Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Paradigma comunicării asertive în formarea profesională a studenţilor pedagogi


Autor: Bîrsan Elena
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2017
Consultant ştiinţific: Maia Borozan
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 aprilie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 mai 2017

Autoreferat

Adobe PDF document0.75 Mb / în română

Teza

CZU 378.013 (043.3)

Adobe PDF document 2.77 Mb / în română
177 pagini


Cuvinte Cheie

comunicare, comunicare asertivă (C.A.), paradigme ale pedagogiei, paradigma comunicării asertive (P.C.A.), competență, asertivitate, asertivitate pedagogică (A.P.), formare profesională a studenților pedagogi (F.P.S.P.)

Adnotare

Structura tezei include: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 300 de surse, adnotare (română, engleză, rusă), concepte-cheie (în română, engleză, rusă), lista abrevierilor, 128 pagini text de bază, 27 de tabele, 23 figuri, 8 anexe.

Publicaţii la tema tezei: 10 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu reprezintă Pedagogia universitară, Pedagogia culturii emoţionale.

Scopul cercetării: formarea asertivității pedagogice prin integrarea paradigmei comunicării asertive în pregătirea profesională iniţială a studenților. Obiectivele investigaţiei vizează: determinarea fundamentelor teoretice ale paradigmei comunicării asertive; abordarea paradigmatică a formării profesionale a cadrelor didactice pentru comunicarea asertivă; elaborarea şi întemeierea ştiinţifică a conceptului integrativ „Paradigma comunicării asertive a cadrelor didactice” (PCA) şi a termenului asertivitate pedagogică; stabilirea specificului şi a nivelurilor de formare la studenţi a asertivităţii pedagogice; identificarea şi elucidarea semnificaţiei teoretice a mecanismelor comunicării asertive a cadrelor didactice; descrierea valorilor obţinute experimental din aplicarea Tehnologiei de integrare a paradigmei comunicării asertive în formarea profesională iniţială a studenţilor pedagogi.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a cercetării sunt justificate de: examinarea şi sistematizarea fundamentelor epistemologice ale paradigmei comunicării asertive; determinarea impactului celor mai reprezentative paradigme ale pedagogiei asupra stabilirii esenţei paradigmei comunicării asertive; elaborarea şi întemeierea ştiinţifică a conceptului integrativ Paradigma comunicării asertive a cadrelor didactice; definirea științifică a termenului de asertivitate pedagogică; formularea şi valorificarea experimentală a criteriilor de evaluare, a indicatorilor şi a valorilor asertivităţii pedagogice, ce permite comunicarea asertivă, contribuind la afirmarea culturii profesionale a cadrelor didactice.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în cercetare constă în: fundamentarea teoretică şi praxiologică a PCA (în baza principiilor CA, a criteriilor de evaluare, a indicatorilor, a valorilor AP, a mecanismelor CA) şi a Tehnologiei de integrare a PCA în formarea profesională iniţială a studenților, fapt care a generat renovarea curriculumului de formare a cadrelor didactice cu scopul dezvoltării asertivităţii pedagogice, în perspectiva consolidării autorității sociale a profesiei didactice.

Semnificaţia teoretică a cercetării este confirmată prin: stabilirea fundamentelor teoretice ale paradigmei comunicării asertive; elaborarea şi argumentarea funcţionalităţii mecanismelor comunicării asertive a cadrelor didactice; elucidarea specificului şi stabilirea nivelurilor de formare la studenţi a asertivităţii pedagogice; sistematizarea ideilor ştiinţifice privind paradigma comunicării asertive; crearea noilor cunoştinţe despre asertivitatea pedagogică în domeniul Pedagogiei universitare şi a Pedagogiei culturii emoţionale.

Valoarea aplicativă a cercetării: contribuirea teoretico-praxiologică la integrarea paradigmei comunicării asertive în curriculumul pedagogic universitar; stabilirea specificului şi a nivelurilor de formare la studenţi a asertivităţii pedagogice; elaborarea şi validarea experimentală a Tehnologiei de integrare a PCA în formarea profesională iniţială a studenţilor pedagogi.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice a fost realizată prin mediatizarea elaborărilor teoretice şi experimentarea Tehnologiei de integrare a paradigmei comunicării asertive în formarea profesională iniţială a studenţilor pedagogi în UPSC. „I. Creangă” şi a USARB în anii 2012 – 2016.

Cuprins


1. FUNDAMENTE TEORETICE ALE PARADIGMEI COMUNICĂRII ASERTIVE
 • 1.1. Excurs în istoricitatea conceptelor asertivitate şi comunicare asertivă
 • 1.2. Evoluţia conceptului de paradigmă
 • 1.3. Abordarea paradigmatică a formării profesionale a cadrelor didactice pentru comunicarea asertivă
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. AXA CONCEPTUALĂ A PARADIGMEI COMUNICĂRII ASERTIVE A CADRELOR DIDACTICE
 • 2.1. Specificul şi nivelurile de formare la studenţi a asertivităţii pedagogice
 • 2.2. Conceptul integrativ „Paradigma comunicării asertive a cadrelor didactice”
 • 2.2.1. Principiile comunicării asertive
 • 2.2.2. Valorile asertivităţii pedagogice
 • 2.2.3. Mecanismele comunicării asertive
 • 2.2.4. Criteriile de evaluare şi indicatorii asertivităţii pedagogice
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. AXA TEHNOLOGICĂ A INTEGRĂRII PARADIGMEI COMUNICĂRII ASERTIVE ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ A STUDENȚILOR PEDAGOGI
 • 3.1. Tehnologia de integrare a paradigmei comunicării asertive în formarea profesională a studenților pedagogi
 • 3.2. Valori experimentale privind dinamica calitativă a pregătirii profesionale a studenţilor pedagogi pentru comunicarea asertivă
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3.

CONCLUZII GENERALE