Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 / iunie /

Constante pedagogice ale evoluției și valorificării paradigmei inteligenţei emoţionale (abordare comparativă)


Autor: Androne Simona Ionela
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Maia Borozan
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 iunie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 17 septembrie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.88 Mb / în română

Teza

CZU 37.013(043.3)

Adobe PDF document 3.02 Mb / în română
222 pagini


Cuvinte Cheie

inteligența emoțională, cultură emoțională, paradigma inteligenței emoționale (PIE), modelul educației bazate pe inteligența emoțională, Pedagogia culturii emoţionale (PCE)

Adnotare

Simona Ionela Androne Constante pedagogice ale evoluției și valorificării paradigmei inteligenţei emoţionale (abordare comparativă), Teză de doctor în ştiinţe pedagogice, Chişinău, 2019 Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 267 de surse, adnotare (română, engleză, rusă), concepte-cheie (în română, engleză, rusă), lista abrevierilor, 150 pagini text de bază, 27 de tabele, 23 figuri, 12 anexe. Publicaţii la tema tezei: 13 lucrări ştiinţifice. Domeniul de studiu: Teoria generală a educației, Pedagogia culturii emoţionale.

Scopul cercetării: stabilirea cercetărilor semnificative din pedagogia Italiei care au determinat evoluția paradigmei inteligenței emoționale, stimulând afirmarea praxiologică a PCE în România și R. Moldova. Obiectivele investigaţiei: determinarea contextului istoric al evoluției PIE prin examinarea cronologică a relevantelor contribuții teoretice la afirmarea valorilor specifice modelului educației bazate pe inteligența emoțională și elucidarea orientărilor prioritare în definirea termenilor paradigmă și inteligență emoțională; evidențierea cercetărilor semnificative pentru afirmarea paradigmei inteligenței emoţionale în pedagogia Italiei din perioada 1950 până în prezent; elucidarea tendințelor aplicării paradigmei inteligenței emoționale prin analiza raportului acesteia cu alte paradigme afirmate în pedagogia contemporană: paradigma pedagogiei psihologice, paradigma managementului clasei de elevi, paradigma curriculumului etc.; stabilirea în optică reflexivă a specificului afirmării paradigmei inteligenței emoționale din Italia prin valorile create în România și R. Moldova; elaborarea şi validarea experimentală a Modelului valorificării în România a paradigmei inteligenței emoţionale din pedagogia Italiei ca reper metodologic la nivelul praxisului educaţional contemporan.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a cercetării constă în: descrierea evoluției istorice a PIE în pedagogia Italiei prin sistematizarea cronologică a relevantelor contribuții teoretice la afirmarea valorilor specifice modelului educației bazate pe inteligența emoțională; elaborarea, întemeierea ştiinţifică şi implementarea Modelului valorificării paradigmei inteligenței emoţionale din pedagogia Italiei în România; având ca reper tendințele aplicării PIE la nivelul reformei sistemului de învățământ (idealul educației umaniste și scopurile generale ale educației democratice), au fost relevate constantele pedagogice ale aplicării PIE la nivelul procesului de învățământ, contribuind la afirmarea PCE ca știință a educației cu obiectul de studiu specific - educația emoționalității umane.

Rezultate ştiinţifice obținute ce au contribuit la soluţionarea unei probleme importante în cercetare: evidențierea cercetărilor semnificative și a personalităților reprezentative apărute în procesul de afirmare a PIE în pedagogia Italiei din perioada 1950 până în prezent, fapt care a creat premise elaborării / aplicării experimentale a Modelului valorificării PIE din pedagogia Italiei în România: la nivelul procesului de învățământ, prin proiectarea/formarea competențelor socioafective, necesare în modelul educației bazate pe inteligența emoțională prin noi tehnologii, ce stimulează cultivarea spiritului umanist, a stilului managerial și eficientizarea climatului socioafectiv, reconstrucția mesajului pedagogic și promovarea parteneriatelor educaționale, posibil de realizat în baza reformei sistemului de învățământ, prin definirea idealului educației umaniste și a scopurilor educației democratice cu deschideri largi pentru consolidarea identității științifice a pedagogiei culturii emoționale, relevantă în vederea educației pentru dezvoltare emoțională a elevilor. Semnificaţia teoretică a cercetării este confirmată prin: elucidarea raportului PIE cu alte paradigme afirmate în pedagogia contemporană: paradigma pedagogiei psihologice, paradigma managementului clasei de elevi, paradigma curriculumului etc.; descrierea în optică reflexivă a valorilor afirmării PIE din pedagogia Italiei; argumentarea ştiinţifică și experimentală a importanței experiențelor de promovare a PCE în R. Moldova și România; producerea noilor cunoştinţe în domeniul Pedagogie istorică şi a PCE. Valoarea aplicativă a cercetării: contribuția teoretico-praxiologică a cercetărilor relevante din pedagogia Italiei la afirmarea PIE în R. Moldova și România și fundamentarea epistemică a PCE; stabilirea specificului promovării PIE în R. Moldova și România; implementarea experimentală a Modelului valorificării paradigmei inteligenței emoţionale din pedagogia Italiei în România; identificarea valorilor PIE din pedagogia Italiei ce constituie repere metodologice utilizabile la nivelul praxisului educaţional contemporan.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice ale cercetării a fost realizată prin mediatizarea elaborărilor teoretice în România și R. Moldova la Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă din Chișinău şi experimentarea Modelului valorificării PIE din pedagogia Italiei în România la Liceul „Dinu Lipati, Pitești în anii 2014 – 2018.

Cuprins


1. CONTEXTUL TEORETIC AL EVOLUȚIEI PARADIGMEI INTELIGENȚEI EMOȚIONALE
 • 1.1. Istoricul conceptului de paradigmă
 • 1.2. Parcurs și orientări prioritare în definirea inteligenței emoționale în plan internațional
 • 1.3. Paradigma inteligenței emoționale în cercetările pedagogice din Italia
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. CONTRIBUȚII ALE PARADIGMEI INTELIGENȚEI EMOȚIONALE DIN PEDAGOGIA ITALIEI LA DEZVOLTAREA PEDAGOGIEI CULTURII EMOȚIONALE
 • 2.1. Paradigma inteligenței emoționale în raport cu alte paradigme afirmate în pedagogia contemporană: paradigma pedagogiei psihologice, paradigma managementului clasei de elevi, paradigma curriculumului
 • 2.2. Tendințe ale valorificării paradigmei inteligenței emoţionale în România la nivelul reformei sistemului de învățământ (idealul educației umaniste și scopurile generale ale educației democratice) și la nivelul procesului de învățământ
 • 2.3. Modelul de valorificare a paradigmei inteligenței emoţionale din pedagogia Italiei
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. AFIRMAREA PRAXIOLOGICĂ A PARADIGMEI INTELIGENȚEI EMOȚIONALE DIN PEDAGOGIA ITALIEI ÎN ROMÂNIA ȘI REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1. Cercetarea experimentală a specificului promovării paradigmei inteligenței emoţionale din Italia în România și R. Moldova .
 • 3.2. Valori comparate ale aplicării în România a Modelului de valorificare a paradigmei inteligenței emoţionale din pedagogia Italiei cu deschideri pentru consolidarea pedagogiei culturii emoționale
 • 3.3. Experiența Republicii Moldova de promovare a modelului educației bazată pe inteligență emoțională
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI SUGESTII METODODLOGICE