Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2020 / iunie /

Tehnologia formării competențelor de traducere la studenții-traducători


Autor: Golubovschi Oxana
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Eugenia Babâră
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 iunie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 30 octombrie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document0.81 Mb / în română

Teza

CZU 378.091:811'25(043.3)

Adobe PDF document 8.37 Mb / în română
264 pagini


Cuvinte Cheie

competența strategică (CS), competența comunicativă (CC), competența instrumental-profesională (CIP) și competența socioculturală (CSC), Tehnologia de formare a competențelor de traducere (TFCT), valori profesionale ale competențelor de traducere (VPCT), traducerea scrisă specializată

Adnotare

Structura tezei: Introducere, 3 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 197 surse, adnotare (română, rusă, engleză), 156 pag. text de bază, 20 tabele, 20 figuri, 18 anexe. Publicații la tema tezei: 25 de lucrări științifice. Domeniul de studiu: Pedagogie universitară.

Scopul cercetării constă în elaborarea și validarea experimentală a Tehnologiei de formare a competențelor de traducere a studenților-traducători în context universitar. Obiectivele investigației: stabilirea și identificarea reperelor teoretice în lingvistică, tra ductologie și psihopedagogie privind traducerea ca strategie de formare profesională a traducătorilor; analiza evoluției și dezvoltarea semnificației termenului competență de traducere din perspectiva pregătirii profesionale a studenților-traducători; descrierea abordărilor metodologice de formare a CT; determinarea nivelurilor de formare a CT ale studențil or; elaborarea și validarea TFCT la studenți în context universitar; formularea concluziilor științifice și a unor sugestii metodologice privind dezvoltarea CT ale studenților-traducători în perioada formării profesionale inițiale.

Noutatea și originalitatea științifică este susținută prin: analiza traducerii ca proces de formare profesională; descrierea evoluției conceptului CT (limba engleză) și dezvoltarea semnificației termenului „competențe de traducere” într-o nouă accepție; identificarea CT relevante profesiei de traducător: CS, CC, CIP și CSC; elaborarea criteriilor de evaluare și a VPCT ale studenților: percepția selectivă, decodificarea, elaborarea strategiei de traducere, responsabilitatea, creativitatea, preocuparea profesională, valorizarea ideatică, colaborare, adaptare contextuală.

Rezultate științifice obținute ce au contribuit la soluționarea problemei importante în domeniu: stabilirea reperelor teoretice și praxiologice privind traducerea ca activitate de pregătire profesională și delimitarea unor competențe relevante profesiei de traducător: CS, CC, CIP și CSC; identificarea și descrierea nivelurilor de formare a CT ale studenților și prezentarea analitică a opiniilor cadrelor didactice universitare privind dificultățile în determinarea tehnologiilor didactice universitare de formare a competențelor de traducere la studenții -traducători; evidențierea valorilor profesionale (percepția selectivă, decodificarea, elaborarea strategiei de traducere, creativitatea, etica profesională, valorizarea ideatică, colaborare, adaptare contextuală), obținute experimental din implementarea TFCT la studenți în context universitar, care facilitează integrarea traducătorilor pe piața serviciilor educaționale.

Semnificația teoretică a cercetării este confirmată prin: identificarea și prezentarea descriptivă a reperelor teoretice de natură lingvistică și psihopedagogică privind traducerea ca strategie de formare profesională; elucidarea semnificațiilor termenului CT din perspectiva documentelor de politici în domeniul pregătirii profesionale a studenților -traducători; formularea concluziilor științifice privind formarea competențelor de traducere ale studenților.

Valoarea aplicativă a cercetării rezultă din: dezvoltarea didacticii universitare (limba engleză) prin: elucidarea descriptivă a celor mai reprezentative abordări metodologice ale formării competențelor de traducere identificate în literatura pedagogică; elaborarea și validarea TFCT la studenți; formularea unor concluzii științifice și sugestii metodologice privind dezvoltarea competențelor de traducere ale studenților-traducători în perioada formării profesionale inițiale.

Implementarea rezultatelor științifice ale cercetării a fost realizată prin mediatizarea elaborărilor teoretico-practice și experimentarea „Tehnologiei de formare a competențelor de traducere la studenți în context universitar” la Universitățile din Republica Moldova (UPSC, USARB) în anii 2014 – 2019.

Cuprins


1. REPERE TEORETICE LINGVISTICE ȘI PSIHOPEDAGOGICE ALE COMPETENȚELOR DE TRADUCERE
  • 1.1. Precizări conceptuale privind traducerea ca proces de transferare a conținutului de idei
  • 1.2. Evoluția termenului competența de traducere
  • 1.3. Concluzii la Capitolul 1

2. CADRUL TEHNOLOGIC AL FORMĂRII COMPETENȚELOR DE TRADUCERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR
  • 2.1. Abordări metodologice ale dezvoltării competențelor de traducere
  • 2.2. Tehnologia de formare la studenți a competențe lor de traducere în context universitar
  • 2.3. Concluzii la Capitolul 2

3. ARGUMENTE EXPERIMENTALE PRIVIND EFICIENȚA TEHNOLOGIEI DE FORMARE A COMPETENȚELOR DE TRADUCERE LA STUDENŢII-TRADUCĂTORI
  • 3.1. Opinii ale cadrelor didactice universitare privind formarea competențelor de traducere
  • 3.2. Caracteristici și niveluri de formare a competențelor de traducere ale studențilortraducători
  • 3.3. Valori profesionale ale traducătorilor obținute experimental prin implementarea Tehnologiei de formare la studenți a competențelor de traducere în context universitar
  • 3.4. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIE PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII CV-ul autoarei