Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

O personalitate în pedagogia integralităţii. Profesorul universitar Tatiana Callo la o aniversare


23 decembrie 2015

Capacitatea de dezvoltare şi progres a unui popor depinde în mare măsură de calitatea resurselor umane de care dispune şi acestea se formează prin forgeria sistemului naţional educaţional. Configurarea lui şi asigurarea funcţionalităţii eficiente se realizează pe temelia unor platforme educaţionale elaborate de ştiinţele educaţiei şi ale pedagogiei. Din punct de vedere etimologic, pedagogia se defineşte ca acţiune de a conduce copilul, însă, în esenţa ei, matricea pedagogiei este una multidimensională sau multiparametrică. În primul rând, acest lucru se conturează prin categoriile pedagogiei, care includ educaţia, instrucţia şi învăţământul. Pe altă dimensiune, pedagogia se proiectează ca tehnologie educaţională întrucât în cadrul ei s-au elaborat în timp un ansamblu coerent de metode de predare, de învăţare, de evaluare etc. Pedagogia include concomitent dimensiunea artei cu referinţă la măiestria pedagogică, aplicarea diferenţiată a tehnologiei pedagogice în sensul modelării celui mai complex obiect de activitate: omul. Simbioza dintre ştiinţă, artă şi tehnologie defineşte statutul pedagogiei ca unul integrat fiind în esenţă ştiinţă socio-umană, deoarece educaţia reprezintă un fenomen social specific uman. Acest statut de integralitate vine şi din conceptul societăţii moderne că o abordare integrată a dezvoltării personalităţii, poate fi realizată doar numai pe baza unui proces de învăţământ şi educaţie integrat. Această integralitate vine chiar de la originile pedagogiei şi educaţiei, când ele la începuturi s-au constituit ca un proces integral. Deja în formele iniţiale de învăţământ – rituri, ritualuri, jocuri de simulare avea loc nu numai transmiterea de cunoştinţe, dar şi experienţa de vârstă a generaţiilor. Astfel, integralitatea vine ca o opţiune de proces pedagogic complet bazat pe faptul că procesul de învăţare este o interacţiune, o activitate de cooperare profesor şi elev, student.

Am făcut această trecere succintă în revistă a aspectului integralităţii pedagogiei, întrucât un promotor fidel de mai multe decenii al acestei abordări integrale sau totale a procesului pedagogic în ţara noastră este profesorul universitar Tatiana Callo, care, spre acest sfârşit de an, vine la un popas aniversar. Vine la acest ceas bilanţier cu o operă impunătoare, ce ţine de abordarea conceptuală a integralităţii menţionate, şi cu o rodnică, bogată şi valoroasă activitate didactică, managerială şi ştiinţifică.

Contribuţiile Domniei Sale în materie de dezvoltare profesională a cadrelor didactice interesate de o pregătire riguroasă şi de a atinge performanţe maxime atât în procesul de învăţare, cât şi în activitatea pedagogică, au o importanţă considerabilă. Spectrul de probleme abordate în studiile Sale este larg şi complex: educaţia lingvistică de calitate, cultura gândirii şi vorbirii, formarea profesională şi continuă a cadrelor didactice, concepţia integralităţii contextuale, reforma învăţământului din Republica Moldova, integrarea europeană, cadrul european comun pentru limbi, educaţia în postmodernitate etc.

Activitatea didactică prestată este cunoscută şi mult apreciată în mediul profesorilor din republică prin realizarea a mii de ore în cadrul cursurilor de perfecţionare pentru diverse categorii de cadre didactice: profesori de limba şi literatura română (şcoala naţională şi alolingvă), învăţători ai claselor primare, manageri şcolari etc., monitorizarea orelor demonstrative pentru profesorii şcolari, analiza lor metodologică; coordonarea, recenzarea a numeroase teze de curs ale profesorilor, ale lucrărilor pentru grad didactic.

Însă toate aceste vaste aspecte de activitate a dnei Tatiana Callo pot fi conturate concludent doar prin personalitatea ei, care cu certitudine poate fi definită ca una integră format pe parcursul a aproape patru decenii de profesorat. Din punct de vedere etimologic cuvântul integritate provine din limba latină „integritas”, având semnificaţia de „întreg, complet”. În Dicţionarul explicativ al limbii române, integritatea se defineşte ca „însuşirea de a fi integru; cinste, probitate; incoruptibilitate”. Totodată, integritatea defineşte caracterul integru al unui individ, sentimentul demnităţii, dreptăţii şi conştiinciozităţii, care serveşte drept călăuză în conduita omului, onestitatea, cinstea şi probitatea. Ea exprimă calitatea de a fi sau de a rămâne intact, întreg, de a-şi păstra nealterate calităţile cultivate. Evident că am evidenţiat toate acestea din perspectiva că toţi cei care conturează anumite însemnări referitoare la personalitatea profesorului şi pedagogului Tatiana Callo cu prilejul frumosului jubileu sunt siguri că le descoperă cu prisosinţă, dar o fac cu o sfială, spre a nu atinge modestia şi corectitudinea sa morală binecunoscute. Am pomenit şi cuvântul morală, întrucât ea reprezintă o altă faţetă a omului integru. În Dicţionarul limbii franceze morala este definită ca fiind: "ştiinţa binelui şi răului; teoria acţiunii umane în calitatea ei de a fi supusă datoriei şi având ca scop binele; ansamblul de reguli de conduită considerate de o manieră absolută". La baza moralei stau principiile: demnităţii, responsabilităţii, libertăţii, solidarităţii, dreptăţii şi carităţii, ele, cu certitudine, au stat la baza formatării prin ani a personalităţii Tatiana Callo.

Se spune că nu putem şti cum apele subterane sapă în roca de granit pe vârf de munte sau într-o stâncă enormă pentru a le trece. Dar odată străbătute, de acolo îşi ia curs un izvor cu apă limpede, cristalină, răcoroasă, care mai apoi să se reverse într-o unduire năvalnică sau liniştită, ducându-se tot mai departe şi mai departe de acel loc – darul divin fără de care viaţa în tot ansamblul ei ar fi imposibilă. La fel nu ştim cum se naşte harul unui om talentat, dar, odată răsărit şi intrat în acţiune, el devine absolut necesar societăţii şi toţi membrii ei beneficiază de actul creaţiei generat de omul cu har de la Dumnezeu, cum este redutabila profesor universitar Tatiana Callo, care indiscutabil are o amprentă a ei pe landşaftul patrimoniului spiritual al naţiunii noastre.

Această lecţie a creaţiei este un fir roşu şi în activitatea didactică a dnei T. Callo, care însămânţează libertatea de creaţie în actul didactic. Libertatea de a gândi şi a experimenta, a greşi, a căuta şi a găsi „florile din poieniţa creaţiei personale” – aceasta a fost lecţia fundamentală transmisă multiplilor discipoli trecuţi prin aulele universitare şi atelierul ei de creaţie.

În formatul cadru al integrităţii îşi desfăşoară activitatea dna Tatiana Callo şi în Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare CNAA, ca şef al Direcţiei Atestare. Ea se manifestă din plin ca un om care ţine la principiile sale, o persoană care acţionează fără părtinire atunci când evaluează cazuri în care este implicată şi care îşi îndeplineşte cu devoţiune sarcinile, dovedind probitate. Totodată, fiind o persoană integră, ea acordă şi celorlalţi prezumţia de integritate. Disciplina de gândire şi rigurozitatea de comportament joacă un rol benefic în activitatea Domniei sale de administrare a Direcţiei de Atestare a CNAA. Doamna doctor habilitat participă cu multă competenţă la elaborarea mai multor acte normative care reglementează activitatea oamenilor de ştiinţă şi monitorizează cu deosebit profesionalism procesul de susţinere a tezelor de doctor şi doctor habilitat. Astfel, prin profesionalismul de care dă dovadă, ea îşi aduce contribuţia valoroasă prin prisma integrităţii proceselor în cadrul organizaţiei – de luare şi implementare a deciziilor, de gestiune a proceselor de evaluare şi atestare.

Stimată dnă Profesor universitar Tatiana Callo !

Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare al Republicii Moldova Va felicită cordial cu frumosul jubileu, apreciind ca excelente onorabilele împliniri. Cu certitudine putem constata că prin abnegaţie şi devotament cu talentul cu care v-a înzestrat Cel de Sus aţi scos în evidenţă o multitudine de aspecte inovative ale pedagogiei şi educaţiei, care cuprind un fenomen social-uman specific de importanţă majoră pentru societate. Cu dăruire şi perseverenţă aţi conturat modalităţi noi în transmiterea acumulărilor teoretice şi practice obţinute de omenire de-a lungul dezvoltării sale social-istorice către tânăra generaţie, în special, cu scopul formării personalităţii, a pregătirii pentru viaţă, pentru integrarea în activitatea social-utilă şi pentru dezvoltarea societăţii. Avem profunde şi sincere sentimente faţă de omul-pedagog Tatiana Callo, care face pe deplin parte din viaţa fiecăruia dintre discipolii ei, faţă de omul grijuliu care le-a ferit lăstarii de îngheţ, i-a învăţat cum să ţină aripa pentru ca zborul să le fie semeţ. Cu prilejul frumoasei aniversări venim cu tradiţionalul mesaj al plaiurilor noastre: LA MULŢI ANI, dar şi cu cel academic: VIVAT, CRESCAT, FLOREAT! Vă urăm cordial să ne bucuraţi şi în continuare cu multe alte realizări frumoase.

Academician Valeriu CANŢER,
preşedintele Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

Pedadogia ca destin

Profesorul universitar Tatiana Callo la o aniversare:

Profesorul universitar Tatiana Callo, şefa Direcţiei atestare a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, împlineşte la 23 decembrie un frumos jubileu, pe care-l va marca la Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” cu începere de la ora 12.00. Aceasta este decizia foştilor ei doctoranzi, 10 la număr, care au susţinut doctoratele în domeniul pedagogiei, inclusiv 2 doctori habilitaţi, şi a actualilor 5 postdoctoranzi, care-i cunosc modestia ei proverbială şi au hotărât de a o omagia pe conducătorul lor ştiinţific într-un mod mai deosebit, în acest focar de cultură din centrul Chişinăului. La spectacolul jubiliar cu genericul „Tatiana Callo – pedadogia ca destin” a fost invitată elita din domeniul educaţiei care-i cunosc virtuţile pedagogice, de profesionist de marcă, calităţile de om integru şi de cetăţean cu dragoste faţă de ţară.

Tatiana Callo, fiică de pedadogi, a absolvit Facultatea de Filologie a Universităţii de Stat din Moldova în a. 1977, obţinând Diplomă cu menţiune. E o apreciere excelentă a unei foste studente sârguincioase la învăţătură şi disciplinată în toate. Activitatea de cercetare a început-o în cadrul Institutului de Lingvistică al AŞM, apoi a continuat-o la Institutul de Perfecţionare a Cadrelor Didactice /Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei în funcţie de metodist, lector superior, conferenţiar, şef de Catedră educaţie lingvistică şi literară, director adjunct al Departamentului perfecţionare, şeful Departamentului dezvoltare profesională, director interimar al IŞE, postdoctorand, şef de sector al IŞE. A activat şi în cadrul Ministerului Educaţiei şi Tineretului în calitate de şef al Direcţiei acreditare. Începând cu anul 2008, lucrează la Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare şi-şi aduce o contribuţie reală la pregătirea cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare, realizarea în practică a obiectivelor majore din educaţie.

În anul 1997, dna Tatiana Callo a susţinut teza de doctor în pedagogie cu tema „Funcţiile instructiv-formative ale situaţiei de vorbire în comunicarea didactică”. Peste nouă ani a realizat un alt studiu important de doctor habilitat cu tema "Fundamentele pedagogice ale integralităţii dezvoltării profesionale a cadrelor didactice şi a educaţiei lingvistice a elevilor”. După cum vedem, aceste cercetări sunt subiecte de actualitate în dezvoltarea educaţiei din Republica Moldova. În a. 1998, pedagogului de vocaţie, doamnei Callo, i-a fost conferit titlul de conferenţiar universitar, în 2007 – de profesor universitar.

Cercetătoarea Tatiana Callo este autoare a peste 140 de publicaţii ştiinţifice în domeniu, inclusiv a 12 manuale şi monografii. Bunăoară, manualul Limba română pentru cl. VIII a şcolii alolingve (1996) este primul manual de orientare comunicativă din R. Moldova. Au devenit instrument de lucru eficient pentru cercetătorii din domeniul pedagogiei şi monografiile sale: “Educaţia comunicării verbale”, „O pedagogie a integralităţii”, „Pedagogia practică a atitudinilor” etc. Dar adevărata virtute a doamnei profesor este realizarea a mii de ore didactice în faţa profesorilor de educaţie lingvistică din republică, a managerilor unităţilor de învăţământ, a altor categorii de profesori.

Pentru rezultate deosebite înregistrate în domeniul pedagogiei Tatiana Callo a fost aleasă membru al Academiei Internaţionale a Şcolii Superioare din Moscova (2011), decorată cu medalia „Meritul Civic” (2012). În palmaresul distincţiilor sale sunt, de asemenea, medalia „Cuvioasa Parascheva” şi medalia jubiliară „Eparhia Chişinăului – 200 de ani”, ordinul „Cuvioasa Parascheva de gradul II”, conform deciziei Mitropolitului Chişinăului şi al Întregii Moldove, pentru realizări semnificative în educaţia tinerei generaţii.

La spectacolul jubiliar „Tatiana Callo – pedadogia ca destin” sunt invitaţi reprezentanţii mass-mediei.

Tatiana ROTARU,
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare