Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Repere psihopedagogice ale Leadershipului educațional


Autor: Bezede Rima
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Viorica Goraş-Postică
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 octombrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.65 Mb / în română

Teza

CZU 37.091 (043.3)

Adobe PDF document 2.39 Mb / în română
213 pagini


Cuvinte Cheie

repere psihopedagogice, leadership, leadership educațional, model metodologic al Leadershipului educațional, condiții psihopedagogice ale Leadershipului educațional, profesor-lider, comunitate dinamică de învățare, cercetare-acțiune, cultură organizațională, proiect de dezvoltare profesională

Adnotare

Structura tezei. Teza este structurată din introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie (235 surse) şi 11 anexe. Teza are 159 pagini text de bază, 15 figuri, 26 de tabele.

Publicaţii la tema tezei. Rezultatele cercetării sînt reflectate în 16 publicaţii ştiinţifice şi prin participarea la 8 foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

Domeniul de studiu îl constituie Leadershipul educațional în calitate de proces de formare și manifestare a profesorului lider în contextul comunităților profesionale de învățare la diferite nivele.

Scopul cercetării constă în conceptualizarea teoretică și metodologică a Leadershipului educațional în calitate de proces de dezvoltare profesională și instituțională.

Obiectivele cercetării: analiza evoluţiei conceptului de leadership din diverse perspective; identificarea reperelor teoretice ale Leadershipului educațional; determinarea condițiilor psihopedagogice ale dezvoltării și manifestării profesorului lider; stabilirea instrumentelor metodologice de formare a profesorului lider; elaborarea demersului metodologic al formării profesorului lider; validarea experimentală a Modelului Metodologic al Leadershipului educațional.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a cercetării realizate constă în conceptualizarea Leadershipului educațional, derivat din exigențele actuale ale sistemului de învățămînt atît la nivel național, cît și internațional, referitoare la prestația cadrului didactic, și elaborarea Modelului Metodologic al Leadershipului educațional, care oferă un cadru teoretic și metodologic pentru extinderea profesionalismului pedagogului și valorificarea maximă a potențialului personal și profesional al acestuia la diferite nivele. Problema ştiinţifică soluţionată rezidă în conceptualizarea teoretică și metodologică a Leadershipului educațional în calitate de proces de dezvoltare profesională și instituțională, fapt care a determinat şi elaborarea Modelului Metodologic al Leadershipului Educațional.

Semnificaţia teoretică a cercetării: Conceptele de leadership educațional, comunitate profesională de învățare și proiect de cercetare-acțiune au fost definite și analizate multiaspectual, urmate fiind de identificarea şi argumentarea teoretică a condițiilor psihopedagogice care stau la baza Leadershipului educațional, ca proces de dezvoltare profesională și instituțională. De asemenea, s-au determinat principiile valorice, ca element semnificativ în direcționarea tehnologiei de dezvoltare eficientă a profesorului-lider, elucidîndu-se reperele psihopedagogice ale demersului de dezvoltare a profesorului-lider, în vederea fundamentării Modelului Metodologic al Leadershipului Educațional. Ca rezultat, a fost elaborat instrumentarul de implementare și evaluare a Leadershipului educațional, un algoritm ştiinţifico-practic, inclusiv metodologia de autoformare și formare profesională continuă a cadrelor didactice în domeniul dat.

Valoarea aplicativă a cercetării este certificată de studiul experienţelor avansate din ţară şi de peste hotare privind oportunitatea de promovare a conceptului de Leadership educațional în R. Moldova şi formularea de recomandări formatorilor din R. Moldova; determinarea posibilităţilor de optimizare a procesului de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, prin implicarea într-un program complex de formare continuă, care ar contribui la dezvoltarea abilităților de leadership și promovarea acestuia ca unconcept important în extinderea profesionalismului cadrului didactic; valorificarea experimentală în sistemul naţional de învăţămînt a Modelului Metodologic al Leadershipului Educațional; elaborarea și aplicarea Programei de formare continuă ”Leadershipul educațional”.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a efectuat în trei instituţii preuniversitare din Anenii Noi, Rîșcani și Glodeni – L. T. “E. Nicula”, L. T. “L. Damian”, Gimnaziul Petrunea – şi au fost prezentate în cadrul conferinţelor naționale și internaționale. Eşantionul de control a fost format din cadrele didactice din instituţii preuniversitare din raioanele Edineț, Orhei, Hîncești și din municipiul Chişinău. Ulterior, rezultatele investigaţiei s-au implementat în cadrul activităţilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice, la Centrul Educațional PRO DIDACTICA.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAȚIEI ÎN DOMENIUL LEADERSHIPULUI EDUCAȚIONAL
 • 1.1. Evoluția conceptului de leadership din diverse perspective
 • 1.2. Pluriaspectualitatea și particularitățile Leadershipului educațional
 • 1.3. Abordarea rolurilor cadrului didactic în contextul Leadershipului educațional
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. CONCEPTUALIZAREA LEADERSHIPULUI EDUCAȚIONAL ȘI A CONDIȚIILOR DE FORMARE ȘI MANIFESTARE A PROFESORULUI-LIDER
 • 2.1. Modelarea teoretică și metodologică a Leadershipului educațional
 • 2.2. Condiții psihopedagogice de formare a profesorului-lider și de manifestare comportamentală / procesuală a acestuia
 • 2.2.1. Comunitatea profesională de învăţare – condiție psihopedagogică de dezvoltare a profesorului lider
 • 2.2.2. Cultura organizaţională – condiție managerial-valorică în formarea profesorului lider
 • 2.3. Formarea continuă / autoformarea în calitate de instrument de formare a profesorului-lider
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. VALORIFICAREA EXPERIMENTALĂ A MODELULUI METODOLOGIC AL LEADERSHIPULUI EDUCAȚIONAL
 • 3.1. Diagnosticarea potențialului de lider ca premisă în dezvoltarea profesională
 • 3.2. Formarea și manifestarea procesuală a profesorului-lider prin consolidarea comunităților de învățare și a culturii organizaționale
 • 3.3. Evaluarea impactului activităților profesorilor lideri în cadrul comunităților educaționale
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI