Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 / martie /

Managementul timpului în eficientizarea activității instituției de învățământ


Autor: Melnic Natalia
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Vasile Cojocaru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 martie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 iulie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document1.07 Mb / în română

Teza

CZU 37.01(043.3)

Adobe PDF document 3.20 Mb / în română
190 pagini


Cuvinte Cheie

timp, managementul timpului, instituție, eficiență, self-management, eficientizare, competență, plan de învățământ, credite de studii, model, cultură organizațională, formare elearning

Adnotare

Volumul structura tezei: Teza este constituită din introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie (227 de surse). Lucrarea conţine 142 pagini de text de bază, 48 figuri, 19 tabele. Rezultatele principale sunt publicate în 20 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu al tezei îl constituie ştiinţele pedagogice. Scopul cercetării constă în conceptualizarea timpului ca resursă-cheie în educație, reper decisiv pentru realizarea unui învăţământ de calitate și fundamentarea științifică a Modelului managerial de gestionare eficientă a timpului.

Obiectivele de cercetare: abordarea timpului ca resursă a educației, din perspectiva filosofică, socială, pedagogică; valorizarea timpului în curriculumul școlar/universitar, proiectarea competențelor în timp; stabilirea cadrului de referință a managementului timpului în instituția de învățământ; determinarea taxonomiei acțiunilor eficiente a funcțiilor manageriale pe dimensiunea temporală; fundamentarea științifică a Modelului managerial de gestionare eficientă a timpului;elaborarea și validarea Modelului conceptual-metodologic de formare a competențelor în managementul timpului la managerii școlari, Programului respectiv.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în conceperea timpului ca resursă – nevoie a educației, elucidarea dimensiunii timpului ca reper decisiv în actualitate pentru realizarea unui învăţământ de calitate prin perfectarea proiectării educației/planurilor de învățământ și acțiunilor managementului, fundamentarea cadrului referențial-științific al managementului timpului și a Modelului managerial de gestionare eficientă a timpului în instituția de învățământ, validat prin formarea competențelor în managementul timpului la managerii din educație.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată rezidă în elaborarea Modelului managerial de gestionare eficientă a timpului în instituția de învățământ care integrează bazele teoretice şi particularităţile metodologice ale managementului timpului, ceea ce a condus la optimizarea planificării – organizării - contrololului activității/timpului, determinarea taxonomiei acțiunilor eficiente a funcțiilor manageriale pe dimensiunea temporală și aplicarea criteriilor de eficiență a managementului instituției educaționale.

Semnificaţia teoretică a cercetării este susținută de elucidarea timpului din perspectiva filosofică, socială și psihopedagogică ca resursă-nevoie în educație, resursă managerială, determinarea metodologiei de optimizare a activității manageriale întru asigurarea rațională și eficentă a timpului instituționalizat, fundamentarea științifică a Modelului managerial de gestionare eficientă a timpului în instituția de învățământ.

Valoarea aplicativă a lucrării rezultă din valorizarea timpului în curriculumul școlar/universitar, exemplificarea proiectării formării competențelor în timp, elaborarea și validarea Modelului conceptual-metodologic de dezvoltare a competențelor în managementul timpului la managerii educaționali și a Programului respectiv, utilizând metoda e-learning.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice a fost realizată în cadrul cursurilor de formare continuă a cadrelor didactice și manageriale, studiilor de master în managementul educațional la UPS „Ion Creangă”, precum și prin intermediul conferințelor și seminarelor, experimentului de vali-dare a Programului de formare a competențelor în managementul timpului, publiațiilor științifice.

Cuprins


1. TIMPUL CA RESURSĂ A EDUCAȚIEI ŞI CONDIŢII DE EFICIENŢĂ ÎN PERSPECTIVA MANAGEMENTULUI INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
 • 1.1. Conceptul și fațetele timpului din perspectiva filosofică, socială, pedagogică
 • 1.2. Formele de existenţă şi caracteristicile timpului
 • 1.3. Timpul ca resursă a educaţiei şi condiţii de eficienţă
 • 1.4. Managementul instituţiei de învăţământ în context temporal şi de schimbare .........
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. MANAGEMENTUL TIMPULUI ÎN DEZVOLTAREA PERSONALĂ ȘI ORGANIZAȚIONALĂ
 • 2.1. Managementul timpului în perspectiva eficienţei instituţiei de învăţământ
 • 2.2. Managementul timpului în implementarea curriculumului educaţional
 • 2.3. Proiectarea formării competenţelor în timp
 • 2.4. Managementul timpului universitar prin sistemul creditelor de studii
 • 2.5. Self-managementul, condiție indispensabilă a eficientizării timpului
 • 2.6. Concluzii la capitolul 2

3. EFECTELE VALORIFICĂRII MANAGEMENTULUI TIMPULUI ÎN MEDIUL PEDAGOGIC
 • 3.1. Utilizarea timpului de către cadrele didactice/manageriale, elevi/studenți (studiu de caz)
 • 3.2. Cultura organizațională în contextul abordării timpului
 • 3.3. Modelul managerial de gestionare eficientă a timpului în instituția de învățământ
 • 3.4. Referențialele și validarea criterială a Programului de formare a competențelor în managementul timpului la managerii școlari prin metoda e-learning
 • 3.5. Criterii de eficienţă a managementului instituţiei de învățământ în context temporal
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI