cadrelor didactice; elaborarea, implementarea și validarea prin experiment a Cadrului conceptual-metodologic de formare continuă a managerilor școlari pentru construirea sistemului informațional în managementul formării continue a cadrelor didactice.

Noutatea și originalitatea științifică a cercetării constă în elucidarea semnificațiilor conceptului „de management al formării continue a cadrelor didactice” și a dimensiunilor sistemului informațional în managementul formării continue a cadrelor didactice; elaborarea modelului managerial-pedagogic de sistem informațional; stabilirea cadrului conceptual-metodologic de formare a managerilor din învățământul general pentru a elabora, utiliza și dezvolta sistemul informaţional managerial, axat pe eficientizarea managementului formării continue a cadrelor didactice.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în fundamentarea teoretică şi metodologică a procesului de formare continuă a managerilor școlari pentru crearea și utilizarea sistemului informațional managerial, fapt ce a condus la stabilirea conţinutului şi a structurii sistemului informațional managerial și a condițiilor pedagogice de utilizare a acestui sistem, orientat spre procesul de formare a competențelor profesionale ale cadrelor didactice. Construirea, implementarea şi validarea experimentală a Cadrului conceptual-metodologic de formare continuă a managerilor din învățământul general a contribuit la eficientizarea procesului managerial de monitorizare a traseului de formare continuă a cadrelor didactice.

Semnificația teoretică a cercetării constă în examinarea și descrierea evoluției conceptului de „sistem informațional managerial”; evidențierea structurii, conținuturilor, dimensiunilor și a condițiilor de utilizare a sistemului informațional managerial pentru eficientizarea managementului formării continue a cadrelor didactice; identificarea nivelurilor competenței digitale a managerilor școlari și stabilirea criteriilor de formare a acesteia; fundamentarea și descrierea Cadrului conceptual-metodologic de formare continuă a managerilor școlari pentru construirea sistemului informațional în eficientizarea managementului formării continue a cadrelor didactice din instituțiile de învățământ general.

Valoarea aplicativă a cercetării rezidă în elaborarea modelului managerial-pedagogic de sistem informațional în managementul formării continue a cadrelor didactice; determinarea instrumentelor de organizare și a condițiilor de utilizare a SIMFCCD; stabilirea nivelurilor de formare a competenței digitale managerilor școlari; validarea experimentală a Cadrului conceptual-metodologic de formare continuă a managerilor școlari pentru crearea și utilizarea sistemului informaţional în managementul formării continue a cadrelor didactice din sistemul de învățământ general, ceea ce constituie o condiție de bază în realizarea unui proces educațional de calitate.

Cuprins


1. ABORDĂRI CONCEPTUALE ALE MANAGEMENTULUI FORMĂRII CONTINUE A CADRELOR DIDACTICE ȘI OPORTUNITATEA SISTEMULUI INFORMAȚIONAL ÎN MANAGEMENTUL FORMĂRII CONTINUE A CADRELOR DIDACTICE
 • 1.1. Managementul formării continue a cadrelor didactice într-o nouă perspectivă social-pedagogică
 • 1.2. Sistemul informațional managerial: concept, evoluții și semnificații
 • 1.3. Dimensiuni ale sistemului informațional pentru eficientizarea managementului formării continue a cadrelor didactice
 • 1.4. Metodologia identificării nevoilor de formare continuă a cadrelor didactice și condiții pedagogico-manageriale de realizare a acestora
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2.METODOLOGIA DEZVOLTĂRII SISTEMULUI INFORMAȚIONAL ÎN MANAGEMENTUL FORMĂRII CONTINUE A CADRELOR DIDACTICE
 • 2.1. Modelul sistemului informaţional în managementul formării continue a cadrelor didactice
 • 2.2. Tabloul de bord – instrument al organizării manageriale și al sistemului informațional în managementul formării continue a cadrelor didactice
 • 2.3. Condiții pedagogice de exploatare a sistemului informațional în eficientizarea managementului formării continue a cadrelor didactice
 • 2.4. Cadrul conceptual-metodologic de formare continuă a managerilor școlari pentru construirea sistemului informațional în managementul formării continue a cadrelor didactice

3. VALORIFICAREA EXPERIMENTALĂ A METODOLOGIEI DE FORMARE CONTINUĂ A MANAGERILOR ȘCOLARI PENTRU CONSTRUIREA SISTEMULUI INFORMAȚIONAL ÎN MANAGEMENTUL FORMĂRII CONTINUE A CADRELOR DIDACTICE
 • 3.1. Diagnosticarea situaţiei reale privind formarea managerilor școlari pentru construirea sistemului informațional în managementul formării continue a cadrelor didactice
 • 3.2. Implementarea cadrului conceptual-metodologic de formare a managerilor școlari pentru construirea sistemului informațional în managementul formării continue a cadrelor didactice
 • 3.3. Validarea experimentală a cadrului conceptual-metodologic de formare a managerilor școlari în construirea sistemului informațional în managementul formării continue a cadrelor didactice
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI