Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Condiţii psihopedagogice de dezvoltare a creativităţii la studenţii facultăţilor inginereşti


Autor: Popescul Angela
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.01 - Pedagogie generală
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Vasile Panico
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
Instituţia: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 noiembrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 decembrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.90 Mb / în română

Teza

CZU 378:37.015.3(043.2)

Adobe PDF document 3.27 Mb / în română
173 pagini


Cuvinte Cheie

creativitate, dezvoltarea creativităţii, strategii didactice, disciplinele grafice, metodologia de formare a creativităţii, proces şi produs creativ, inteligenţă, imaginaţie, inovaţie, fac-tori inhibitori

Adnotare

Structura tezei include: adnotare (română, engleză, rusă), introducere, trei capitole, conclu-zii generale şi recomandări, bibliografie din 195 titluri, 12 anexe, 173 pagini text de bază, 15 tabele, 16 figuri, lista abrevierilor. Publicaţii la tema tezei. Rezultatele cercetării sunt reflectate în 11 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu îl constituie procesul de dezvoltare a creativităţii la studenţii facultăţilor inginereşti.

Scopul cercetării rezidă în elucidarea condiţiilor şi bazelor psihopedagogice şi elaborarea unui model pedagogic de dezvoltare a creativităţii la studenţii ingineri.

Obiectivele cercetării: analiza abordărilor teoretice ale dezvoltării creativităţii în literatura de specialitate; concretizarea conceptului de dezvoltare a creativităţii la studenţii ingineri în contextul disciplinelor grafice; determinarea condiţiilor, factorilor şi strategiilor psihopedagogice de dezvoltare a creativităţii la studenţii ingineri; valorificarea conceptelor studiate în cadrul activităţilor curriculare cu studenţii (curs, seminarii, laborator), inclusiv, în contextul asigurării interdisciplinarităţii şi dez-voltării creativităţii la proiectarea grafică; elaborarea unui model pedagogic de dezvoltare a creativi-tăţii la studenţii ingineri în contextul condiţiilor şi factorilor psihopedagogici de dezvoltare a creativi-tăţii la studenţii ingineri; validarea experimentală a Modelului pedagogic de dezvoltare a creativităţii la studenţii ingineri.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică rezidă în: definirea creativităţii la studenţii ingineri în contextul disciplinelor grafice; determinarea aptitudinilor şi atitudinilor specifice domeniului; stabili-rea factorilor şi condiţiilor psihopedagogice de dezvoltare a creativităţii la studenţii ingineri; elabora-rea Modelului pedagogic de dezvoltare a creativităţii la studenţii ingineri.

Problema ştiinţifică soluţionată se axează pe fundamentarea teoretico-aplicativă a funcţio-nalităţii Modelului pedagogic de dezvoltare a creativităţii la studenţii ingineri. Semnificaţia teoretică a cercetării este argumentată de concretizarea actualizată a dimensiunulor psihopedagogice şi sociale ale conceptului de creativitate în contextul disciplinelor grafice, prin determinarea condiţiilor, factorilor şi strategiilor psihopedagogice de dezvoltare a crea-tivităţii la studenţii ingineri. Strategiile contextuale de activizare a potenţialului creativ, de stimulare a creativităţii la studenţii ingineri au fost validate în mod experimental pe baza Modelului pedagogic de dezvoltare a creativităţii la studenţii ingineri, deducîndu-se concluzii şi recomandări relevante pentru optimizarea pedagogiei universitare din perspectiva tridimensională a procesului educaţional creativ, a persoanei creatoare şi a produsului creator.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în determinarea fenomenului creativităţii la studenţii ingineri în contextul disciplinelor grafice şi este certificată de: posibilitatea aplicării modelului de formare a creativităţii la studenţii ingineri în contextul pregătirii profesionale; de aprofundare a conceptului şi extindere a metodologiei de dezvoltare a creativităţii studenţilor ingineri şi în contex-tul altor discipline universitare; valorificarea rezultatelor cercetării în perfecţionarea curriculumu-lui la disciplinele grafice.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a realizat în cadrul şedinţelor catedrelor Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii de Stat din Moldova, Mecanica şi Bazele Proiectării a Universităţii Agrare de Stat din Moldova, la seminariile teoretico-practice de la facultatea unde activez, în publi-caţii ştiinţifice, comunicări la conferinţele naţionale (USM, UASM, UST) şi internaţionale (Româ-nia).

Cuprins


1. BAZELE PSIHOPEDAGOGICE DE DEZVOLTARE A CREATIVITĂŢII LA STUDENŢII FACULTĂŢILOR INGINEREŞTI
 • 1.1 . Repere psihologice de dezvoltare a creativităţii
 • 1.2. Repere pedagogice de dezvoltare a creativităţii
 • 1.3. Creativitatea ca potenţialitate general-umană: abordare integrată
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. CONDIŢII METODOLOGICE DE DEZVOLTARE A CREATIVITĂŢII LA STUDENŢII FACULTĂŢILOR INGINEREŞTI
 • 2.1. Particularităţi metodologice de dezvoltare a creativităţii la studenţii ingineri
 • 2.2. Specificul formelor de instruire în didactica universitară din perspectiva spo-ririi creativităţii studenţilor ingineri
 • 2.3. Modelul pedagogic de dezvoltare a creativităţii la studenţii ingineri
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. VALIDAREA EXPERIMENTALĂ A MODELULUI DE DEZVOLTARE A CREATIVITĂŢII LA STUDENŢII INGINERI
 • 3.1. Nivelul iniţial de dezvoltare a creativităţii la studenţii ingineri
 • 3.2. Dezvoltarea creativităţii la studenţii ingineri: cadru formativ experimental
 • 3.3. Evaluarea experimentală a dezvoltării creativităţii la studenţii ingi-neri
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI