Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Formarea toleranţei pedagogice a cadrelor didactice


Autor: Ţurcan (Balţat) Lilia
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Maia Borozan
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 septembrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 noiembrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.84 Mb / în română

Teza

CZU 378 (043.3)

Adobe PDF document 3.43 Mb / în română
196 pagini


Cuvinte Cheie

toleranță, pedagogia toleranței, referenţial profesional al cadrelor didactice, toleranță pedagogică a cadrelor didactice (TPCD), educaţia pentru toleranţă

Adnotare

Structura tezei include: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 246 de surse, adnotare (română, engleză, rusă), concepte-cheie în limbile română, engleză, rusă, lista abrevierilor, 143 pagini de text de bază, 50 de tabele, 19 figuri, 10 anexe.

Publicaţii la tema tezei: 13 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu reprezintă pedagogia universitară, pedagogia culturii emoţionale (PCE), pedagogia toleranței.

Scopul cercetării: formarea toleranţei pedagogice a cadrelor didactice în vederea educaţiei pentru toleranţă a elevilor. Obiectivele investigaţiei vizează: stabilirea fundamentelor epistemologice ale toleranţei pedagogice în contextul formării profesionale a cadrelor didactice; elaborarea Modelului teoretic al toleranţei pedagogice; formularea criteriilor, indicatorilor, descriptorilor şi a valorilor toleranţei pedagogice; dezvoltarea curriculumului pedagogic universitar prin integrarea disciplinelor specifice pedagogiei toleranţei; conceptualizarea educaţiei pentru toleranţă şi dezvoltarea curriculumului la dirigenţie pe dimensiunea vizată; elaborarea şi validarea experimentală a Strategiei formării toleranţei pedagogice în scopul educaţiei pentru toleranţă a elevilor.

Noutatea și originalitatea științifică a cercetării sunt întemeiate de: elaborarea Modelului teoretic al toleranţei pedagogice în contextul referenţialului profesional al cadrelor didactice; formularea criteriilor, indicatorilor, descriptorilor şi a valorilor toleranţei pedagogice; conceptualizarea pedagogică a educaţiei pentru toleranţă; elucidarea valorilor culturii toleranței în mediul educațional.

Problema științifică soluționată în cercetare constituie dezvoltarea curriculumului de formare a cadrelor didactice prin integrarea toleranţei pedagogice în referențialul profesional al cadrelor didactice în scopul creării premiselor educaţiei pentru toleranţă a elevilor; renovarea curriculumului la dirigenție pe dimensiunea educaţie pentru toleranţă; elaborarea instrumentelor de evaluare a toleranței pedagogice în plan axiologic și elaborarea metodologiei de formare a toleranței pedagogice în perspectiva sporirii culturii toleranței în mediul educațional.

Semnificația teoretică a cercetării este confirmată prin: stabilirea fundamentelor epistemologice ale toleranţei pedagogice; clarificarea semnificației termenilor specifici pedagogiei toleranței; sistematizarea conținutului ideatic privind toleranța pedagogică și crearea noilor cunoștințe în domeniul Pedagogiei universitare, a Pedagogiei culturii emoționale și a Pedagogiei toleranței.

Valoarea aplicativă a cercetării: contribuirea teoretico-praxiologică la dezvoltarea curriculumului pedagogic universitar prin integrarea disciplinelor specifice pedagogiei toleranţei; elucidarea nivelurilor de formare a toleranței pedagogice a cadrelor didactice; dezvoltarea curriculumului la dirigenţie pe dimensiunea educaţie pentru toleranţă; elaborarea şi validarea experimentală a Strategiei formării toleranţei pedagogice ca o condiție principială a educaţiei pentru toleranţă a elevilor.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice a fost realizată prin mediatizarea elaborărilor teoretice și experimentarea Strategiei de formare a toleranței pedagogice a cadrelor didactice în U.P.S „I. Creangă” din Chişinău și înLiceul teoretic nr. 94 din Chișinău în anii 2011 – 2014.

Cuprins


1. REPERE ISTORICO - CONCEPTUALE ALE TOLERANȚEI PEDAGOGICE
 • 1.1. Geneza toleranței ca problemă pedagogică
 • 1.2. Arhitectura socioprofesională a toleranței pedagogice
 • 1.3. Formarea cadrelor didactice în perspectiva educației pentru toleranță
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1.

2. CADRUL METODOLOGIC AL DEZVOLTĂRII TOLERANȚEI PEDAGOGICE
 • 2.1. Modelul teoretic al toleranței pedagogice în perspectivă axiologică
 • 2.1.1. Premise curriculare ale dezvoltării toleranței pedagogice în universitate
 • 2.2. Determinări sociale ale educației pentru toleranță în lumea contemporană
 • 2.3. Conceptul pedagogic de educație pentru toleranță
 • 2.3.1. Sugestii metodologice pentru dezvoltarea curriculumului la dirigenţie pe dimensiunea educație pentru toleranță
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2.

3. PRAXIOLOGIA FORMĂRII TOLERANȚEI PEDAGOGICE A CADRELOR DIDACTICE ÎN PERSPECTIVA EDUCAȚIEI PENTRU TOLERANȚĂ
 • 3.1. Demersul experimental al cercetării toleranței pedagogice
 • 3.2. Strategia formării toleranței pedagogice a cadrelor didactice în scopul educației pentru toleranță a elevilor
 • 3.3. Valori ale toleranței pedagogice formate experimental în mediul profesional
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3.

CONCLUZII GENERALE