Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Nunta moldovenească - model de formare a cuplului familial


Autor: Tureac Tatiana
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Nicolae Silistraru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
Instituţia: Universitatea de Stat din Tiraspol

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 noiembrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 ianuarie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document1.10 Mb / în română

Teza

CZU 392.51:37.018(043.2)

Adobe PDF document 3.02 Mb / în română
210 pagini


Cuvinte Cheie

folclor, etnopedagogie, educaţie populară, valoare naţională, tradiţii şi obiceiuri, orație, nuntă, cununie, masa mare, protagoniști, cuplu familial, matrice, curriculum.

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 187 de titluri, adnotare(română, rusă, engleză), cuvinte-cheie, 148 pagini de text de bază, 28 tabele și 4 figuri, 8 anexe.

Publicații la tema tezei: 7 lucrări științifice.

Domeniu de studiu: Teoria generală a educației.

Scopul cercetării: constă în fundamentarea teoretică și descrierea funcționalității modelelor și micromodelelor de formare a cuplului familial.

Obiectivele investigației vizează: studierea în plan teoretico-istoric a problemei cercetării și fundamentarea premiselor teoretice și metodologice; descrierea specificului obiceiurilor şi practicilor de nuntă, modelele și micromodelele complexității nunții, valori perene ale educației tineretului pentru formarea familiei; stabilirea modificărilor survenite în cadrul unor obiceiuri de nuntă pe parcursul timpurilor; valorificarea dimensiunilor etnopedagogice și etnoculturale ale nunții moldovenești și elaborarea matricei valorilor nupțiale de pregătire a tineretului pentru căsătorie; implementarea potențialului etnocultural prin curriculumul pentru diriginți în pregătirea pentru viața de familie a tineretului.

Noutatea și originalitatea științifică a cercetării constă în: caracteristica pedagogică a categoriei nunta, abordată prin prisma esenței, scopului, mecanismelor formelor și mijloacelor eficiente de formare a tinerilor familiști în domeniul conceptual; a fost elaborată matricea valorilor nupţiale, întemeiată pe principiul succesiunii cultural-spirituale, explicarea componentei etnoculturală a teleologiei și conținuturilor educaționale; a fost dedusă actualitatea, care cuprinde într-un tot integru principiile, scopul, obiectivele, conținutul, formele și metodele activității pedagogice de formare a noilor familii în domeniul elucidării valorilor; în domeniul metodologic a fost elaborată matricea valorilor nunții și a curriculumului pentru diriginți.

Problema științifică soluționată în cercetare constituie formarea orientărilor și tendințelor tinerilor spre formarea cuplului din perspectiva matricei valorilor nupțiale și curriculumului pentru diriginți, axate pe premisele istorico- sociale a conceptului de nuntă moldovenească, interpretată prin tradițiile ce conțin obiceiuri, datini și ritualuri ca valori inepuizabile de educație a tineretului, și ca modele și micromodele pentru formarea noului cuplu familial.

Semnificația teoretică a cercetării se conturează la: precizarea premiselor istorico-sociale a conceptului de nuntă moldovenească interpretată prin obiceiuri, datini și ritualuri; valorificarea particularităților de organizare, desfășurare și influență a celor trei etape ale nunții; identificarea valorilor inepuizabile ale tezaurului de educație a tineretului pentru viața de familie.

Valoarea aplicativă a cercetării rezultă din: identificarea modelelor și micromodelelor de educaţie morală drept cod moral popular în activitatea cadrelor didactice pentru educaţia familială, morală, religioasă etc., ca faţete ale educaţiei pentru formarea familiei; implementarea modelelor de educaţie populară prin educaţia morală în diverse activităţi didactice şi extradidactice. Matricea valorilor nupțiale, Curriculumul pentru diriginți axat pe valorile nupțiale, pot fi aplicate în formarea tinerilor din instituțiile de învățământ, în scopul pregătirii pentru viața de familie.

Implementarea rezultatelor științifice a fost realizată prin mediatizarea elaborărilor teoretice prin publicații/comunicări științifice și valorificarea curriculumului pentru diriginți „Curriculumul valorilor nupțiale ale nunții moldovenești ca model de formare a cuplului familial pentru elevii claselor XI-XII”. Curriculumul pentru diriginți este un suport ce asigură formarea tineretului din perspectiva valorilor nupțiale, cât și pregătirea pentru viața de cuplu.

Cuprins


VALOAREA ŞI SEMNIFICAŢIA EDUCATIVĂ A FOLCLORULUI DIN PERSPECTIVA TRADIŢIILOR ŞI OBICEIURILOR DE NUNTĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 1.1. Conceptul de valoare și educație axiologică
 • 1.2. Semnificația folclorului și tradițiilor de cunoaștere a tinerilor
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. VALORIFICAREA VALENŢELOR EDUCATIVE ALE NUNŢII MOLDOVENEŞTI
 • 2.1. Obiceiurile peţitului şi logodnei
 • 2.2. Cununia ca model de educaţie religioasă
 • 2.3. Nunta. Simboluri şi pahare rituale
 • 2.4. Masa Mare ca model de formare a noii familii
 • 2.5. Locul și rolul protagoniştilor în cadrul ceremonialului nupţial
 • 2.6.Concluzii la capitolul 2

3. ACTUALITATEA VALORILOR EDUCATIVE ALE NUNȚII MOLDOVENEȘTI CA MODEL DE FORMARE A CUPLULUI
 • 3.1. Studiu privind înțelegerea și interpretarea valorilor nupțiale
 • 3.2. Matricea valorilor nupțiale ca model de formare a cuplului familial
 • 3.3. Curriculumul - realitate educaţională co mplexă bazat pe tradiţ ii nupţ iale
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI ECOMANDĂRI