Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Tehnologia formarii competentilor profesionale a profesorilor universitari debutanţi


Autor: Zgurean Olesea
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Dumitru Patraşcu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 decembrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 ianuarie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.79 Mb / în română
Adobe PDF document0.85 Mb / în rusă

Teza

CZU 378.091(043.3)

Adobe PDF document 3.27 Mb / în rusă
204 pagini


Cuvinte Cheie

profesor debutant, formare pedagogică, activitate pedagogică, tehnologie educațională, competență, competența profesională, abordare orientată spre personalitate, model, modul

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 240 titluri, adnotare (română, rusă, engleză), list abrevierilor, 136 pagini de text, 17 figuri, 19 tabele, 11 anexe.

Publicații la tema tezei: 9 lucrări științifice

Domeniu de studiu - pedagogia universitară.

Scopul cercetării constă în proiectarea și testarea/aprobarea tehnologiei educaționale, orientate spre formarea pedagogică a cadrelor didactice universitare debutante, prin intermediul formării competențelor profesionale la locul de muncă. Obiectivele cercetării: analiza complexă, în literatura de specialitate națională și internațională, a conceptelor: formare pedagogică, activitate pedagogică, tehnologie educațională, competențe pedagogice și competența cadrelor didactice universitare debutante; proiectarea modelului tehnologiei educaționale de formare pedagogică a cadrelor didactice universitare debutante în contextul real al instituției de învățământ (la locul de muncă); identificarea componentelor conceptuale, conținutale și procesuale ale tehnologiei educaționale; fundamentarea condițiilor de implementare a tehnologiei educaționale care asigură formarea pedagogică și dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice universitare debutante; conceptualizarea modelului de competențe profesionale necesare pentru formarea pedagogică; elaborarea componentelor conținutale ale fiecărei părți a tehnologiei educaționale; realizarea experimentului pedagogic în vederea aprecierii eficienței tehnologiei de formare pedagogică elaborate.

Noutatea și originalitatea științifică este obiectivată de: fundamentarea noilor abordări în formarea pedagogică a profesorilor universitari debutanţi; determinarea competențelor profesionale necesare cadrelor didactice universitare debutante; diferențierea nivelurilor de asimilare a competențelor profesionale în baza descriptorilor; elaborarea planului de studiu al tehnologiei „Strat-up pedagogic” și al seminarului „Inițiere profesională”; elaborarea design-ului educațional care vizează formarea competențelor profesionale; crearea unei hărți tehnologice de instruire și a unui sistem de diagnosticare.

Problemă științifică importantă soluționată constă în elaborarea tehnologiei formării competențelor pedagogice a cadrelor didactice universitare debutante la locul de muncă. Semnificația teoretică a cercetării este argumentată prin: analiza conceptelor fundamentale din teoria formării pedagogice; definirea specificului, sarcinilor și funcțiilor activității pedagogice a cadrelor didactice debutante; analiza abordărilor conceptului de „tehnologie pedagogică” urmată de definirea acesteia din perspectiva cercetării noastre; studierea conceptelor de „competențe profesionale” și „competență”; elaborarea modelului de tehnologie educațională, inclusiv tehnologia „Start-up pedagogic” și seminarul „Inițiere profesională”; fundamentarea oportunității de a crea un model al tehnologiei de formare pedagogică pentru formarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice universitare debutante la locul de muncă, în vederea unui debut de succes.

Valoarea aplicată a cercetării constă în: constă în: elaborarea și validarea tehnologiei„Start-up pedagogic” și a seminarului „Inițiere profesională” pentru cadrele didactice universitare debutante; elaborarea design-ului educațional și a modulelor pentru formarea competențelor profesionale a cadrelor didactice universitare debutante; modelului pentru evaluarea nivelului de asimilare a competențelor profesionale, luându-se în considerare tehnologiile existente în domeniul testării.

Implementarea rezultatelor științifice s-a realizat prin realizarea tehnologiei formării profesionale a cadrelor didactice universitare debutante în cadrul Academiei de Economie și Drept din Tiraspol, între anii 2011 – 2017, inclusiv prin intermediul conferințelor științifice naționale și internaționale, a publicațiilor științifice.

Cuprins


1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СТАНОВЛЕНИЯ НАЧИНАЮЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
 • 1.1. Общая характеристика педагогического становления начинающих преподавателей высших учебных заведений
 • 1.2. Педагогическая деятельность начинающих преподавателей высших учебных заведений
 • 1.3. Понятие и характеристика педагогической технологии
 • 1.4. Выводы по 1 главе

2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СТАНОВЛЕНИИ НАЧИНАЮЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
 • 2.1.Профессиональные компетенции как результата педагогического становления
 • 2.2. Проектирование педагогической технологии
 • 2.3. Модель технологии формирования профессиональных компетенций для педагогического становления начинающих преподавателей вуза
 • 2.4. Выводы по 2 главе

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СТАНОВЛЕНИЯ НАЧИНАЮЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
 • 3.1. Педагогический эксперимент по апробации технологии «Педагогический стартап»
 • 3.2. Анализ и обработка результатов исследования. Экспериментальная оценка педагогической эффективности технологии «Педагогический стартап»
 • 3.3.Выводы по 3 главе

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ