Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Managementul performanței în contextul pedagogic de formare universitară a cadrelor


Autor: Dragu Nor
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Vasile Cojocaru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 decembrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 16 februarie 2017

Autoreferat

Adobe PDF document0.97 Mb / în română

Teza

CZU 37.0 (043.3)

Adobe PDF document 3.97 Mb / în română
209 pagini


Cuvinte Cheie

comportament, competenţă didactică, performanță individuală, performanță organizațională, managementul performanței, proces, standarde, model, excelență, calitate.

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii generale și propuneri, bibliografie din 223 titluri, 145 pagini de text științific de bază, 53 figuri, 55 tabele, 15 anexe.

Publicaţii la tema tezei: 11 lucrări științifice.

Domeniul de studiu se referă la pedagogia generală, cu referință la managementul performanței în contextul pedagogic de formare universitară a cadrelor, din perspectiva calității.

Scopul cercetării constă în conceptualizarea managementului performanţei din perspectiva pedagogică de formare universitară a cadrelor şi a Modelului de excelență al interacţiunii sinergice a factorilor interni ai instituţiei, integrat în Strategia managementului performanţei.

Obiectivele cercetării: dezvoltarea conceptului de performanță și a managementului performanței; determinareaStrategiei acţionale a managementului performanţei şi a conceptului privind motivaţia performanţei; elaborarea profilului modal al cadrului didactic, identificarea factorilor de creștere a performanței activității didactice; conceptualizarea Modelului de excelență al interacţiunii sinergice a factorilor interni ai instituţiei de formare universitară a cadrelor; exemplificarea procesului de dezvoltare a competențelor psiho-sociale la studenți.

Noutatea și originalitatea științifică a investigaţiei este obiectivată de conceptualizarea performanței și a managementului performanței în contextul pedagogic de formare universitară a cadrelor, fundamentarea Strategiei acţionale a managementului performanţei, conceptualizarea Modelului de excelență al interacţiunii sinergice a factorilor interni ai instituţiei din perspectiva pedagogică de formare universitară a cadrelor, identificarea factorilor și condițiilor care influențează asupra randamentului și eficienței procesului de formare universitară.

Problema științifică importantă soluționată în cercetare rezidă în fundamentarea științifică a Strategiei acţionale a managementului performanţei şi a Modelului de excelență al interacţiunii sinergice a factorilor interni ai instituţiei din perspectiva pedagogică de formare universitară a cadrelor,condițonat de un management performant la nivel individual și organizațional.

Semnificația teoreticăa cercetării constă în: fundamentarea conceptului de performanţă şi a managementului performanţei; identificarea demersului proiectării pedagogice integrate în complexul procesului managerial de formare universitară; elaborarea profilului modal al cadrului didactic şi specificarea dimensiunii conduitei didactice; identificarea şi definirea rezultatelor învățării şi a competențelor carierei didactice adaptate unui meta-cadru european al calificărilor; promovarea coaching-ului strategic ca un concept modern care determină stabilirea cu precizie a obiectivelor, analiza situațiilor concrete, a sistemului de forțe, reflexia asupra strategiei de urmat.

Valoarea aplicativă a investigaţiei constă în: determinarea Strategiei acţionale a managementului performanţei, a tipurilor de comportament şi a conduitei didactice, consemnarea metodologiei analizei nevoilor de formare şi resurse, abilitarea personalului specializat în aplicarea unor instrumente care să asigure măsurări cît mai obiective a perfomanței actului educațional; crearea unor modele referențiale de funcții şi activități pentru profesia didactică care să ghideze procesul de pregătire pentru carieră; organizarea unor faze de coaching vizînd formarea unor deprinderi, atitudini psiho-sociale necesare în exercitarea profesiei didactice.

Implementarea rezultatelor științifice s-a realizat la Universitatea „Ovidius”, Constanța, România și UPS „I. Creangă”, precum și prin intermediul conferințelor și seminarelor, publicațiilor științifice.

Cuprins


1. FUNDAMENTE TEORETICE ÎN CONTEXTUL PEDAGOGIC AL MANAGEMENTULUI PERFORMANȚEI
 • 1.1. Abordări conceptuale ale performanței ca manifestare a competenţei
 • 1.2. Evoluția și semnificațiile managementului performanței
 • 1.3. Managementul bazat pe competențe și managementul performanței
 • 1.4. Strategia acţională a managementului performanţei
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. REPERE CONCEPTUAL - METODOLOGICE ALE BAZEI PERFORMĂRII
 • 2.1. Relația dinamică conștient-inconștient ca mecanism de dezvoltare a personalității
 • 2.2. Motivația ca factor dinamizator al performanței
 • 2.3. Factori de creștere ai performanței în domeniul activității didactice din învățământul universitar
 • 2.4. Elaborarea profilului modal al cadrului didactic-demers necesar în managementul performanţei
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. INTEGRALITATEA IMPLICAȚIILOR PEDAGOGICO-MANAGERIALE ÎN PROCESUL DE FORMARE UNIVERSITARĂ A CADRELOR
 • 3.1.Formarea universitară din perspectiva integratoare a calităţii
 • 3.2. Dimensiuni ale conduitei didactice
 • 3.3 Modelul de excelenţă al interacţiunii sinergice a factorilor interni ai instituţiei universitare, integrat în sistemul metodologic al managementului performanţei
 • 3.4. Managementul dezvoltării competențelor psiho-sociale la viitoarele cadre didactice
 • 3.5. Criterii de validare a Modelului de excelență - instrument al managementului performanței
 • 3.5.1. Criteriul rezultatelor
 • 3.5.2. Percepția subiectivă a integrării profesionale
 • 3.5.3. Rezolvarea de probleme
 • 3.5.4. Dinamica tensiunii evaluative
 • 3.5.5. Satisfacţia academică din perspectiva managementului performanţei
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE